SMRKY U GYMNÁZIA budou nahrazeny              

V měsíci říjnu byla zveřejněna informace o provedené inventarizaci dřevin rostoucích na veřejných plochách města Česká Třebová, a to včetně stromů, které se nacházejí v samotném centru města a na velmi frekventovaných místech, jakými jsou bezesporu i parkové úpravy kolem gymnázia a v parku Čs. Legií u polikliniky. Město následně zadalo i provedení tahových zkoušek u několika dřevin, jejichž ponechání na daném stanovišti je jistě citlivě vnímáno, ale protože Město Česká Třebová jako jejich vlastník bezprostředně zodpovídá za jejich bezpečnost, nechalo zpracovat i odborné posouzení formou znaleckého posudku. Ten byl zadán u smrků rostoucích před gymnáziem a jednoho exempláře v parku u památníku T.G.Masaryka na rohu ulic Masarykova a Krátká.
Provozní bezpečnost stromů je hlavním parametrem při jejich hodnocení v prostředí obývaném lidmi, provádí se vizuálně a pomocí přístrojové metody tahových zkoušek.
Vizuální hodnocení zahrnuje sledování všech staticky významných defektů v nadzemní části stromů za použití metody WLA (Wind Load Analysis). Jedná se o jednoduchý matematický model, který zkoumá odolnost nosných částí kmene konkrétního stromu při náporu větru o rychlosti vichřice. Kromě vizuálního hodnocení pak probíhá i přístrojové hodnocení, které bezpečně zjistí i stav a nosnost kořenového systému.
Znalecký posudek č. 141 – 1251/10 byl zpracován Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D., soudním znalcem na “trvalé porosty a dřeviny v oboru ochrana přírody se specializací hodnocení stavu a technologie ošetření stromů, diagnóza provozní bezpečnosti stromů”. Hodnoceny byly smrky u gymnázia a smrk v parčíku u polikliniky, které rostou na upravené ploše v blízkosti silně frekventovaných komunikací v dobrých stanovištních poměrech.

 

Tahové zkoušky prokázaly, že stromy vykazují výrazné snížení nosnosti v oblasti odolnosti proti vyvrácení. Vzhledem k uvedenému druhu (Picea pungens ´Glauca´) nelze realizovat stabilizační zásah a stromy je nutné považovat za rizikové. Z tohoto důvodu musí být pokáceny a za ně pak vysazena adekvátní náhradní výsadba.
Město Česká Třebová musí na základě výsledků znaleckého posudku nechat stromy pokácet (kácení proběhne v prosinci), v následujícím roce budou na jejich uprázdněná místa vysázeny stromy nové. Jistě jde o zásah, který bude obyvateli České Třebové citlivě vnímán, nicméně je nutné realizovat ho, aby tak byla zajištěna bezpečnost lidí a zabráněno škodám na majetku.

 

Město Česká Třebová děkuje za pochopení.   Městský úřad Česká Třebová, odbor ŽPR, Ing. I. Vrbická