DVA roky intenzIvního provozu DOPRAVNÍHO  VZDĚLÁVACÍHO  STŘEDISKA V ČESKÉ TŘEBOVÉ

 

Na začátku roku 2009 jsme Vás, čtenáře Čt. zpravodaje informovali o prvním roce provozu Dopravního vzdělávacího střediska se sídlem v České Třebové, patřícího do skupiny Českých drah, a.s.  

Dopravní vzdělávací středisko v České Třebové je provozovnou Dopravního vzdělávacího institutu, a.s. se sídlem v Praze, Husitské ulici (DVI a.s.), je řízeno přímo ekonomickým ředitelem PhDr. Jiřím Špičkou, který je zároveň i členem představenstva DVI,a.s. DVI,a.s. je dceřinou akciovou společností Českých drah, a.s., která zabezpečuje podnikové vzdělávání zaměstnanců holdingu Českých drah a dále nabízí svoje služby také zákazníkům mimo České dráhy. Kvalita poskytovaných služeb společností DVI, a.s. je zajištěna mj.  i certifikátem systému řízení jakosti dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001.   Provozovna DVS pro svoji činnost užívá budovu bývalých nocležen ČD v Sadové ulici. Ta byla nákladem 35 mil. Kč v letech 2006 – 07 zrestaurována a upravena pro potřeby školícího střediska.

V sídle Dopravního vzdělávacího  střediska v České Třebové je poskytována celá řada činností stanovených zákonem o dráhách č. 266/1994 Sb.

Hlavním cílem Dopravního vzdělávacího střediska (DVS) je zajišťování odborných teoretických kurzů pro zaměstnance drážní dopravy s celorepublikovou působností jak pro mateřskou společnost ČD, a.s. tak i pro dceřinou a.s. ČD Cargo. DVS je z pohledu komplexně poskytovaných služeb jediným střediskem v celé české republice, zaměřeným na technickou
a dopravní výuku stanoveného rozsahu. Odborná technická výuka je zajišťována Centrem technického vzdělávání (CTV), kde odbornou výuku na DVS zajišťuje skupina odborných technických lektorů pod vedením p. Jaromíra Špačka se sídlem rovněž v budově DVS. Výhodná zeměpisná poloha střediska v České Třebové je příznivá pro snadnou dostupnost  ze vzdálených míst, což je jistou výhodou pro frekventanty kurzů zařazených jak  do internátního způsobu školení, tak i do krátkodobých kurzů a seminářů.

Za rok 2009 bylo CTV organizováno celkem 25 odborných internátních kurzů a bylo vyškoleno a připraveno téměř 700 nových zaměstnanců pro odborné zkoušky konané státní zkušební komisí u Drážního správního úřadu v Praze. Z uvedených 25 kurzů bylo osm základních, tzn. pro nově příchozí zaměstnance – uchazeče o získání průkazu způsobilosti řízení drážního vozidla, 13 kurzů tzv. přeškolovacích pro rozšíření oprávnění řízení HV dalších trakcí. Ostatní kurzy byly organizovány pro externí dopravce a přípravu funkce vozmistra. Zákonem o dráhách je stanoven rozsah a náplň odborných předmětů. Technické a dopravní přednášky v kurzech jsou zajišťovány odbornými lektory (zaměstnanci DVI ,a.s.)  a z části také externími odborníky z provozu kolejových vozidel. 

Co dále DVS kromě uvedených kurzů  nabízí a jaké  služby poskytuje?

DVS s oddělením CTV zajišťuje pravidelné školení lokomotivních čet opět s celorepublikovou působností všech trakcí, zaměstnanců technické služby vozové (fce vozmistr) a zaměstnanců pomocného provozu v jednotkách ČD a ČD Cargo, a.s. Dále poskytuje již zmíněné obdobné služby pro externí zákazníky. Např. vzdělávací kurzy,  ubytovací a stravovací služby. Ubytovací kapacita je 70 klientů. DVS zajišťuje celodenní stravování pro ubytované. 

DVS je střediskem s moderní koncepcí výuky. Výuka je zajišťována ve dvou učebnách s kapacitou 30 míst s počítačovou audio i video technikou ve spolupráci s interaktivní tabulí. Začátkem prosince 2008 bylo na DVS zřízeno psychologické pracoviště, které zajišťuje psychologická vyšetření pro uchazeče vyjmenovaných činností (ve smyslu zákona 266/94 Sb.) nejen pro zaměstnance ČD a její dceřiné společnosti, ale i pro další subjekty v rámci dráhy, např. SŽDC, s.o.. 

Středisko DVS dále nabízí dvě nízkokapacitní učebny vybavené počítačovou technikou pro menší skupiny školených osob (cca 15 míst), dále volnou ubytovací kapacitu i o víkendových dnech. V budově DVS je od prosince 2009 umožněn příjem bezdrátového internetu jak pro frekventanty kurzů, tak i ubytované hosty.  (podrobnější informace na www.dvi.cz )

Ve středisku se nepřipravují na své povolání jen strojvedoucí a vozmistři, ale také výpravčí a ostatní profese v drážní dopravě.

Ve středisku jsou školeni i strojvedoucí již zařazení v provozu s obsahem školené náplně např. pro tzv. samoobslužný provoz cestujících v osobní dopravě na regionálních tratích, vlečkový provoz, přepravní školení apod.

Co říci závěrem:

Poskytované služby v Dopravním vzdělávacím středisku jsou zajišťovány komplexně. Znamená to výuka, ubytování, stravování i příjemné posezení v baru střediska - tedy vše pod jednou střechou. Všichni zaměstnanci DVS se snaží, aby veškeré poskytované služby byly na vysoké úrovni a tím byli všichni zákazníci spokojeni a rádi se na DVS vraceli. V dotaznících, které dobrovolně vyplňují účastníci na závěr kurzů, jsou poskytované služby i personál kladně hodnoceny.

Česká Třebová, prosinec 2009
 
Za kolektiv zaměstnanců DVS  Ing. Stanislav Hartman a Jaromír Špaček