Činnost osadního výboru Lhotka v roce 2009                       

Osadní výbor se scházel dle potřeby  vždy první pondělí v měsíci mimo období letních prázdnin.
Zasedání osadního výboru jsou veřejná a kdokoli z občanů se může zúčastnit.
Osadní výbor na základě podnětů občanů odsouhlasil priority realizací akcí v roce 2009 následovně:
Přehled výdajů z přidělených prostředků v rozpočtu města
 
1. Dokončení opravy mostu na „ sokolskou „                     16 239,- Kč
    - zpevnění jednotlivých trámů příčníky a jejich fiksace ( firma Kumpošt )
 
2. Zpevnění cesty na kopci za kravínem                             19 933,- Kč
         - dovoz  štěrku                                                 ( firma Skalický )
         - rozhrnutí a uválcování štěrku na cestě              ( pan Štarman   jako dobrovolná pomoc obci )
 
3. Oprava chodníku u č.p. 37                                               39 984,- Kč
         - zpevnění podkladu, pokládka štěrkového lože, nástřik penetrační vrstvou ( firma RYDO Č. Třebová )
 
4. Osazení lampy u příjezdové cesty ke hřbitovu               43 705,- Kč
     -  vykopání okopu pro pokládku kabelu včetně, osazení sloupu veřejného osvětlení ( firma EkoBi Č. Třebová )
 
5. Oprava budovy márnice na hřbitově                            106 814,- Kč    
- výměna uhnilých trámů včetně klempířských prvků, nová omítka včetně vrchního nátěru,
oprava suchých záchodů                                ( firma H - Stavex  Č Třebová)
         -  osazení stojanu na odkládání konví                ( firma EkoBi Č. Třebová )

 

 
6. Osvětlení odpočívadla u cyklostezky                                   8 494,- Kč
       - výkop a pokládka kabelu, osazení osvětlení včetně pohybového snímače ( firma EkoBi Č. Třebová )
 
7. Nátěr zábradlí u mostu přes potok do Hlubočka               2 858,- Kč
        - mechanické odrezení a dvě vrstvy nátěru ( pracovník veřejně prospěšných prací )
 
8. Projekt kultivace prostoru nad autobusovou zastávkou  4 470,- Kč
         - návrhy architektonického řešení prostoru ( firma Rozmarýn Semanín ) 
 
9.  Zhotovení nových vývěsních skříněk                                7 497,- Kč
         - vyrovnání a nátěr nosné konstrukce, kompletní výměna vývěsních skříněk ( firma Truhlářství Ondřej Vencl )
 
10. Oprava autobusové zastávky na Špici  hradil OÚ Dlouhá Třebová
       - vymalování vnitřních prostorů, oprava prken podbití a jejich nátěr, oprava uchycení
           odpadkového koše, nátěr vnější fasády             ( pracovník veřejněprospěšných prací )
        - vyčištění přiléhajících příkopů                            ( firma EkoBi Č. Třebová )
 
 
CELKEM                                                           249 994,- Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Další plánované aktivity nebyly realizovány z důvodů vyčerpání                     
přidělených finančních prostředků a budou přesunuty do dalšího období.
Osadní výbor ve spolupráci s Úřadem práce a firmou EKOBI zřídil opakovaně pracovní místo na
veřejně prospěšných pracích v místní části Lhotka ( údržba odpočívadla cyklostezky, údržba
chodníků, pořádek na autobusových zastávkách, vyřezání náletových dřevin, hrabání listí, úklid
sněhu, drobné údržbové práce apod.) 
Osadní výbor také spolupracoval se společenskými organizacemi Sbor dobrovolných hasičů,
Tělocvičná jednota Sokol a Týdenní stacionář A-Centrum. Podařilo se zajistit sponzorské příspěvky
pro činnost Sokola a zpracování  grantu na opravu tělocvičny. Osadní výbor také podpořil poznávací výlet
žáků Základní škola praktická do Prahy. Dále spolupořádal fotbalové turnaje na sokolském hřišti a folkový  
festival Bublanina.
 
        
 
         Ing. Rudolf Sýkora v.r., předseda osadního výboru