VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR OSLAVÍ TŘICETINY

Vážení přátelé ( nejen ) swingové a jazzové hudby v České Třebové ( a širokém okolí ).
dovolte mi, abych Vás oslovil u příležitosti konání Výročního koncertu k 30letému výročí založení a působení Velkého Swingového Orchestru v našem městě, který se uskuteční dne 26.11.2010 v 19.30 hod.ve Velkém sále KC Česká Třebová za účasti pozvaných vzácných hostů orchestru, na který jste všichni posluchači a příznivci, jakož i bývalí členové VSO srdečně a upřímně zváni.  ( VSO – přesmyčka - OSV – Orchestr Slávka Vosyky )
Orchestr, v jehož čele stál dlouhá léta místní hudební nadšenec a realizátora svých hudebních snů Slávek Vosyka , v současné době působí pod patronací KC Česká Třebová , vedeném p. doc. Mgr. Fr. Preislerem, který poskytuje všem souborům zájmové umělecké činnosti v rámci KC Česká Třebová, dostatek prostoru k jejich realizaci a presentaci, za což mu patří náš upřímný dík. Nerad bych opakoval známé skutečnosti, ale nespornou zásluhou na založení , (obnovení činnosti ) VSO Česká Třebová , má po p. Dobromilu Keprtovi st., který vedl orchestr po roce 1945, hlavně již zmiňovaný Sláva Vosyka, jehož snem bylo založit si svůj swingový a jazzový orchestr, který by se svým charakterem a zvukovou malebností , co nejvíce přiblížil orchestrům, které měl možnost slýchat z rozhlasových přijímačů nebo jen těžko dostupných nahrávek.
V roce 1980 ( v únoru ) vzniká hudební projekt, propagující swingovou a jazzovou orchestrální produkci v našich podmínkách. Jsou zapojeni hudebníci z celého okresu, i kraje, kteří akceptovali tuto nabídku a svými nespornými kvalitami přispěli k renesanci swingové a jazzové hudby v našem regionu.
Dne 24.11.1980 se koná, za neuvěřitelného, ale zároveň velmi povzbuzujícího zájmu třebovského publika, obnovená premiéra, která předčí veškerá očekávání zúčastněných. Zaznívají nejznámější a nejslavnější skladby známé z repertoáru orchestru G.Millera, C. Basieho,
D. Ellingtona a dalších vynikajících autorů a aranžérů swingové a jazzové hudby. Významnou pomocí se pro orchestr stává lektorská činnost členů orchestru G. Broma, p. Josefa Audese, Mojmíra Bártka a Jaromíra Hniličky, kteří svým nezaměnitelným a trpělivým způsobem dokázali orchestr provést úskalím swingového, ale i jazzového frázování . Neméně významnou pomocí již zmíněných pánů bylo zapůjčení převážně vlastních skladeb, které orchestr pravidelně na svých koncertech presentoval.
Jedním z nezapomenutelných zážitků, a hlavně jednou z velkých a zásadních akcí orchestru je účinkování v družební oblasti města Litomyšl ( rok 1997 ), v holandských městech Assenu a Rodenu , kde jsme se setkali nejen s neskrývaným přátelstvím a nadšením místních obyvatel ze swingové a jazzové hudby, ale i s neskutečnou srdečností a přívětivostí místních obyvatel na každém našem kroku.
Vrcholem našeho pobytu byl společný „Workshop“ s místním orchestrem a následné společné vystoupení, kde oba soubory připravily nejedno překvapení pro posluchače a vše završily společným vystoupením v několika skladbách, ve kterých se promítly schopnosti a dovednosti, společně s nevšední invencí hudebníků obou orchestrů. Toto vystoupení mělo jedinečný ohlas ze strany posluchačů, a je jen škoda, že náš soubor po tomto vystoupení již musel odjet zpět domů.
O to větší očekávání panovalo v řadách našich hudebníků a příznivců z příjezdu a vystoupení našich přátel z družebních měst.
Pozvání obdrželi od vedení orchestru a představitelů kultury našeho města a města Litomyšl v závěru našeho pobytu a byli jsme všichni právem zvědavi, čím nás naši přátelé překvapí. Očekávání se naplnilo a jejich vystoupení se stalo nevšedním zážitkem pro všechny zúčastněné. V roce 2000 dochází ke zhoršení zdravotního stavu stávajícího vedoucího orchestru Slávka Vosyky, a s tím spojeného útlumu orchestru. Taktovky se narychlo ujímá p Mgr. Milan Špičák, pod jehož vedením dochází ke zkvalitnění práce orchestru a hlavně, zařazení vokálních skladeb do repertoáru orchestru, se kterým vystupují, za odborné pomoci a vedení manažera a později dirigenta orchestru K. Vlacha p. Dalibora Kaprase - profesionální zpěváci - pí. Marta Kubišová, Jitka Zelenková, Jitka Molavcová, p. Karel Hála, Ladislav Kerndl, Jaromír Adamec a další sóloví instrumentalisté.
Nezapomenutelným zážitkem se pro orchestr a posluchače stává vystoupení p. Františka Preislera ml.(2005) spolu s pí. Kateřinou Brožovou, které splnilo ta nejpřísnější měřítka profesionálního přístupu a vytvořila nezapomenutelnou atmosféru jak pro přítomné účinkující, tak i pro posluchače.
Dalším vydařeným počinem orchestru bylo jeho vystoupení spolu s p. Lubomírem Hejdou u příležitosti jeho 80. narozenin a dlouholetého působení nejen ve swingovém orchestru( jeho zakládající člen ), ale i v různých hudebních orchestrech působících v našem městě a širokém oko-lí, které bylo přítomným publikem, i samotnými hudebníky přijato s velkým nadšením a uznáním.
Neméně příjemným je oslovení orchestru představiteli města Česká Třebová a jeho účast na reprezentaci města při výměnných akcích, konaných v rámci partnerských setkání , s městy Olawa a Agrate Brianza, kterých se VSO s radostí zúčastnil.
Nemohu nevzpomenout dalšího důležitého bodu činnosti VSO – a to je více jak 25tiletá spolupráce orchestru s moderátorem svých koncertů p. Alfrédem Strejčkem, který svým osobitým a vysoce profesionálním přístupem dodává našim koncertům tu jahůdku na dortu, kterou, jak on sám tvrdí, si českotřebovské publikum za svoji přízeň, věrnost a porozumění swingové a jazzové hudbě zaslouží a právem ji patří. Jen málokteré město se může pyšnit takovýmto posluchačským zázemím a jeho neskutečnou přízní.
Je rok od roku těžší získávat pro orchestr nové tváře a následovníky současných hráčů, kteří již začínají bilancovat svoji muzikantskou a uměleckou činnost a přemýšlí nad koncem své kariéry. Ale nedostatek hudebního dorostu, ochotného, odborně a hudebně vedeného( až na ojedinělé výjimky), schopného a připraveného zastoupit končící generaci hudebníků, je již dlouhodobým a nesporně neřešeným problémem, zvláště, přihlédneme - li ke skutečnosti, že naše město bylo tím, které se mohlo, v rámci regionu, pyšnit vynikajícím dechovým orchestrem, čítajícím 50 – 70 hudebníků, (pod vedením p. Dobromila Keprta, který spolu se svým kolegou – flétnistou p. Ladislavem Stránským vychovali, jako externí učitelé místní LŠU, zálohu nejen dechové hudby, kterou byli schopni doplnit a nahradit( plnohodnotně ) končící hudebníky.
Ojedinělým, i v rámci širokého okolí, byl symfonický orchestr ( v klasickém obsazení ), kterým se jako jedno z mála v našem okrese, mohlo pyšnit naše město. Vedoucími tohoto tělesa byli p. Antonín Šimeček a později p. Fr. K.Zedínek, za přispění místních institucí. V současné době se již nemůžeme chlubit takovým hudebním zázemím a ochotou amatérských hudebníků, kteří by byli ochotni a schopni šířit a propagovat hudební tradice našeho města.
Hodnocením toho, zda - li se podařilo vše, co jsme si předsevzali a učinili, necháváme na našich posluchačích a příznivcích, kteří jsou pro orchestr a jeho nejbližších spolupracovníky těmi nejvěrnějšími kritiky, motivátory a inspirátory jeho další činnosti.
V závěru bych ještě jednou rád poděkoval vedení města a KC Č. Třebová za podporu, které si orchestru váží a zavazuje ho, sponzorům, kteří jsou ochotni nás podpořit a pomoci, p. Alfrédu Strejčkovi za jeho osobitý přínos a obohacení našich koncertů a v neposlední řadě také posluchačům, kteří nám vždy vytvořili a do budoucna jistě vytvoří to správné swingové a jazzové prostředí, tolik potřebné pro takové koncerty. Na úplný závěr mi dovolte poděkovat všem hudebníkům, kteří se v uplynulých 30 letech
podíleli, a jak doufám, i v příštích letech budou podílet , na úspěšném chodu orchestru a svými výkony budou rozdávat radost nejen v České Třebové, ale i v širokém okolí.                                                                                             Za VSO Němec Jiří st.