Z jednání rady města 20.1.2010        (25.1.2010)                   

 •  
  č. 28
  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej  pozemku ppč. 3368/9 o výměře  296 m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. kolek pro návrh na vklad, uhradí nabyvatel.
  č. 29
  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje  pozemku ppč. 2538/11 o výměře  460 m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 100,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. kolek pro návrh na vklad, uhradí nabyvatel.
  č. 30
  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 211 o výměře 201 m2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová dále doporučuje schválit uzavření kupní smlouvy v textu dle návrhu.
  č. 31
  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej objektu čp. 2049 na pozemku stpč. 1812/91 a pozemku stpč. 1812/91 o výměře 587 m2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, Jiřímu Bryolovi, IČ 105 24 142, místo podnikání: Bří Hubálků 1012, Česká Třebová, za cenu 270.000,- Kč. Kupní cena bude uhrazena takto: první splátka ve výši 150.000,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy, zbývající část kupní ceny ve výši 120.000,- Kč bude uhrazena v osmi čtvrtletních splátkách ve výši 15.000,- Kč. Na převáděných pozemcích bude zřízeno zástavní právo ve prospěch Města Česká Třebová do doby úplného uhrazení kupní ceny. Rada města dále doporučuje schválit uzavření smlouvy kupní a zástavní v textu dle návrhu.
  č. 32
  Rada města schvaluje záměr výpůjčky 4 rybníků na pozemcích ppč. 3663, ppč. 3664, ppč. 3665 a ppč. 2510 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem extenzivního chovu ryb, na dobu neurčitou od 01.03.2010 s výpovědní lhůtou 1 rok.
  č. 33
  Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit „Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členů Zastupitelstva města Česká Třebová“ v textu dle předloženého návrhu. 
  č. 34
  Rada města schvaluje v souladu s Příručkou pro žadatele o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osa 3.1 - Rozvoj základní infrastruktury a doprovodních aktivit v oblasti cestovního ruchu a podle Přílohy č.1 Metodického pokynu č.23 - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek a dále na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009  rozeslání zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby „Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová“, v textu dle návrhu.    
  č. 35
  Rada města jmenuje v souladu s Příručkou pro žadatele o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osa 3.1 - Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a podle Přílohy č.1 Metodického pokynu č.23 - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek a dále na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby „Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová“ ve složení :
  člen:            p. Pavel Klacl                   náhradník : p. Dobromil Keprt
                      p. Jan Gregar                                        p. Ladislav Vraspír 
                      p. Miroslav Seďa                                  Mgr. Marek Hylena  
                     JUDr. Martin Netolický                        Ing. Miloš Novák / AT 
                     Ing. Tomáš Friš / AI                              Ing. Petr Schwarzbach / AI                                Zodpovídá: Ing. Švercl
   
  č. 36
  Rada města zrušuje své usnesení č. 23 bod 2) ze dne 13.01.2010
  Citace usnesení:
  Rada města v souladu se Zřizovací listinou Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice, čl. VIII. odst. 8.3 uděluje předchozí souhlas k dlouhodobému pronájmu vypůjčeného majetku, a to následovně:
  2) Pronájem sportovní haly a přilehlých prostor nájemci panu Janu Faltýnkovi, místo podnikání Kamenec u Poličky 158, 572 01 Polička, IČ 62030922 do 30.06.2014, dle předloženého návrhu. 
  č. 37
  Rada města v souladu se Zřizovací listinou Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice, čl. VIII. odst. 8.3 uděluje předchozí souhlas k dlouhodobému pronájmu vypůjčeného majetku, a to následovně:                                  
  Pronájem místnosti č. 02 a přilehlých prostor  nájemci panu Janu Faltýnkovi, místo podnikání Kamenec u Poličky 158, 572 01 Polička, IČ 62030922, do 30.06.2014.    
  č. 38
  Rada města  schvaluje Zásady pro poskytnutí finančních prostředků formou dotace na sportovní činnost a sportovní akce, v textu dle předloženého návrhu.

  Návrh rozpočtu města na rok 2010  - najdete ZDE

 •