Cestami ku prospěchu zdejšího kraje                                    

Malé zamyšlení Zdeňka Břízy nad jednou z velikých potřeb Ústecko - Orlicka                                       
 

Lukavice – Líšnice, dvě sousední vesnice, ač sobě blízké, od nepaměti oddělené táhnoucím se vyvýšeným hřebenem, tvořícím jakousi přirozenou hráz, ale také menší potíž pro snadnější a doposud opomíjené propojení víceúčelovou asfaltovou komunikací - cyklotrasou. Místním občanům je problém důvěrně známý, ostatním může být patrný z pohledu na mapu kraje. Jedná se o rozsáhlé území v podobě pomyslného trojúhelníku, ohraničeného městem Letohrad, Žamberk a silniční křižovatkou na Šedivci. Mohlo by se zdát, že zde líčím obyčejný, malicherný místní problém, chybějící vhodné víceúčelové komunikace mezi dvěma vesnicemi. Opak je ale velikou pravdou. Jedná se o vážný, celoregionální nedostatek, který doposud brání v nejkratším bezpečném, mimosilničním napojení Ústeckoorlicka na rekreační oblast Pastvinské přehrady a dále v přístupu k hlavnímu hřebeni Orlických hor.
Není účelem tohoto článku brát některým politikům a jiným dotčeným osobám jejich dotační sny v podobě vlastních, kolikrát neskromných projektů, snažících se do sebe možná včlenit i část potřebného mimosilničního propojení. Pro včasnou, úspěšnou realizaci prodloužení hlavní regionální páteřní komunikace – cyklotrasy, je nezbytná minimalizace počátečních pořizovacích nákladů na její zprovoznění. Vycházím tedy z předpokladu využití stávajících, již vyasfaltovaných cest, a v první fázi z výstavby chybějícího propojení mezi nimi. V druhé fázi by podle nutnosti a finančních možností docházelo k postupným opravám původních, starých asfaltových úseků trasy. Nová, víceúčelová komunikace z Lukavice k Líšnici, směřující na přejezd státní silnice č. 11 „U Javoru“, by byla dlouhá asi 2,8 km. Nezbytné další navazující propojení dvou stávajících asfaltových komunikací v horní části Líšnice obnáší 0,5 km nové cesty. Již pouhá realizace těchto dvou nových úseků cesty umožní, že hlavní cyklotrasa, přicházející od největších měst Ústeckoorlicka do Letohradu, bude mít přímé a velice potřebné pokračování přes Lukavici nejen k Žamberku, ale také do rekreační oblasti Pastvin, na silniční křižovatku u rybníčku a kolem Vejdových lip, až ke kostelu do Klášterce nad Orlicí. Celá propojená část navrhované mimosilniční víceúčelové komunikace – cyklotrasy, vede nejen místy krásnými, krajinně členitými, ale i úseky s dalekým, kouzelným výhledem do zdejšího kraje Orlických hor.
Jedním z takových úseků je nepochybně Křížová cesta nad Líšnicí, vedoucí k Pastvinám. Zde, poblíž božích muk pod vzrostlou břízou je křižovatka polních cest, ze které je možné navázat pokračováním asfaltové víceúčelové komunikace – cyklotrasy, do dvou jiných žádaných směrů. V prvním směru, délkou nové přípojky asi 0,9 km, k autokempinku v Pastvinách u zatáčky silnice k Nekoři, s možností prodloužení po staré původní silnici do obce Nekoř i odbočením k velké hrázi Pastvinské přehrady. Hlavní hřeben Orlických hor, zvedající se nad Panským polem, je dostupný v druhém směru z křižovatky poblíž božích muk. Dnes tam směřuje polní cesta, o které naši předkové říkali, že už z dávných dob Velké Moravy pochází. Vede po návrší plochého táhlého hřebene k osadě Končiny, krásný úsek pro inline bruslení, ale třeba i místo pro Orlicko-horské letiště? Bohužel, její dílčí část procházející katastrem obce Pastviny, je farmáři dlouhodobě nezákonně zaorávána. Vyasfaltováním propojovacího úseku prašné cesty v celkové délce 3,9 km, by se získala souvislá, asfaltová, víceúčelová komunikace – cyklotrasa, s dosahem až na Panské pole v blízkosti vojenské pevnosti Hanička, na samém úpatí hlavního hřebene svébytných Orlických hor.  
Chtěl bych se v tomto zamýšlení ku prospěchu regionu zmínit ještě o jedné, vhodné možnosti víceúčelové komunikace - cyklotrasy, která se jaksi sama nabízí, neboť část této cesty je již hotova, ale zcela zbytečně je ve svém dílčím úseku pro veřejnost uzavřena. Jedná se o vojenskou zásobovací cestu do pevnostní tvrze Adam. Pěkná, asfaltová, převážně lesní silnička, začíná nad Pastvinami v zatáčce u kapličky Na Vitanově. Stávající úsek vojenské komunikace by mohl sloužit veřejnosti až do místa křižovatky lesních cest, pod lesní serpentinou asfaltky. Zde totiž příčně přechází vojenskou komunikaci původní, historická silnice od Žamberka, vedoucí přes Vlčkovice do Českých Petrovic. Historická silnice s místy patrným, původním vyložením kameny nastojato, vede téměř po vrstevnici do samého středu obce České Petrovice. Vyasfaltováním tohoto zbývajícího úseku staré prašné silnice v délce 2,6 km by region získal fantastický, užitečný a pro cyklisty asi nejpříjemnější přístup do Českých Petrovic, s návazností nejen k Čiháku a Zemské bráně, ale i do sousedního Polska.
Věřím, že postupem času bude náš region bohatší. Bude jistě více cest s pěkným, funkčním, asfaltovým povrchem. Umožňujícím ledaskteré aktivity zpříjemňující nejen život náš, ale i návštěvníkům z krajů sousedních a vzdálených. Sepsaná úvaha se snaží být nápomocna při hledání základního propojení užitkových komunikací a cyklotras v Ústeckoorlickém regionu. Je ale vždy potřebné, aby finanční prostředky, které se na tyto účely mohou uvolnit či získat, byly smysluplně využity. Nikdy jich totiž není tolik, kolik je všemožných plánů v našich představách.  
                                                                                                                  © Zdeněk Bříza, trasy pochodu Líšnický puchýř