Českotřebovský deník 337/2010 (24.11.)                                
Zdravotní sestra nabízí pedikérské služby u Vás doma v odpoledních hodinách.
Mob.:736 603 976 (prosím volat 19-21 hod.) Email:barkova.jana@seznam.cz  
 
Vánoční bohoslužby v kostela sv.Jakuba v České Třebové:   

24. prosince - 16.00 hod pro děti
24. prosince - 24.00 hod půlnoční, při které zazní Česká mše vánoční J.J.Ryby
25. prosince - 9.30 hod
26. prosince  - 9.30 hod.                  Více informací najdete na stránkách Římskokatolické farnosti: www.farnostct.cz
 
Svolávám  JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA  na středu 8. prosince 2010                

do velké zasedací místnosti v budově Městského úřadu v České Třebové
I. poschodí budovy MěÚ na Starém náměstí čp. 78 
Jednání bude zahájeno v 15:00 hodin

 

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Složení slibu
3) Schválení nového jednacího řádu ZM
4) Schválení výborů zastupitelstva města
5) Schválení odměn za výkon funkce
6) Majetkové záležitosti
7) Rozpočtová změna č. 3 v roce 2010
8) Rozpočtové provizorium na rok 2011
9) OZV o místním poplatku ze psů
10) OZV o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
11) OZV o místním poplatku ze vstupného
12) Aktualizace Programu regenerace MPZ Česká
Třebová na roky 2011 až 2015
13) Změna č. 6 Územního plánu města Česká Třebová
14) Různé
Zasedání je veřejné, k účasti zvu také občany našeho města.
Jaroslav Zedník starosta města
Dekrety na evropské dotace předány  

Předání dekretu na dotaci z  ROP NUTS II. Severovýchod na projekt „Rekonstrukce a přístavba Městského muzea  Česká Třebová“ a na projekt „Inovace přepravní technologie a modernizace SKI areálu Buková hora“ se konalo ve středu 24. 11. v obřadní síni českotřebovské radnice.  Městu Česká Třebová byl předán dekret na dotaci  z prostředků EU na projekt „Rekonstrukce a přístavba Městského muzea  Česká Třebová“ ve výši 29,37 mil. Kč. Po splnění dalších předepsaných náležitostí bude podepsána následně Smlouva o poskytnutí dotace.                                             
Současně byl také předán dekret na dotaci na projekt „Inovace přepravní technologie a modernizace SKI areálu Buková hora“ příjemci SKI KLUB Česká Třebová, s.r.o. Dotace ve výši 9,99 mil. Kč je poskytována ze stejného zdroje.
Dekrety předával předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Mgr. Radko Martínek.

 

Předávání dekterů na dotace EU probíhá po celém kraji    

Pardubice - Na půdě pardubického zámku se v úterý 23. listopadu sešli zástupci projektů podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Od předsedy Regionální rady a hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka převzali dekrety na čerpání evropských dotací. Projekty byly vybrány k podpoře v rámci 14. kola výzvy zaměřené na cestovní ruch. „Jednotlivé investice samy o sobě problémy turistického ruchu Pardubického kraje nevyřeší, význam podpory proto spočívá v celkovém kontextu,“ vysvětlil v úvodu hejtman. Projekt Pardubického kraje na zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice představila ředitelka Východočeského muzea Jitka Rychlíková. Na novou expozici mapující historii města, rozšíření archeologické expozice a další úpravy získali realizátoři dotaci bezmála 33 milionů korun. Investovat do svého zámku se chystají také v Cholticích. Navrácení renesančního exteriéru, rozšíření expozic či zbudování nového zázemí podpořila Regionální rada téměř 12,5 miliony korun.
V Holicích připravují podle návrhu propagátora moderní architektury Davida Vávry rekonstrukci památníku Emila Holuba. Dotace ve výši 19,8 milionů korun poslouží mimo jiné k vybudování funkčního modelu Viktoriiných vodopádů nebo také k instalaci venkovní africké vesnice s audiovizuální projekcí. „Znovuotevření památníku plánujeme na květen 2012,“ uvedl Vítězslav Vondruš, ředitel kulturního domu v Holicích. Lesní družstvo Vysoké Chvojno využije téměř pětimilionový příspěvek k adaptaci historického objektu ve Vysokém Chvojnu na pension se sedmi lůžky. Zámeček bude sloužit k ubytování hostů Lesního družstva, kteří sem přijíždějí za mysliveckou a rybářskou turistikou. „Mimo loveckou sezónu bude pension také sloužit jako centrum ekologické výchovy především pro žáky okolních základních škol,“ doplnil účel projektu Jiří Voborník z Lesního družstva. (mš)
 
Kdo stojí za desítkou nových projektů na ORLICKU?
Rekonstrukce Divišova divadla v Žamberku, nová komunikace v Horní Lipce, vybavení jezdeckého klubu v Červené Vodě nebo zkvalitnění rodinného centra Pohoda. Nejen tyto, ale i dalších patnáct projektů v regionu Orlicko bylo v letošním roce zrealizováno díky dotaci zprostředkované občanským sdružením MAS Orlicko ze Žamberka.
„V celkových číslech tak byly v regionu zrealizovány projekty v hodnotě 15.672.617,- korun,“ uvedla manažerka sdružení Ing. Ivana Vanická. Dále doplnila, že se jedná o projekty z první vyhlášené výzvy, která proběhla v roce 2009.
V roce 2010 se MAS Orlicko zaměřovala ve svých výzvách především na neziskové organizace a podnikatele ve dřevozpracujícím průmyslu. V rámci dvou kol příjmu žádostí projednala a doporučila k financování celkem 32 projektů, z toho 14 projektů neziskových organizací a 11 projektů drobných podnikatelů.
V příštím roce se tak dle slov manažerky sdružení mohou na zkvalitnění zázemí své obce těšit občané města Letohrad a obcí Těchonín, Jamné nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Dlouhoňovice a Písečná.
Finanční podporu získaly např. projekty divadelního spolku v Lipce, raft klubu gymnázia v Letohradě, střediska Junáka v Žamberku, tělovýchovné jednoty v Dlouhoňovicích, nebo Spolku přátel vzduchoplavby o.s.
„Za velký úspěch považujeme také to, že se nám podařilo podpořit celkem 11 drobných podnikatelů v regionu a rozdělit jim dotaci ve výši 3,8 milionu korun,“ uzavřela Ing. Ivana Vanická.
V roce 2011 budou mít potenciální žadatelé hned dvě příležitosti podat si žádost o dotaci. Podporovány budou investiční projekty neziskových organizací, zemědělských podnikatelů a drobných podnikatelů ve dřevozpracujícím průmyslu (truhláři, pilaři, … ).
Více informací na: www.mas.orlicko.cz

 

Přehled zrealizovaných projektů

Organizace Název projektu Získaná dotace
Obec Studené Rekonstrukce místní komunikace 520 813,-
Sbor dobrovolných hasičů Nekoř Rekonstrukce klubového zázemí SDH Nekoř 412 731,-
ZESPO CZ s.r.o. Modernizace ustájení telat 175 000,-
Obec Mistrovice Zateplení tělocvičny a výměna oken 806 391,-
Jezdecký klub Červená Voda Vybavení jezdeckého klubu 360 000,-
Město Králíky Rekonstrukce místní komunikace v obci Horní Lipka 700 000,-
Obec Lukavice Zřízení parkoviště v areálu TJ Lukavice 590 777,-
Obec Pastviny Obec Pastviny, modernizace místních komunikací 692 958,-
Obec Helvíkovice Rekonstrukce hřbitovní zdi 843 089,-
Městys Kunvald Rekonstrukce povrchu komunikace 698 209,-
Rodinný klub Domino Sportoviště pro děti a mládež – Skatepark Klášterec nad Orlicí 408 402,-
Kunvaldská a.s. „Boudy pro telata“ 350 000,-
Pavel Kaplan Rekonstrukce střechy stodoly – výměna střešní krytiny 143 065,-
Vemas a.s. Rekonstrukce ustájení prasat VEMAS a.s. – I. etapa 749 444,-
Město Žamberk Divišovo divadlo sedačky 900 000,-
Obec Kameničná Revitalizace zpevněných ploch v obci Kameničná 800 000,-
Občanské sdružení CEMA Žamberk Zkvalitnění prostor Rodinného centra Pohoda 491 674,-
 
Chceme umět víc než jen počítat, zaznívá z řad studentů 

Praha – Ačkoliv je výuka finanční gramotnosti součástí středoškolských osnov již více než rok, kvalitní a praktická metodika vzdělávání mladých lidi v oblasti financí prozatím chybí. Přitom sami studenti si přínosnost výuky v této oblasti uvědomují a chtějí se v ní vzdělávat.
 „Jsou to informace, které se nám budou v životě opravdu hodit. Ve škole jsme se přitom o financích vůbec nic neučili,“ uvádí Michal Humpolíček, student Střední průmyslové školy dopravní v Praze. Přestože se finance konečně dostaly do středoškolských osnov, mnozí učitelé si s výukou nevědí rady. Chybí jim zkušenosti i odborné publikace, podle kterých by mohli učit. Výuce financí se proto vyhýbají nebo ji podávají velmi stručně a povrchně. „Problematice financí jsme se ve škole věnovali asi jenom dvě hodiny, což je opravdu málo. Většina spolužáků má platební karty a přitom se vůbec neorientují v možnostech, ale i úskalích platebních karet a účtů,“ říká studentka Lucie Růžičková ze Střední školy stavební v Brně.

 

Ekonomická krize přitáhla pozornost studentů i učitelů k finanční gramotnosti 

Většina středoškoláků má pouze minimální přehled o tom, co jsou to investice, úvěry a jakou roli vlastně hrají peníze v životě. Ekonomická krize otevřela tato témata ve školství a sami učitelé pociťují, že studentům musejí v této oblasti nabídnout mnohem více.
Snahu o zlepšení finančního vzdělávání v České republice podporuje i Evropská komise, která zaštítila celoevropský projekt Dolceta. Společně s touto iniciativou byl zřízen portál Dolceleta.eu, jehož cílem je vzdělávat širokou veřejnost v oblasti financí a spotřebitelského chování. Učitelé základních a středních škol zde naleznou rady, jak co nejefektivněji začlenit finančnictví do výuky společně s ukázkovými plány hodin podle toho, jakému tématu se chtějí věnovat a jak staří jsou jejich žáci. „Je to výborný projekt, který učitelům umožňuje více se ponořit do finanční gramotnosti a pak s těmito tématy pracovat v hodinách,“ uzavírá pedagožka Jitka Čížková, která učí na dvou středních školách.