Usnesení rady města ze dne 27. 1. 2010                                  

č. 39
Rada města souhlasí se změnou užívání bytu č. 1 v čp. 519 na Husově ulici v České Třebové na nebytové prostory, vše dle žádosti JSDHO Parník ze dne 04.01.2010.
č. 40
Rada města souhlasí se stavbou „Rekonstrukce NTL plynovodu – Česká Třebová, ul. Na Splavě“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 3401/4, ppč. 3375 a ppč. 3380/5, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová.
č. 41
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku ppč. 675/7 o výměře 39 m2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, na dobu neurčitou, a to od 01.02.2010 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok, v textu dle přiloženého návrhu.
č. 42
Rada města schvaluje stanovisko k vyřazení STOÚ v domě s čp. 1709-1710 na ulici Pražského v České Třebové, v textu dle předloženého návrhu.
č. 43
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 0+1 v domě zvláštního určení na Matyášově ulici v čp. 983 v České Třebové na dobu určitou  12 měsíců, od 1. února  2010, za měsíční nájemné ve výši 48,- Kč/m2.
č. 44
Rada města souhlasí s podporou investičního projektu „Golfové Indoorové Centrum Česká Třebová“ a schvaluje v souladu se Strategickým plánem města Česká Třebová prohlášení v textu dle předloženého návrhu.
č. 45
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet příjmů a výdajů Města Česká Třebová na rok 2010 včetně financování, tvorby a zapojení finančních fondů města v celkové výši 382.900.000,- Kč , dle předloženého návrhu.
č. 46
Rada Města schvaluje uzavření dohody mezi Městem Česká Třebová a JUDr. Jaroslavou Vodičkovou, bytem Rožmitál pod Třemšínem, Sadoňská 152, IČ 865 93 315, za účelem zabezpečení přípravy dohodnutého počtu – jednoho strážníka Městské policie Česká Třebová v krátkodobém kurzu zaměřeném na obnovu platnosti osvědčení strážníka za dohodnutou cenu 4.820,- Kč za jednoho strážníka.
č. 47
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy  o poskytnutí dotace mezi Městem Česká Třebová a  Českým červeným křížem, Oblastním spolkem ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 562 01 Ústí  nad Orlicí. IČ 00426261,  v textu  dle předloženého návrhu.
č. 48
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy mezi Městem Česká Třebová a Sociálními službami Česká Třebová, Bezděkov  918, IČ 70933341 na darování semiautomatického defibrilátoru  – Lifepak 500, dle předloženého návrhu.
č. 49
Rada města schvaluje uzavření Darovací smlouvy s  občanským sdružením PŘÁTELSTVÍ Česká Třebová, U Javorky 125“, v textu dle předloženého návrhu.
č. 50
Rada města schvaluje uzavření „Přílohy č. 2 ke Smlouvě o provádění svozu a odstraňování odpadu 110/2009“ se společností Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, IČ 648 27 500, za účelem pravidelného svozu odpadu z kontejnerů a popelnic městského úřadu a hasičských zbrojnic, v textu dle předloženého návrhu.
č. 51
Rada města bere na vědomí změnu ve složení komise  KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ, která byla zřízena starostou města v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Členka komise paní Jana Šmídová byla odvolána z důvodu odchodu do starobního důchodu a na její místo byla jmenována sociální pracovnice Jana Havranová, DiS.
č. 52
Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi dárcem Městem Česká Třebová se sídlem Staré náměstí 78, Česká Třebová, IČ 00278653, a obdarovaným panem Lubomírem Vašinou, nar. 14.08.1960, bytem  Komenského 781, 560 02 Česká Třebová,  v textu dle předloženého návrhu. Dar bude využit k plnění předmětu činnosti pro Sportovní komisi.
č. 53
Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi dárcem Městem Česká Třebová se sídlem Staré náměstí 78, Česká Třebová, IČ 00278653, a obdarovaným  Městským muzeem Česká Třebová, se sídlem Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová,  IČ 70943800, v textu dle předloženého návrhu.
č. 54
Rada města schvaluje uzavření  darovací smlouvy mezi dárcem CZ LOKO, a.s. se sídlem Bezručovo nám. 580, 560 02 Česká Třebová, IČ 616 72 131 a obdarovaným  Městem Česká Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, 560 13 Česká Třebová, IČ 002 78 653,  v textu dle přiloženého návrhu.
č. 55
Rada města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Česká Třebová, které se bude konat dne 10. února 2010, v textu dle předloženého návrhu.
č. 56
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční dotace o.s. Junák – svaz skautů a skautek ČR středisko „Javor“ Česká Třebová, zastoupenému Pavlem Vomáčkou, vedoucím střediska, se sídlem ul. Farská 113, 560 02 Česká Třebová, IČ 64771270, ve výši Kč 80.000,- v textu dle předloženého návrhu.
č. 57
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku  Základní umělecké škole, Česká Třebová, Kozlovská 775, zastoupené MgA. Bohuslavem Mimrou, se sídlem Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová, IČ 44471173, v celkové výši Kč 180.000,--, v textu dle předloženého návrhu.
č. 58
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Domu dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová, Sadová 1385, se sídlem Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová, IČ 49314700, zastoupenému ředitelkou Janou Endyšovou, Dis., ve výši Kč 250.000,--, v textu dle předloženého návrhu.
č. 59
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 400.000,-Tělovýchovné jednotě Lokomotiva, o.s. Česká Třebová, zastoupené p. Čestmírem Rypkou, předsedou, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, IČ 15029824, v textu dle předloženého návrhu.
č. 60
Rada města Česká Třebová doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční dotace SKI KLUBU, o.s., zastoupenému Ing. Jiřím Zapletalem, Česká Třebová, Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, IČ 15029255, ve výši Kč 100.000,-- v textu dle předloženého návrhu.
č. 61
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční dotace paní Šárce Prossové, místo podnikání Klácelova 9, 560 02 Česká Třebová, IČ 73651940 ve výši Kč 165.000,--, na pronájem ledové plochy zimního stadionu pro potřeby oddílu krasobruslení a synchronizovaného tance, v textu dle předloženého návrhu.
č. 62
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 150.000,--, o.s. TRIARIUS, Staré náměstí 16, 560 02 Česká Třebová, IČ: 70891877, zastoupenému panem Mgr. Josefem Kopeckým, na financování akcí a částečné pokrytí provozních nákladů, v textu dle předloženého návrhu.