Českotřebovský deník 16/2010 (16.1.2010)                           

Tři králové vybrali v České Třebové dvojnásobek toho co v Ústí nad Orlicí.                                                                            

 Farní charita již sčítá první výsledky Tříkrálové sbírky, ukazuje se, že byly úspěšné. Svědčí o tom rekordní hodnota 329.386,- Kč, vybraná v České Třebové a v obcích zdejší farnosti.  Na Ústeckoorlické farnosti  bez Sopotnice (vč. Libchav, Českých Libchav, Hejnic atd...,  bylo vybráno ve sbírce jenom  184 530 Kč. Ve srovnání s touto částkou  se činili hodně koledníci v Letohradě, kteří jen v samotném městě vykoledovali přes 158 tisíc korun. V letošním roce budou finanční prostředky použity např. pro Dům pokojného stáří sv. Kryštofa v Kerharticích, Občanskou poradnu v Ústí nad Orlicí nebo pro krizové centrum Kopretina ve Sloupnici. Za příspěvek děkují organizátoři sbírky, kteří opět bez ohledu na počasí trpělivě obcházeli domy v našem městě. Jako každým rokem má velkou zásluhu na celé akci paní Růžena Lomarová, která se svými koledníky vykoledovala nejvíce ze všech skupinek.Jaké byly výsledky v naší farnosti v uplynulých letech udávají tabulky:

Výsledek tříkrálové sbírky v roce 2009:

 

Česká Třebová

            201 626,00 Kč

 

Rybník

              13 625,00 Kč

 

Řetová

              16 330,00 Kč

 

Řetůvka

             10  375,00 Kč

 

Přívrat

               7 595,00 Kč

 

Dlouhá Třebová

             20 705,00 Kč

 

Anenská Studánka

               1 986,00 Kč

 

Luková

             14 758,00 Kč

 

Damníkov

               6 702,00 Kč

 

Semanín

               9 993,00 Kč

 

Trpík

               1 550,00 Kč

 

Květná

               3 095,00 Kč

 

Třebovice

             10 621,00 Kč

 

Skuhrov

               5 179,00 Kč

 

 

          324 140,00 Kč

Výsledek Tříkrálové sbírky v roce 2008:

 

 

Česká Třebová

182 947,50 Kč

 

Rybník

12 347,00 Kč

 

Řetová

14 250,50 Kč

 

Řetůvka

8 405,00 Kč

 

Přívrat

7 299,50 Kč

 

Dlouhá Třebová

10 741,50 Kč

 

Anenská Studánka

1 711,50 Kč

 

Květná

1 857,00 Kč

 

Damníkov

3 196,00 Kč

 

Semanín

8 354,00 Kč

 

ČT-Skuhrov

0,00 Kč

 

Trpík

1 239,00 Kč

 

 

252 348,50 Kč

 
Prezentace Pardubického kraje na veletrhu cestovního ruchu Region Tour Brno 2010
                           
Na 19. ročníku mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Region Tour Brno 2010 byl ve středu 14. ledna slavnostně otevřen stánek Pardubického kraje připravovaný Destinační společností Východní Čechy. Tento rok byl při tvorbě expozice a programu kladen důraz hlavně na tradici a aktivní turistiku. Dokladem toho je i hlavní náplň programu na externí ploše. Zde bude nejvíce prostoru věnováno prezentaci Orlického cyklo&in-line království spolu s miniexpozicí keltské vesničky, ve které se budou odehrávat ukázky tradičních keltských řemesel (na prezentaci se podílí také o.s. Bacrie Česká Třebová). „Externí plocha s doprovodným programem nám umožní, aby byli návštěvníci veletrhu zábavnou formou seznámeni s tím, co v Pardubickém kraji mohou zažít,“ řekl radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch Miroslav Stejskal. Expozici Pardubického kraje slavnostně otevřel náměstek hejtmana Pardubického kraje Jan Tichý společně s radním odpovědným za cestovní ruch Miroslavem Stejskalem.  Na celou dobu výstavy je připraveno mnoho dalších lákadel, která by měla potenciální návštěvníky Pardubického kraje zlákat k návštěvě tohoto regionu. Jde například o ochutnávku místních specialit, jako je tradiční pardubický perník, medovina a pivo z Hlinska či slivovice. Kromě Keltů budou své umění předvádět i lidový řezbář, dráteník nebo krajkářka. K poslechu pak zahraje lidová kapela.První den prezentace Pardubického kraje na veletrhu cestovního ruchu Region Tour Brno 2010 byl mimo jiné ve znamení křtu nové propagační tiskoviny s názvem „Památky Pardubického kraje“. Realizace expozice bude stát 260 tisíc korun, což je o 111 tisíc méně než vloni. “Když zlepšíme marketing cestovního ruchu, tak máme šanci přilákat turisty do regionu,” věří radní zodpovědný za cestovní ruch Miroslav Stejskal, že se postupnými kroky podaří změnit nepříznivou statistiku návštěvnosti Pardubického kraje.  “Chceme  v lidech probudit zvědavost, aby se k nám přijeli podívat osobně,” dodává. „Větší plocha, kterou jsme si pronajali, stojí méně peněz a ještě nám umožňuje, aby byli návštěvníci veletrhu zábavnou formou seznámeni s tím, co v Pardubickém kraji mohou zažít,“ přidal  radní Pardubického kraje Miroslav Stejskal další důvod, proč letos s Destinační společností východní Čechy vsadili na lidskou zvídavost.   Samozřejmostí je pak informování návštěvníků veletrhu o turistických možnostech regionu Pardubického kraje. Na stánku budou zastoupeny všechny turistické oblasti v kraji, které budou prezentovány zkušenými pracovníky v cestovním ruchu. Pro zájemce bude k dispozici nepřeberné množství propagačních materiálů včetně různých tištěných průvodců a tematických map. Pro děti jsou pak připraveny sladké dárečky. První den veletrhu byl určen primárně pro odbornou veřejnost. „Zájem ze strany odborné veřejnosti o prezentaci Pardubického kraje předčil naše očekávání,“ glosoval Miroslav Stejskal. „Pevně věřím, že cestu na expozici Pardubického kraje si najde co nejvíce návštěvníků veletrhu,“ doplnil.  
Žádosti o dotaci z EU na oblast cestovní ruch                                                                                                                             

V souvislosti s blížícím se ukončením 14. kola výzvy pro předkládání projektů do oblastí podpory 3.1 a 3.2 prioritní osy 3  (Cestovní ruch) Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod upozorňuje žadatele o dotaci na nutnost zachování hospodárnosti a efektivity vynaložených dotačních prostředků. I přesto, že objem finančních zdrojů vyhlášené výzvy je poměrně vysoký, z počtu poskytnutých konzultací vyplývá, že požadavky všech žadatelů o dotaci významně převýší daný objem. V souvislosti s cílem podpořit co nejvíce smysluplných projektů, které budou mít pozitivní vliv na hospodářský rozvoj regionu, tak bude Regionální rada dbát na to, aby byly dotačně podpořeny pouze takové výdaje, které jsou nezbytně nutné pro realizaci daného projektu a které prokazatelně vedou ke splnění cílů Regionálního operačního programu. Ostatní výdaje se poté stanou výdaji nezpůsobilými a bude je v plné výši hradit příjemce dotace, což bude znamenat zvýšení jeho spolufinancování na projektu.Další informace k Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Severovýchod naleznete na internetových stránkách www.rada-severovychod.cz. Do tohoto kola  podává žádost i Město Česká Třebová na rekonstrukci a dostavbu Městského muzea v Klácelově ulici. Na projekt v hodnotě 44 mil. Kč požaduje 70% dotaci, t.j. cca 29 mil. Kč. Ostatní prostředky budou uvolněny z rozpočtu města na rok 2010 a rok 2011. 
 
Základní umělecké školy a domy dětí a mládeže v našem kraji budou zřizovat pouze města                   

Do konce roku 2010 dojde k převodu kompetencí zřizovatelských funkcí základních uměleckých škol (ZUŠ) a domů dětí a mládeže (DDM) z Pardubického kraje na příslušná města. Zároveň dochází k bezúplatnému převodu majetku těchto zařízení na města. Změny se týkají i základních speciálních škol. Školy tohoto typu, které dosud nejsou zřizovány krajem, budou nejpozději do 31. 12. 2010 pod zřizovatelskou funkci Pardubického kraje převedeny. Uvedené změny byly v průběhu roku 2009 projednány se zástupci městských samospráv, které se k postupu kraje postavily vstřícně. Pardubický kraj je zřizovatelem dvanácti základních uměleckých škol a deseti domů dětí a mládeže. K 1. lednu 2010 již došlo k převodu dvou domů dětí a mládeže, a to DDM Štolbova a DDM Delta v Pardubicích. Na Pardubický kraj byly k 1. 1. 2010 převedeny dvě základní speciální školy, a to v Poličce a ve Skutči. Ostatní převody se budou realizovat v průběhu roku 2010, a to v termínech k 30. 6. 2010 a k 31.12. 2010. Návrhy na převody zřizovatelských kompetencí a převody majetku byly projednány v Radě Pardubického kraje dne 30. 7. 2009. „Základní umělecké školy v Pardubickém kraji mají vynikající úroveň a jsou známé nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni. Myslím si, že jejich převodem pod obce se ještě více urychlí komunikace a přísun potřebných finančních prostředků do těchto škol,“ soudí Jana Pernicová, radní pro školství, kulturu a památkovou péči. „Velice děkuji všem starostům za velmi vstřícné a ochotné jednání. Jsem ráda, že při nich nehrála roli politická příslušnost, ale snaha udělat to nejlepší pro naše školy,“ dodává. „Převody ZUŠ a DDM byly nutné kroky, které se měly udělat již v minulém období. Bývalé vedení však k tomuto kroku nenašlo odvahu. Jediní, kdo však touto situací až doposud trpěli, byla právě tato školská zařízení,“ komentuje změny Jana Pernicová.  V České Třebové obě zmíněná zařízení, tedy ZUŠ a DDM působí v budovách Města, které se podílí na jejich opravách a údržbě, od Pardubického kraje město dostávalo za využívání těchto budov jen symbolický nájem, po finanční stránce tedy o nic nepřijdeme. Nyní bude mít Město  k těmto školským zařízením také zřizovatelskou funkci, což může dosavadní situaci jen zlepšit. Bude to výhodně i pro ředitele těchto zařízení, budou mít jen jednoho "pána". O něco horší to budou mít např. v Ústí nad Orlicí, kde ZUŠ sídlí v nové krajské budově, jejíž provoz a opravy dosud hradil Pardubický kraj, nyní tuto povinnost  převede na Město. 
 
První kolo dražby ústecké Perly bez zájemce. V pátek se mělo konat první kolo veřejného výběrového řízení, které mohlo rozhodnout o dalším osudu areálu bývalé ústecké textilky Perla. Nenašel se však jediný zájemce, i když správkyně konkurzní podstaty hovořila o tom, že existují nejméně čtyři. Město Ústí n.O. je tak stále ve hře, pro druhé kolo se mohou změnit podmínky. V případě, že Město Ústí od účasti dražby odstoupilo se to dalo čekat, nyní se možná v II. kole cena maličko sníží. Lze očekávat, že zájemci zase počkají, zda do akce půjde Město Ústí n.O. a podle toho se zařídí. pokud nepůjde, budou čekat na další snížení ceny.... Uvidíme.. Je to taktický boj, Město  je v nevýhodě, o všem co rozhodne musí veřejně informovat....
 
Pěvecký sbor Bendl bude zpívat v Bratislavě.  Zájezd na Slovensko  je plánován na 27. února 2010. Bendl bude na zájezdu řídit především mladý sbormistr Jiří Kadavý junior, protože součástí bude absolventský koncert v rámci jeho studia na VŠMU Bratislava. Také další koncert Bendla bude mít mezinárodní  charakter. uskuteční se 1. května 2010 v přívratu v rámci XII. ročníku Hudebního festivalu Antonína Bennewitze a hostem sboru bude pěvecký sbor chrámu sv. Eusebia z Agrate Brianza
Víkendový program hokejistů                                                                                                                                                
16.1.10 9:00 Turnaj M. Třebová, Loko ČT, Litomyšl Minihokej 2003 a mladší
17.1.10 9:00 Moravská Třebová Česká Třebová Kraská liga 4.tříd
17.1.10 10:30 Moravská Třebová Česká Třebová Minihokej roč. 2001,2002
17.1.10 17:00 Česká Třebová Čestice KS muži
 
Kuželkáři opět zahájili ligové soutěže, Loko Č. Třebová hostila loňského mistra  ligy                                                           

V posledním podzimním kole Jihlava nešťastně prohrála kontumačně 8 : 0 díky nepřijetí do Náchoda a tak měla v České Třebové co napravovat a současně  Česká Třebová měla potřebu oplatit podzimní porážku z Jihlavy. Hosté byli nakonec úspěšnější, vyhráli poměrně velkým rozdílem, dokázali, že umí zahrát i v naší kuželně.
 
Výsledkový servis 12. kola I. kuželkářské ligy mužů 
 
SKK Spartak Vrchlabí - KK Slavoj Praha             1:7 3402-3582 (8:16)
TJ Sokol Husovice - TJ Spartak Přerov                1:7 3339-3436 (9,5:14,5)
TJ Loko Česká Třebová - KK PSJ Jihlava            2:6 3456-3599 (6,5:17,5)
SKK Primátor Náchod - TJ Jiskra Kovářská          8:0 3594-3282 (19:5)
TJ Sokol Luhačovice - KK Zábřeh                         6:2 3532-3310 (18:6)
TJ Centropen Dačice - KK Moravská Slavia Brno 6:2 3369-3362 (14:10)
 
Průběh utkání  v České Třebové- dominoval Jan Kotyza  (Jihlava) s výkonem 650 kuželek! 
KMONÍČEK Jiří 528              0,5:3,5  602 PARKAN Robin
VYMAZAL Pavel 571             0:4        650 PARTL Stanislav
ZUBALÍK Karel 609             1:3        600 KOTYZA Jan
MÍSAŘ Tomáš 549                  0:4        579 ŠVORBA Martin
JIROUŠEK Pavel 615           2:2        597 BRAUN Daniel
HETYCH Jiří 584                    3:1        571 PARTL Jiří
Tabulka
1. (1.) SKK Primátor Náchod 12 10 1 1 70,5:25,5 183,5:104,5 3457 21
2. (2.) KK Slavoj Praha 12 9 1 2 69,5:26,5 177,5:110,5 3479 19
3. (3.) TJ Sokol Luhačovice 12 9 1 2 58,5:37,5 159,5:128,5 3448 19
4. (4.) KK PSJ Jihlava 12 7 2 3 56,0:40,0 146,0:142,0 3466 16
5. (5.) TJ Lokomotiva Česká Třebová 12 6 0 6 49,5:46,5 146,5:141,5 3378 12
6. (6.) TJ Centropen Dačice 12 6 0 6 47,0:49,0 142,5:145,5 3398 12
7. (7.) TJ Spartak Přerov 12 6 0 6 46,0:50,0 131,5:156,5 3414 12
8. (8.) TJ Jiskra Kovářská 12 4 1 7 38,0:58,0 131,5:156,5 3367 9
9. (9.) KK Moravská Slavia Brno 12 3 1 8 37,0:59,0 139,5:148,5 3387 7
10. (10.) KK Zábřeh 12 3 1 8 35,5:60,5 115,0:173,0 3338 7
11. (11.) TJ Sokol Husovice 12 2 1 9 36,0:60,0 130,0:158,0 3389 5
12. (12.) SKK Spartak Vrchlabí 12 2 1 9 32,5:63,5 125,0:163,0 3379 5
 
Volejbalisté - muži prohráli v II. lize skupina B v Hradci Králové obě utkání  0 : 3 a 1 : 3                                                     

 a šesté místo v tabulce tedy neudrží. navíc se ze soutěže odhlásilo družstvo Třebína, takže nyní bude v jarní polovině soutěže v tabulce jen devět mužstev. Junioři hráli v Brně s B týmem G Ludvíka Daňka, lídrem tabulky a  vrátili se také bez výhry, prohráli 2 : 3 a  0 : 3. tím se ukázalo, že na první místo tabulky asi nemohou pomýšlet. Příští týden se doma hraje derby s Jiskrou Ústí nad Orlicí.
Svitavy: Byla již tma a nezletilý chlapec nikde                                                                                         

Bylo krátce po deváté hodině večer, když na operačním středisku Policie ve Svitavách zazvonil telefon. Na konci linky se ozval ženský hlas, který zněl vystrašeně.  Matka oznamovala službu konajícímu policistovi, že její desetiletý syn se dosud nevrátil ze školy domů. Po zkušenostech s pozdním návratem ze školy si rodiče mysleli, že chlapec opět dorazí. Ovšem pokročilá doba nasvědčovala o opaku. Byla již tma a chlapec stále nikde.  Náhoda však chtěla, aby si půl hodiny před oznámením rodičů, malého chlapce,  toulajícího se tmavou ulicí s batohem na zádech, povšiml muž z jedné obce na Poličsku. Tento poznatek si nenechal pro sebe a oznámil tuto skutečnost na linku 158 Zatímco se rodina strachovala o zdraví svého syna, policejní vůz vyjížděl do obce, kde byl chlapec spatřen. Malého tuláka policisté na místě vyzpovídali a zjistili, že jde o již zmíněného chlapce, kterého rodiče a v danou chvíli  i policisté hledají. Krátce po desáté hodině večer školáka hlídka předala rodičům. A to vše jen díky oznámení muže z Poličska.