Finanční záležitosti Pardubického kraje                               

- vývoj v posledních letech,
- hospodaření v roce 2010,
- návrh rozpočtu na rok 2011,
- rozpočet výhled na období 2012 – 2015
  
Pardubický kraj v desátém roce své existence a v polovině svého třetího volebního období se musí (podobně jako všechny veřejné rozpočty) vyrovnávat s nepříznivými vnějšími faktory. Dnešní monotémanická tisková konference souhrnně představila vývoj celkových příjmů včetně daňových a výdajů kraje v posledních letech, stejně tak jako náměstkem hejtmana zodpovědným za finance a majetek Romanem Línkem předložené zásadní materiály ovlivňující ekonomiku kraje pro příští léta:
 
Hospodaření kraje k 31. 10. 2010,
Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2011,
Návrh rozpočtového výhledu Pardubického kraje 2012 – 2015.
 
Všechny tyto materiály schválila Rada Pardubického kraje a také je podpořil Finanční výbor Zastupitelstva Pardubického kraje. Zastupitelstvo Pardubického kraje je projedná na veřejném zasedání ve čtvrtek 9. 12. 2010.
 
„První vlastní daňové příjmy kraj získal v roce 2003, a to v celkové výši 634 milionů korun. Od té doby daňové příjmy každoročně rostly až do rekordního roku 2008, kdy dosáhly 2 825 milionů korun. Pak následoval propad na 2 493 milionů korun, který se již nepodařilo rovnocenně vyrovnat,“ shrnul daňový vývoj Línek.
 
Způsob financování výdajů Pardubického kraje v roce 2010 odpovídá struktuře jeho příjmů. Ty tvoří více než ze dvou třetin dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, od mezinárodních institucí a od Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a z necelé jedné třetiny příjmy vlastní. Vlastní příjmy Pardubického kraje jsou tvořeny převážně příjmy daňovými, které kraj získává na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění pozdějších předpisů.
 
„I když jsou výnosy sdílených daní, ve srovnání s rokem 2009, vyšší – v měsíci říjnu tvořil nárůst cca 70 mil. Kč – tak vývoj daňových příjmů je značně kolísavý. Z tohoto důvodu se těžko odhaduje skutečný stav ke konci roku. Ve srovnání s rokem 2008 přesto odhadujeme, že daňové příjmy budou i nadále nižší o cca 320 mil. Kč. Jinak řečeno, v oblasti daňových příjmů se stále pohybujeme na maximálně 90 % roku 2008,“ řekl Línek.
 
„K financování výdajů roku 2010 byly do rozpočtu Pardubického kraje zapojeny rovněž prostředky z minulých let. Jde především o nevyčerpané prostředky roku 2009 určené na financování projektů kofinancovaných z EU a dále o nevyčerpané prostředky na investice, jež v loňském roce započaly, ale jejich realizace se protáhla až do roku 2010. Dále Pardubický kraj využívá na předfinancování projektů v oblasti modernizace silnic krátkodobé půjčené prostředky ze SFDI, které obratem splácí z prostředků refundovaných z EU. V roce 2010 byly rovněž dočerpány poslední úvěrové prostředky, které si Pardubický kraj za výhodných podmínek půjčil od EIB a jež slouží k financování vybraných investičních akcí,“ uvedl vedoucí finančního odboru Oldřich Felgr.
 
Ani rok 2010 nebyl z hlediska vývoje ekonomické situace pro kraje příznivý. Přesto se Pardubický kraj ve svém skutečném hospodaření drží v mírně přebytkovém hospodaření, i když v rozpočtu vlivem zapojení úvěrových prostředků lze předpokládat schodek. Je to dáno především nižší mírou čerpání výdajů a vyšším plněním příjmů, např. v oblasti nedaňových příjmů než bylo původně očekáváno.
 
„Pokud vycházíme z predikce MF ČR, ale zejména z vlastních časových řad vývoje sdílených daní, mohu říci, že očekáváme u daňových příjmů mírné překročení. Tím vzniká určitá rezerva pro řešení některých priorit roku 2011. Umožnilo nám to i např. letos poukázat 30 mil. Kč na odpisy Správy a údržby silnic Pk, díky čemuž budou silničáři moci modernizovat jejich technické vybavení,“ řekl Línek.
 
Návrh rozpočtu 2011je vytvořen jako přebytkový, protože jsme mj. museli vytvořit finanční podmínky pro splnění závazků plynoucích z úvěrových smluv. Rozpočet zajišťuje plnění všech krajských smluvních závazků, zákonné povinnosti kraje a vytváří předpoklady pro maximální využití prostředků, které můžeme získat na rozvojové projekty z EU,“ sdělil Roman Línek a dále uvádí výčet zajímavých projektů a investic. „Kraj má např. připraveno spolufinancování modernizace zázemí pardubického civilního letiště, dokončení rekonstrukce Domova důchodců v Rychmburku, nákup nových sanitek, rekonstrukce školních budov v Chrudimi, Pardubicích, Vysokém Mýtě či Poličce a také odstraňování ekologických zátěží v Transportě či Lukavici.“
 
Poslední rozpočtový výhled přijalo Zastupitelstvo Pardubického kraje v roce 2008 a vzhledem k ekonomickému vývoji je dnes mimo realitu. I proto byla navržena nová verze na roky 2012 – 2015 (pozn. rok 2011 tvoří už vlastní návrh rozpočtu).
 
„Výhled je časově sladěn s plánovacím obdobím EU tak, jak budou postupně až do roku 2015 definovány poslední spolufinancované evropské projekty,“ řekl Línek. Ten také uvedl, že se pro tyto roky počítá s růstem příjmů z daní o 1 – 1,5 % a že kraj v návrhu neuvažuje o tom, že by si vzal další úvěr.