Kronikářka  se  loučí                              


V životě člověka nastanou chvíle, kdy musí učinit rozhodnutí, které ovlivní jeho další život. Takto jsem se v roce 1977 rozhodla psát městskou kroniku. Na celých třináct let jsem nikdy nelitovala. 
Kronika se svou formou i obsahem řadí k tzv. vyprávěcím dějepisným pramenům. Kronikář v ní spojuje jednotlivé záznamy o událostech.  Hlavní prací kronikáře je dokumentace současného dění, proto si musí důsledně a průběžně všechno zaznamenávat. Kronikář  se zúčastńuje událostí, veřejných akcí, jednání zastupitelstva, shromažďuje výstřižky z novin a regionálních periodik, plakáty, pozvánky, fotografie a další dokumentační materiál. Dobré je zachytit i vzpomínky pamětníků. Všechny informace je třeba utřídit, nebát se některé vyřadit, vše úhledně a správně česky přepsat, nechat svázat a předat do archivu. Kronika se uzavírá za každý rok jednotlivě.Samozřejmě, že do psaní kronik zasáhl internet. Na internetu se získá celá řada informací a psaní kroniky je časově méně náročné.
Každá obec kroniku psát má. Přikazuje to zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí. Podle tohoto zákona je „Kronika vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku ….“(§ 2).
Vrátím-li se k úvodní větě tohoto článku, pak je zřejmé, že má práce kronikářky Města Česká Třebová končí. Končím ze zdravotních důvodů. Ve středu 13. ledna 2010 jsem byla přijata  panem starosto Jaroslavem Zedníkem  na českotřebovské radnici a obdržela jsem osobní i písemné poděkování za tuto práci. Jsem potěšena, že si mé práce vedení  Města Česká Třebová vážilo a za toto ocenění upřímně děkuji.
Přeji České Třebové další rozkvět, více finančních prostředků a hlavně dobré občany – patrioty. Svému nástupci panu Jiřímu Musílkovi přeji, aby mu psaní kroniky přinášelo potěšení, tak jako skýtalo mně po uplynulých třináct let.
                                                                                                                                                                        Marie Pechancová

Fotografie z přijetí kronikářky Marie Pechancové  vedením města dne 13 ledna 2010. (foto Ludmila Rašnerová)