Usnesení z prvního jednání nové rady města                       

č. 870
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku ppč. 678/35, v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová.
č. 871
Rada města neschvaluje umístění reklamy na dům čp.205 v Ústecké ulici v České Třebové.
č. 872
Rada města souhlasí s umístěním stavby „Česká Třebová, Edvarda Beneše, Hlavatý – knn“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/20 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti K energo s. r. o, se sídlem Nádražní 346, Lanškroun, ze dne 08.11.2010.
č. 873
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Stavební úpravy objektu na stpč. 3329 v k. ú. Česká Třebová – vodovodní a plynová přípojka“ na pozemcích Města Česká Třebová pozemcích ppč. 3383/11, ppč. 3449/18, ppč. 3383/56 a na pozemku ppč. 183/7(Město vlastní  podílu ve výši ¼), vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová jako vlastníkem, resp. spoluvlastníkem, pozemků a společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o., IČ 481 50 029, Praha 10, Ruská 8, PSČ 101 00, v textu dle návrhu.
č. 874
Rada města souhlasí se stavbou „Přístřešek na pozemku ppč. 2828/1 v k. ú. Česká Třebová“, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 2837/4 v k. ú. Česká Třebová, a dále souhlasí se zjednodušeným územním řízením.
č. 875
Rada města souhlasí se stavbou „Přístřešek na pozemku ppč. 2828/1 v k. ú. Česká Třebová“ ve vzdálenosti bližší jak 2 m od hranice pozemku Města Česká Třebová ppč. 2837/4 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
č. 876
Rada města souhlasí s umístěním stavby „Revitalizace vlečky, jeřábové dráhy a zpevněných ploch v areálu METRANS Česká Třebová – SO 302 Vodovodní přípojka“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 1673/1, ppč. 1673/3, ppč. 1674/3, ppč. 1674/4, ppč. 1674/5, ppč. 1699/3, ppč. 1699/4, ppč. 1699/5, ppč. 1699/6, ppč. 1701/7, ppč. 1701/8, ppč. 1741/1, ppč. 1757/1,  ppč. 3466/3 a ppč. 3585/1, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnost Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, ze dne 04.11.2010.
č. 877
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 mandátní smlouvy a smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře mezi Městem Česká Třebová, jako mandantem a vlastníkem pozemku určených k plnění funkcí lesa, a Vratislavem Pecháčkem, IČ 612 15 147, místo podnikání: Svinná 10, Česká Třebová, jako mandatářem a odborným lesním správcem, v textu dle návrhu.
č. 878
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o pronájmu pozemků mezi Městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a Ing. Z. Krásou, IČ 728 43 594, místo podnikání: Hýblova 1497, Česká Třebová, jako nájemcem, v textu dle návrhu.
č. 879
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, a společností WILLOW VALE a. s., IČ 283 03 032, se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, jako oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
č. 880
Rada města souhlasí se stavbou „Č. Třebová, Nad Amfiteátrem, Štarman – kNN“ v ochranném pásmu lesa – lesních pozemků ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 2617/1 a ppč. 2650/3, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová.
č. 881
Rada města souhlasí se stavbou „Č. Třebová, Nad Amfiteátrem, Štarman – kNN“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3445/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti BETA CZ ČESKÁ TŘEBOVÁ s. r. o, Pod Březinou 637, Česká Třebová, ze dne 02.11.2010.
č. 882
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Č. Třebová, Nad Amfiteátrem, Štarman – kNN“ na pozemku ppč. 3445/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
č. 883
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Města Česká Třebová na roky 2011 - 2015 v textu dle předloženého návrhu.
č. 884
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města v souladu s §44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválit zařazení změny funkčního využití pozemku pč. 170/1 v k.ú. Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, do připravované „Změny č.6 Územního plánu města Česká Třebová“ dle předloženého návrhu.
č. 885
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s §44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválit zařazení změny funkčního využití části pozemku pč. 285/7 v k.ú. Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, do připravované „Změny č.6 Územního plánu města Česká Třebová“ dle předloženého návrhu.
č. 886
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s §44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválit zařazení změny funkčního využití pozemků pč. 2725/1 a 2726/9, oba v k.ú. a obci Česká Třebová, do připravované „Změny č.6 Územního plánu města Česká Třebová“ dle předloženého návrhu.
č. 887
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 a Zprávy o otevírání obálek, posouzení a hodnocení doručených nabídek ze dne 18.11.2010 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka lavic pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice“ a  uzavření smluvního vztahu s uchazečem Školičky, s. r. o., Osadní 28, 170 00 Praha 7, IČ 272 45 608, za celkovou cenu ve výši 156.189,60 Kč včetně DPH.
č. 888
Rada města schvaluje program jednání zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová svolaného na 8. prosinec 2010, v textu dle předloženého návrhu. 
č. 889
Rada města v souladu s ustanovením § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje a vydává „Jednací řád Rady města Česká Třebová“, s účinností od 23.11.2010, v textu dle předloženého návrhu.
č. 890
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit a vydat v souladu s ustanovením     § 96 č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Jednací řád Zastupitelstva města Česká Třebová“, s účinností od 09.12.2010, v textu dle předloženého návrhu.
č. 891
Rada města v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů pověřuje člena zastupitelstva pana Jiřího Musílka k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.
č. 892
Rada města v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stanoví, že v případě vykonávání svatebních a občanských obřadů mohou závěsný odznak užívat I. místostarostka paní Ing. Jaromíra Žáčková, II. místostarosta pan Dobromil Keprt a člen zastupitelstva města pan Jiří Musílek. V případě udělování státního občanství a skládání státoobčanského slibu může závěsný odznak užívat též tajemnice městského úřadu Ing. Věra Pirklová.
č. 893
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby vzalo na vědomí výši odměn uvolněným členům zastupitelstva města, stanovenou v souladu s ustanovením § 71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády    č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od data skutečného výkonu funkce. 
č. 894
Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města ve výši 500,- Kč měsíčně, v souladu s ustanovením § 72, § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s okamžitou účinností.
č. 895
Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit odměnu neuvolněným členům rady města ve výši 2.350,- Kč měsíčně, v souladu s ustanovením § 72, § 77 odst. 3 písm. b) a      § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s okamžitou účinností. Uvedená částka je konečná. 
č. 896
Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města vykonávajícím funkci předsedy stálých komisí rady nebo výborů zastupitelstva ve výši 1.900,- Kč měsíčně, v souladu s ustanovením § 72, § 77 odst. 3   písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s okamžitou účinností. Uvedená částka je konečná.
č. 897
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,          o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje INVENTARIZAČNÍ KOMISI a jmenuje její předsedu a další členy v níže uvedením složení s účinností od 23.11.2010.
č. 898
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,          o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje ŠKODNÍ KOMISI a jmenuje  její předsedu a další členy v níže uvedením složení s účinností od 23.11.2010.
č. 899
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,          o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje KOMISI PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V DPS a jmenuje  její předsedu a další členy v níže uvedením složení s účinností od 23.11.2010.
č. 900
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,          o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje KOMISI PRO DRAŽBY BYTŮ a jmenuje  její předsedu a další členy v níže uvedením složení s účinností od 23.11.2010.
č. 901
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,          o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje KOMISI PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM OBČANŮM A RODINÁM a jmenuje  její předsedu a další členy v níže uvedením složení s účinností od 23.11.2010.
č. 902
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,         o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje KOMISI PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA PRONÁJMY A PRODEJE MĚSTSKÉHO MAJETKU a jmenuje  její předsedu a další členy v níže uvedením složení s účinností od 23.11.2010.
č. 903
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,         o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje KOMISI PRO POSKYTOVÁNÍ PŮJČEK Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ a jmenuje  její předsedu a další členy v níže uvedením složení s účinností od 23.11.2010.
č. 904
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,         o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje POVODŇOVOU KOMISI a jmenuje  její předsedu a další členy v níže uvedením složení s účinností od 23.11.2010.
č. 905
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,         o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje POVODŇOVOU KOMISI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ a jmenuje  její předsedu a další členy v níže uvedením složení s účinností od 23.11.2010.
č. 906
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,          o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje KOMISI PRO INTEGRACI NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN a jmenuje  její předsedu a další členy v níže uvedením složení s účinností od 23.11.2010.
č. 907
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,         o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje KOMISI MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA a jmenuje  její předsedu a další členy v níže uvedením složení s účinností od 23.11.2010.
č. 908
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,          o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje KOMISI PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a jmenuje  její členy v níže uvedením složení s účinností od 23.11.2010.
č. 909
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zřídit v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, FINANČNÍ VÝBOR a zvolit jeho předsedu a další členy v níže uvedeném složení, s účinností od 09.12.2010.
Palán Radek, MVDr. – předseda
Drahoš Miroslav, Ing.
Havlena Petr
Hrušková Libuše, Bc.
Klacl Pavel
Kubíček Josef
Slavík Zbyněk, PaedDr.
č. 910
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zřídit v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, KONTROLNÍ VÝBOR a zvolit jeho předsedu a další členy v níže uvedeném složení, s účinností od 09.12.2010.
Mikolecký Milan, Mgr. – předseda
Formánek Martin, MUDr.
Demel Jaroslav, RNDr.
Dušek Vladimír, Ing.
Jasanský Radek
Polák Václav, Ing.
Urban Jaromír, Ing.
č. 911
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyvěšení tibetské vlajky pravidelně vždy 10.března na počest výročí povstání Tibeťanů ve Lhase, jako projev solidarity s tibetským lidem v rámci celosvětové akce „Vlajka pro Tibet“, a to až do konce volebního období Zastupitelstva města Česká Třebová (tj. do roku 2014 včetně).
č. 912
Rada města souhlasí s vyhlášením nezávazné nabídky na kompletní dodávku a výstavbu stánku na veletrhu HOLIDAY WORLD 2010, v textu dle předloženého návrhu.
č. 913
Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Česká Třebová, Staré náměstí
78, 560 02 Česká Třebová, IČ 00278653, jako půjčitelem,  a Sborem dobrovolných hasičů Kozlov, IČ 61237701, jako výpůjčitelem, v textu dle předloženého návrhu.
č. 914
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy  „O poskytnutí dotace občanskému sdružení PŘÁTELSTVÍ Česká Třebová, U Javorky 125“, v textu dle předloženého návrhu.
č. 915
Rada města schvaluje přijetí finančního účelového daru ve výši Kč 10.000,-- Základní školou Česká Třebová, Nádražní ulice, dle předloženého návrhu.
č. 916
Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce kruhové keramické pece inv. č. S/6, v pořizovací ceně 35.000 Kč, uzavřenou mezi Městem Česká Třebová a Základní školou praktickou Česká Třebová, dle předloženého návrhu.
č. 917
Rada města schvaluje vyplacení odměn v  r. 2010  ředitelkám a ředitelům mateřských a základních škol v České Třebové,   ve výši dle předloženého návrhu.
č. 918
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Na Křibě z stpč. 1559 dle situace  v  k.ú. Č. Třebová.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
č. 919
Rada města Česká Třebová schvaluje podání trestního oznámení v textu dle přiloženého návrhu.