Ředitelka měšťanské školy dívčí Anna Šklíbová                 

Jedna ze známých českotřebovských učitelek, slečna Anna Šklíbová, se narodila 22. července 1895 v Sopotnici, tehdejším působišti jejího otce učitele Františka Šklíby. Po přestěhování rodiny do České Třebové v roce 1906 dokončila zdejší obecnou školu a ve školním roce 1908 - 9 školu měšťanskou, kde se stala jednou ze žákyň ředitele J. B. Hubálka. Poté se vydala v otcových šlépějích a v letech 1910 - 14 se věnovala studiu na „Soukromém městském ústavu ku vzdělávání učitelek“ v Litomyšli. Zde 9. července 1914 složila s vyznamenáním zkoušku dospělosti se samými výbornými ze 14 povinných předmětů, pouze u tří předmětů nepovinných se objevily dvě chvalitebné. Téhož dne složila zkoušku opravňující vyučovat na obecné a měšťanské škole ručním pracím.
Učitelskou praxi zahájila na obecné škole v České Třebové a setrvala zde po dobu 20 měsíců. Dne 28. listopadu 1916 složila - opět s vyznamenáním - zkoušku způsobilosti vyučovat na obecné škole a k výuce náboženství. O rok později, 28. listopadu 1917 vykonala další zkoušku, tentokrát opravňující vyučovat na škole měšťanské předmětům „skupiny přírodovědecké a matematiky jako doplněk“. Následujícího roku, 29. listopadu 1918 přibyla zkouška z oborů gramaticko - historických.
V letech 1914 - 19 vyučovala v České Třebové, kde získala na vlastní žádost místo výpomocné učitelky, tzv. „substitutky“ na obecné škole chlapecké. Zde vypomáhala za kolegy - pedagogy, kteří se nevyhnuli vojenské povinnosti a nacházeli se na bojištích I. světové války. Např. v roce 1915 zastupovala učitele Josefa Jandíka.
Ze Třebové nakrátko odešla, když byla služebně přidělena dne 1. května 1918 jako zatímní učitelka na obecnou školu v Čermné za roční služné 1200,- K. Od 1. ledna 1919 se Anna z rozhodnutí Okresní školní rady v Lanškrouně navrátila do našeho města a působila jako zastupující učitelka obecné školy chlapecké a od 23. dubna téhož roku na měšťanské škole dívčí, jako náhrada za učitele Felixe Paukerta, přeloženého na Slovensko, s roční odměnou 1600,- K. Od 1. srpna 1921 Anna nastoupila jako definitivní odborná učitelka na trojtřídní měšťanské škole dívčí v Parníku. Dalším služebním místem Anny Šklíbové se dne 5. září 1922 stala měšťanská škola smíšená ve Štokách v tehdejším okrese Německý Brod, odkud odešla na vlastní žádost dne 30. 6. 1923 zpět na Parník, kde prožila dalších šest let a dva měsíce.
Během své učitelské dráhy Anna Šklíbová využívala všech možností k prohloubení a rozšíření svého vzdělání a absolvovala řadu odborných kursů. Např. ve dnech 4. - 7. září 1924 to byl kurs ve vedení her školní mládeže, pořádaný v České Třebové, v době od 13. do 18. července 1925 zase biologický kurs na reálném gymnáziu v Břeclavi vedený prof. Brunem Valouškem. V témže roce obdržela od Okresního školního výboru v Lanškrouně pochvalné uznání za „neúnavnou horlivost v úřadě učitelském“.
Od 1. září 1929 zastupovala na českotřebovské měšťanské škole dívčí učitelku Jarmilu Melmukovou. V letech 1930 - 1941 působila jako učitelka na měšťanské škole chlapecké na Farářství. Dne 3. července 1933 Anna Šklíbová obdržela druhé pochvalné uznání „za svědomitou školní práci a obohacení školního kabinetu cennými učebními pomůckami“.
Dne 16. prosince 1941 nastoupila Anna Šklíbová jako zastupující ředitelka na měšťanské škole dívčí v České Třebové, když dosavadní ředitel Miloš Vavřín přešel do Morašic u Litomyšle. Od 1. září 1943 se stala zatímní ředitelkou s úředním titulem „ředitelka hlavní školy“. Zde setrvala až do 30. listopadu 1949. Do 31. července 1946 zastávala také funkci správkyně mateřské školy, kterou uvedeného dne na základě výměru Zemské školní rady v Praze předala slečně Žofii Kužílkové.
Výměrem KNV v Pradubicích z 22. listopadu 1949 byla Anna Šklíbová s platností od 30. listopadu téhož roku vzhledem ke svému zdravotnímu stavu uznána trvale neschopnou školní služby a poslána na zasloužený odpočinek. Vzdělávání a výchově mládeže tak věnovala plných 37 let, 2 měsíce a 15 dní.
Slečna Anna Šklíbová se vedle práce ve škole účastnila i veřejného života v našem městě a stala se členkou řady místních i celostátních spolků. Jako šestnáctiletá navštěvovala v roce 1911 taneční hodiny ve velkém sále tělocvičny Na Skále. V roce 1915 se stala členkou knihovny odboru NJS v České Třebové, v roce 1926 členkou místní Masarykovy ligy proti tuberkulose, přispívajícím členem Spolku čsl. červeného kříže a od roku 1930 činným členem KČST. Vstoupila také do řad tělocvičné jednoty Sokol a počátkem 40. let 20. století stála v řadách Orlického odboru Zemské ústřední jednoty učitelek v Čechách a Okresního spolku učitelstva měšťanských škol na Lanškrounsku.
O pečlivosti Anny Šklíbové svědčí i po letech úhlednost jejího písma či úctyhodné množství osobní a rodinné korespondence pečlivě utříděné, svázané do balíčků a uschovávané od doby dětství až do konce jejího života a objevené při vyklízení Šklíbova domku čp. 821.
Anna Šklíbová byla v mládí pohlednou dívkou. Měla vážnou známost s jedním ze zdejších kolegů, která však skončila rozchodem. Toho Anna v pozdějších letech, když kolem sebe viděla děti a vnoučata svých sourozenců, které upřímně milovala, velice litovala. Její život tak zůstal naplněn pouze školní prací a také péčí o domácnost a rodiče. Maminka totiž poměrně dlouho churavěla a tak Anna, která jediná ze sourozenců zůstala doma, musela zastat veškeré práce v domácnosti. Po matčině předčasné smrti na Annu přešla i starost o otce, jemuž dosloužila až do konce života. Dokud otec žil, spávala Anna z ohleduplnosti v podkroví domu, aby měl tatínek klid. Až po jeho úmrtí se přestěhovala do obytných místností v přízemí.
Ředitelka Anna Šklíbová zemřela dne 3. prosince 1976 ve věku jedenaosmdesáti let.                                             Martin Šebela