Co bude s gymnáziem??? 

V reakci  na stejnojmenný příspěvek ve zpravodaji Naše Česká Třebová 03 / 2010, kteří naši občané obdrželi do poštovních schránek, bych rád doplnil  a upřesnil některé informace ze zmíněného článku.
V současnosti má českotřebovské gymnázium 339 žáků v obou typech studia. V posledních letech dochází k mírnému poklesu – s výjimkou dále zmíněného školního roku 2009 / 10 -  v počtu přijatých žáků, což je způsobeno snížením počtu žáků v 9. třídách ZŠ a dotýká se stejnou měrou všech středních škol, kam se uchazeči z těchto tříd hlásí. Je to objektivní fakt, který nyní nepříjemně zasáhl střední školství a který s sebou nese i možný pokles kvality přijímaných žáků. Zmíněná kapacita školy je hypotetická konstrukce, která vycházela z jednoduchého matematického vzorce: maximální možný počet přijatých žáků násobený počtem tříd s vytvoření „rezervního polštáře“ pro možné přestupující či opakující žáky. Ani v dobách tučnějších se nepředpokládalo naplnění školy na tuto nejzazší hranici.
Vítám doporučení Rady  Pardubického kraje, podle něhož by se na všech školách jím zřizovaných měly pro školní rok 2011 / 12 konat jednotné přijímací zkoušky u všech studijních oborů s maturitou. Takovéto jednotné zkoušky by pak měly poskytnout objektivní srovnání kvality žáků hlásících se ke studiu. Doufám jen, že toto doporučení bude všemi středními školami beze zbytku respektováno, protože obdobné doporučení zřizovatele před několika lety nepřineslo očekávaný efekt – školský zákon svěřuje totiž rozhodnutí o konání či nekonání přijímací zkoušky výhradně do rukou ředitele a někteří z nich se necítili tímto doporučením vázáni. Kritéria přijetí ke studiu nebyla tehdy jednotná a lišila se od školy ke škole . S různorodou situací v této oblasti jsme byli konfrontováni při přijímání pro školní rok 2009 / 10, kdy jsme zkoušky do čtyřletého studia konali. Domnívám se, že v situaci, kdy mnozí uchazeči dali přednost „cestě nejmenšího odporu“,  jsme právě na konání zkoušek doplatili poklesem zájmu o studium na našem gymnáziu. V roce následujícím - poučeni rokem předešlým a mj.i z důvodů finanční náročnosti zkoušek- jsme zvolili za kritérium prospěch ze základní školy. Byli jsme si vědomi  toho, že prvotní vysoký počet podaných přihlášek je ve světle předcházející zkušenosti nic neříkající údaj a v konečné fázi se budeme potýkat s nepředvídatelnými přesuny zápisových lístků již přijatých uchazečů. Celou situaci činí značně nepřehledným stávající systém 3 přihlášek a 2 termínů v prvním kole přijímacího řízení a zápisových lístků – teprve s počátkem školního roku víme, kdo skutečně ke studiu nastoupí. Pokládám  tedy požadavek kraje na sjednocení přijímacích zkoušek za jednoznačně pozitivní krok a doufám, že očekávání zvýšené kvality uchazečů se naplní.
Systém volitelných předmětů v našem školním vzdělávacím programu vychází z dlouhodobé zkušenosti a požadavků vysokých škol a umožňuje žákům vedle povinných výběr 6 volitelných předmětů v rozsahu 19 hodin z celkových 31 hodin v posledním ročníku studia. Příliš jednostranný důraz jen na některé skupiny předmětů  považuji vzhledem k našemu spádovému zázemí za kontraproduktivní. Další rozšiřování a tříštění nabídky nepokládám za účelné.
Domnívám se, že škola nabízí škálu mimoškolních zájmových činností ( kroužky jazykové, matematický, fyzikální, historický, přírodovědný kroužek Freoni, práci ve školním internetovém časopise, fotokroužek, aktivity Školního sportovního klubu), problém vidím spíše v ochabujícím zájmu žáků o některé disciplíny. Škola poskytuje prostory jazykové škole Evropské vzdělávací centrum, občanskému sdružení Křižovatka handicap centrum o.s a sdružení Most pro lidská práva, tělocvičny slouží v době mimo výuku zájemcům z řad veřejnosti. Od dalšího roku zvažujeme možnost doplňkové činnosti.
Rád bych závěrem poděkoval vedení našeho města, které v červnu 2010 v souvislosti s podnětem Pardubického kraje podpořilo zachování víceletého studia na českotřebovském gymnáziu. Tato podpora je pro nás příslibem zachování rozsahu vzdělávání na škole i závazkem do dalších let.
                                                                                                                       Petr Poldauf, ředitel, Gymnázium Česká Třebová