Usnesení rady města z 13. ledna 2010                                    
č. 1
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 10  o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově  ulici čp. 1400 v České Třebové na dobu určitou jeden rok, s účinností od 1. února 2010, za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2.  
č. 2
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 20  o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově  ulici čp. 1400 v České Třebové na dobu určitou jeden rok, s účinností od 1. února 2010, za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2.
č. 3
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 44  o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově  ulici čp. 1400 v České Třebové oba bytem  tamtéž, na dobu určitou jeden rok, s účinností od 1. února 2010, za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2.      
č. 4
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 60  o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově  ulici čp. 1400 v České Třebové na dobu určitou jeden rok, s účinností od 1. února 2010, za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2.   
č. 5
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Kanalizační přípojka pro RD čp. 1506 a čp. 1515, ul. Sadová, Česká Třebová“ mezi Městem Česká Třebová, jako vlastníkem pozemků ppč. 222/1 a ppč. 222/3 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu.
č. 6
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemků ppč. 397, 153/9, 153/3, 419, 411/3, 406/1, 403/2, 398/4, 398/2 a částí ppč. 403/1 a ppč. 418 o celkové výměře 2,0774 ha, v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, na dobu určitou od 01.01.2010 do 30.09.2014, v textu dle návrhu.
č. 7
Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav bytu č. 11 v domě čp. 1980 na Trávníku v České Třebové, sestávající se z celkové úpravy bytového jádra. Za tím účelem bude s nájemci bytu uzavřena dohoda v textu dle předloženého návrhu.
č. 8
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje podílu pozemku stpč. 471/4 ve výši 3846/10000, v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 9.730,- Kč. Náklady spojené s převodem, tj. kolek pro návrh na vklad, uhradí nabyvatel.
č. 9
Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi Jiřím Luxem, IČ 493 24 233, bytem Osevní 273, Litomyšl, jako nájemcem, a Městem Česká Třebová, jako podnájemcem, na podnájem části pozemku ppč. 251/1 v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, za účelem zřízení dočasného parkoviště, v textu dle návrhu.
č. 10
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Protihluková stěna v rámci stavby Centrum obchodu a služeb Česká Třebová“ mezi Městem Česká Třebová, jako vlastníkem pozemku ppč. 54/3 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, a společností QINN INVEST s. r. o., IČ 602 81 359, se sídlem Chomutov, Mánesova 4757, v textu dle návrhu.
č. 11
Rada  města schvaluje uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 10 na Masarykově ulici v čp. 1101 v České Třebové ke dni 15.01.2010.
č. 12
Rada města schvaluje podle čl. III. odst. 1.3 Pravidel  č. 1 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 o velikosti 1+3 v čp. 1101 na Masarykově ulici v České Třebové na dobu neurčitou, od 16.01.2010 za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2.
č. 13
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o přístupu pod režim rámcové smlouvy o telekomunikačních službách,  uzavřené mezi Městem Česká Třebová a  Strojtex-GBHP, s.r.o.,se sídlem Semanínská 1528, 560 02 Česká Třebová, IČ  64825884, v textu dle přiloženého návrhu.
č. 14
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o přístupu pod režim rámcové smlouvy o telekomunikačních službách,  uzavřené mezi Městem Česká Třebová a  DS INTEX s.r.o.,se sídlem U Dvora 118, 560 02 Česká Třebová, IČ  274 98 492, v textu dle přiloženého návrhu.
č. 15
Rada Města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na zajištění péče o nalezené psy na rok 2010 s Jaroslavem Kovářem, místo podnikání Za Vodou 36, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty, IČ 41240758 , na základě které je mandant povinen postarat se o opuštěné psy nalezené na území města Česká Třebová, a to v textu dle předloženého návrhu.
č. 16
Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Česká Třebová a  Sociálními službami Česká Třebová, Bezděkov  918, IČ 70933341 na darování semiautomatického defibrilátoru  – Lifepak 500, dle předloženého návrhu.
č. 17
Rada města pověřuje s účinností od 13.1.2010 Bc. Václavu Hermanovou, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad a referenty odboru obecní živnostenský úřad pana Ludvíka Doubravu, pana Vlastimila Škorpila a ing. Michaelu Tomáškovou: 
1.         k provádění kontrol podle § 60a a 60b zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s ust. § 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
2.         projednáváním a rozhodováním přestupků a správních deliktů podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
3.         k vykonávání dozoru nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14 odst. 2, § 14a až 16 a v § 18 v oblasti obchodu a služeb zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a  projednáváním a rozhodováním správních deliktů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
4.         k provádění kontrol podle § 8 až 26 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
5.         ke kontrole podle § 115 odst. 1 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a projednáváním a rozhodováním správních deliktů podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
6.         projednáváním a rozhodováním přestupků dle § 24 a 33 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
7.         projednáváním a rozhodováním správních deliktů dle § 105b zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
8.         projednáváním a rozhodováním správních deliktů podle § 5 odst. 1 písm. a) a b) a § 5a odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
9.         projednáváním a rozhodováním správních deliktů podle § 2 zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů.
č. 18
Rada města Česká Třebová schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy č. 90/1-14 ze dne 23.10.2003, mezi Městem Česká Třebová a  Univerzitou Pardubice, Studentská 95, 532 10  Pardubice, IČO 00216275, v textu dle přiloženého návrhu.
č. 19
Rada města uděluje výjimku dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006  na kulturní akci – rock zábavu pořádanou dne 16.1.2010 v době od 21,00 hodin do 02,00 hodin dne 17.1.2010 v restauraci Pod Skalkou v České Třebové, dle předloženého návrhu.
č. 20
Rada města uděluje výjimku dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006  na kulturní akci - diskotéku pořádanou v měsících leden, únor, březen 2010 každý pátek a sobotu vždy od 20,00 do 2,00 hodin dne následujícího v MUSIC CLUBU Za Vodou v České Třebové, dle předloženého návrhu.
č. 21
Rada města s účinností od 01.02.2010 odvolává p. Mgr. Karla Honla z členství ve školské radě při Základní škole Česká Třebová, Habrmanova ulice, z členství ve školské radě při Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice a z členství ve školské radě při Základní škole Česká Třebová, Ústecká ulice, dle předloženého návrhu.
č. 22
Rada města s účinností od 01.02.2010 jmenuje  Ing. Dagmar Mayerovou, pracovnici odboru školství, kultury a tělovýchovy členem školské rady při Základní škole Česká Třebová, Habrmanova ulice, Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice a Základní škole Česká Třebová, Ústecká ulice, dle předloženého návrhu.
č. 23
Rada města v souladu se Zřizovací listinou Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice, čl. VIII. odst. 8.3 uděluje předchozí souhlas k dlouhodobému pronájmu vypůjčeného majetku, a to následovně:
1) Pronájem sportovní haly a přilehlých prostor nájemci Tělocvičné jednotě Sokol Česká Třebová II, IČ 75158248, zastoupené panem Lubomírem Vašinou, starostou a Ing. Martinem Knížkem, místostarostou do 31.12.2020, dle předloženého návrhu,
2) Pronájem sportovní haly a přilehlých prostor nájemci panu Janu Faltýnkovi, místo podnikání Kamenec u Poličky 158, 572 01 Polička, IČ 62030922, do 30.06.2014, dle předloženého návrhu.
č. 24
Rada města schvaluje žádost pí Mgr. Jany Voleské, ředitelky Městského muzea v České Třebové o změně pracovního úvazku, dle předloženého návrhu.
č. 25
Rada města schvaluje v souvislosti ze změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smluvního vztahu se mandatářem OHGS s. r.o., 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČ 455 36 899, formou Dodatku č.1 k Mandátní smlouvě č. 2008 1299 ze dne 22.1.2009, kterým se mění část DPH celkové ceny díla „Management ROP stavby Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí, Česká Třebová“, v textu dle návrhu.
č. 26
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí, Česká Třebová“ v souvislosti se schválenou „Změnou č. 3“ projektu a souhlasí se změnou rozsahu plnění předmětu díla a se změnou ceny plnění předmětu díla a schvaluje uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č.6 k SoD č. 314/2008 ze dne 29.10.2008 ve znění Dodatku č.1 ze dne 15.12.2008, Dodatku č.2 ze dne 30.6.2009, Dodatku č.3 ze dne 30.6.2009, Dodatku č.4 ze dne 16.9.2009 a Dodatku č.5 ze dne 16.9.2009 se zhotovitelem OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, PSČ 660 02, IČ 463 42 796, v textu dle návrhu.
č. 27
Rada města schvaluje v souladu s § 81, odst. 1, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4.1.2010, přidělení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí, Česká Třebová - dodatečné stavební práce“ uchazeči OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno - střed, PSČ 660 02, IČ 463 42 796, za nabídkovou cenu ve výši 9,543.674,49 Kč bez DPH (DPH bude připočtena v zákonné výši).