Poslední jednání staré rady města                                          
č. 848
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 2489/6 o výměře 93 m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová., Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad, uhradí nabyvatelé.
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 849
Rada města souhlasí s převodem  práv a povinností člena bytového družstva CENTRAL se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec, IČ 25477749, dle předložené žádosti.
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 850
Rada města souhlasí s odnětím části pozemku Města Česká Třebová ppč. 687/21 o výměře 32 m2 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová ze zemědělského půdního fondu v rámci stavby „Stavební úpravy a přístavba objektu, k. ú. Parník, stpč. 704“.
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 851
Rada města souhlasí se stavbou „Zahradní domek na ppč. 2575/3 a ppč. 2575/4 v k. ú. Česká Třebová“, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3449/9 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 852
Rada města schvaluje pořádání pravidelných měsíčních čtvrtečních trhů v klidové zóně Starého náměstí v následujících termínech v roce 2011:  17.03., 21.04., 19.05., 09.06., 14.07., 18.08., 15.09., 20.10., 24.11. a 15.12.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 853
Rada města  schvaluje na základě čl. III. bodu 1.3  Pravidel č. 1 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 4  o velikosti 1+2  v čp. 1105 na Habrmanově ulici v České Třebové na dobu určitou,  od 01.11.2010 do 31.10.2011, za měsíční nájemné 51,95 Kč/m2. Současně rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu k bytu č. 1 na Habrmanově ulici v čp. 1105 v České Třebové ke dni 31.10.2010. Rada města v tomto případě nepožaduje složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu podle § 686a) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 854
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 rozeslání zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka lavic pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice“ v textu dle předloženého návrhu.
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 855
Rada města schvaluje vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku města Česká Třebová z účetní evidence dle předloženého návrhu.
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 856
Rada města schvaluje „Plán zimní údržby místních komunikací v obci Česká Třebová“, který je platný pro zimní období 2010-2011. Zimní údržbu zajišťuje společnost Eko Bi s.r.o.
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Cink
 
č. 857
Rada města Česká Třebová souhlasí s předloženým návrhem a schvaluje vyřazení nepotřebného majetku z inventarizace  Sociálních služeb Česká Třebová, Bezděkov  918, IČ 70933341, dle předloženého návrhu.
 
                                                                                              Zodpovídá: JUDr. Gibišová
  
č. 858
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení hmotného majetku z účetní evidence Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice,  IČ 70882452, dle předloženého návrhu.
 
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
 
č. 859
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení hmotného majetku z účetní evidence Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice,  IČ 70882380, dle předloženého návrhu.
 
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
 
č. 860
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení z účetní evidence poškozený drobný hmotný majetek zapůjčený Domu dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, Sadová 1385, IČ 49314700, dle předloženého návrhu.
 
                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
 
č. 861
Rada města Česká Třebová schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z účetní evidence Městského úřadu Česká Třebová, dle předloženého návrhu z účtu :  28/35, 28/37, 28/39, 28/42, 22/37.
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 862
Rada města schvaluje předání majetku zřizovatelem, městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 278653, své organizační složce - jednotce SDH města Česká Třebová – Skuhrov, do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, v textu dle předloženého návrhu. 
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 863
Rada města schvaluje předání majetku zřizovatelem, městem Česká Třebová, Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 278653, své organizační složce - jednotce SDH města Česká Třebová – Lhotka, do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, v textu dle předloženého návrhu.
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 864
Rada města schvaluje proplacení ušlého výdělku panu T. P. dle §29, odst.1. písm. f) zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, z rozpočtu města Česká Třebová, Staré Náměstí
 
 
78, 560 02 Česká Třebová, IČ  278653, v textu dle předloženého návrhu. 
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 865
Rada města schvaluje proplacení ušlého výdělku panu P. K. dle §29, odst.1. písm. f) zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, z rozpočtu města Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ  278653, v textu dle předloženého návrhu. 
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 866
Rada města schvaluje program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová svolaného na 10. listopadu 2010, v textu dle předloženého návrhu. 
 
                                                                                              Zodpovídá: p. Zedník
 
č. 867
Rada města na základě Směrnice pro zadávání zakázek Městem Česká Třebová ze dne 01.07.2009 a Protokolu hodnotící komise ze dne 02.11.2010 schvaluje uzavření smluvního vztahu na kompletní zpracování „Ročenky Českotřebovsko“ pro období roku 2011, 2012, 2013 a 2014 se společností TRIBOVIA, o.s., Klácelova 9, 560 02 Česká Třebová, IČ 265 75 701, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 296.000,- Kč včetně DPH.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 868
Rada města na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 102, odst. 2 písm. b) schvaluje vyplacení mimořádných odměn za práci v II. pololetí roku 2010 ředitelům příspěvkových organizací města – Městské knihovny, Městského muzea, Kulturního centra a Sociálních služeb, dle předloženého seznamu.
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Žáčková
 
 
č. 869
Rada města, ve výkonu funkce valné hromady společnosti Eko Bi s. r. o., souhlasí s pořízením nového sněžného pásového vozidla (rolby) včetně technického příslušenství v ceně do 6 mil. Kč.
 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Cink
 
 
Schválil:
 
Dobromil Keprt
místostarosta
 
                                                                                                                                          
 
 
Zapsala:
 
Miroslava Kejvalová
sekretariát
 
 
 
                                                      Jaroslav  Z e d n í k
starosta města
vz. Ing. Jaromíra Žáčková
                                                                                                        místostarostka