Vybrali jsme opravdu sochu Jana Pernera?                          

(Ohlasy na rozhodnutí rady města jsou zatím většinou negativní)                        

Vítězný návrh Ing. Garguláka z Brna                                     2. návrh v pořadí akad. sochaře Sorokáče (vyhrál v anketě)
Naprostá většina názorů, se kterými se na mně během týdne od zveřejnění rozhodnutí rady města obrátili občané hovoří o tom, že se stalo "neštěstí", že  zvítězila moderna,  nekriticky oceňující dílo autora, které Třebováci nikdy nepřijmou. Názory veřejnosti hovoří z rozhodující většiny o tom, že vítězné dílo není sochou Jana Pernera, ale že za sochu byla označena spíše plastika snad alegorizující osobu Jana Pernera  a její spojení s železnicí, která znamenala v historii rozkvět našeho města, ale bude těžké pod ní napsat nápis "Jan Perner".  Rada města dne 23. 12. a před ní odborná porota soutěže se podle tohoto názoru zadáním soutěže přesně neřídila. (celý text zadání můžeme najít ZDE).  Vždyť v hlavní části zadání je doslova napsáno toto: "Předmětem  soutěže je získat výtvarné návrhy sochy (sochy člověka), která by měla být v kontextu s architektonickým řešením MLFDT (t.j. dopravního terminálu) a jeho výtvarné výzdoby a zároveň by měla odkazovat k významné osobnosti českých dějin - železničnímu odborníkovi Janu Pernerovi. Socha by měla být trvalou upomínkou na tohoto významného stavitele železničních tratí a zároveň by měla přispět k ozvláštnění daného prostoru."

Rada města měla před sebou těžké rozhodnutí a lze to soudit i z toho, že se konečný verdikt oproti původními plánu odsunul.  Vycházela z doporučení výběrové komise (poroty), která posoudila všechny čtyři návrhy a určila jejich pořadí a označila je svým hodnocením, vypracovala "protokol o průběhu soutěže" s výsledným rozhodnutím poroty. Tento protokol měli v kopii obdržet (a jistě také obdrželi) všichni účastníci této soutěže. V rámci zveřejnění výsledků je podle podmínek vyhlášené soutěže možné, aby byly zodpovězeny dodatečné dotazy poroty jednotlivými účastníky. Porota může změnit pořadí návrhů uvedené v protokolu pouze v případě, že poskytnutí dodatečné odpovědi či dokumentu vyvolá nutnost podstatné změny v hodnocení návrhů podle hodnotících kritérií uvedených v oznámení soutěže o návrh.

Tento posudek měl podle být podle  pravidel podkladem k rozhodnutí rady města, která provedla tzv. "konečné rozhodnutí":  Město si v podmínkách vyhradilo právo odchýlit se  při posuzování od hodnocení poroty. Toto rozhodnutí je však zadavatel povinen dodatečně zdůvodnit.

V tom je tedy ještě jakási šance na změnu:  Ve výše uvedené větě se nic nepíše o tom,  do jaké doby se takové rozhodnutí města musí  udělat.  Dne 23. 12. 2009 bylo sice takové rozhodnutí  radou města provedeno. Nicméně to ještě neznamená, že je neodvolatelné a nezměnitelné, zvláště když dosud nebyla provedena objednávka a nebyl schválen rozpočet města, který s  financováním akce počítá.  Je třeba ovšem pro takovou změnu mít  relevantní důvod.
 
Tím by podle mého názoru mohlo být:
1) Písemně vyjádřený názor veřejnosti města o odmítnutí tohoto výběru (např. formou petice) - viz další text
2) Vážná pochybnost o tom, zda existuje nějaké spojení některého člena poroty s některým autorem nebo jeho zástupcem  (tomu mělo zabránit to, že šlo o soutěž anonymní a členové poroty nevěděli, který návrh posuzují. Na druhé straně autoři znali jména členů poroty a mohli sami hledat cesty k jejich ovlivnění, nic není  zcela dokonalé).  K tomuto bodu je třeba ihned napsat, že žádnou takovou informaci, která by toto potvrzovala, nemám. Teoreticky  ale takovou možnost úplně vyloučit nelze.

K vyjádření názoru veřejnosti: Při výstavě návrhů již byla vyhlášena anketa (také na webu Českotřebovského zpravodaje), která se stala předmětem zájmu veřejnosti. Tímto způsobem již bylo zajištěno více než 200 hlasů (tím upřesňuji předchozí dříve podanou informaci o 250 anketních lístcích). V anketě s určitou (ne zcela rozhodující) převahou zvítězil návrh číslo 2 (přesný počet hlasů však neznám) akademického sochaře L. Sorokáče, který zobrazuje sochu Jana Pernera na podstavci ve tvaru části kolejnice, na druhém místě se v rámci ankety umístil návrh Ing. Jar. Garguláka, posouzený odbornou porotou jako nejlepší.. Tato anketa nebyla v rámci výtvarné soutěže nikde zmíněna a byla tedy jen pomocným kritériem rady města, která tak mohla tímto způsobem pomocí "hlasu lidu" kontrolovat rozhodnutí odborné poroty. Výsledek této ankety nicméně přece jenom některé členy rady města ovlivnil a to tak, že  ve výsledném hlasování o "konečném rozhodnutí" v radě města  zvítězil  návrh Ing. Garguláka v poměru 6 : 3.  Podle tohoto výsledku tedy rada města neshledala dostatečný důvod k tomu, aby odmítla rozhodnutí odborné poroty výtvarné soutěže. Domnívám se však, že by se ještě dalo rozhodnutí rady města revokovat v případě, že by vznikl masivní písemně vyjádřený názor občanů města, který by rozhodnutí odborné poroty odmítl a tím relativizoval. Otevírám tuto možnost jako "Pandořinu skříňku" po týdnu, kdy jsem prakticky denně konfrontován s názory "zda to tak nechám", nebo "jakým způsobem proti  rozhodnutí vystoupím", a také "jak zařídit, abychom se na tu hanbu  u nádraží nemuseli koukat", "že rada města  nemůže počítat s tím, že se půjde někdo podívat na odhalení takové věci", "co s tím udělám" a nebo dnes také i názor ukazující na potřebu  vytvořit pro tento účel  petici občanů a také požádat o stanovisko o.p.s. Nadaci Jana Pernera, která má sice jiný účel, která se zabývá symbolickým využitím jména a odkazu Jana Pernera a navržená socha (ve skutečnosti plastika či jiný sochu nahrazující artefakt) by mohla být určitým problémem už v souvislosti s tím, že Nadace měla za cíl postavit sochu Jana Pernera v Pardubicích.  

Jak tedy dál?   Stále stojím na názorem, že je třeba především zveřejnit protokol odborné poroty, rozhodoval ve veřejném zájmu a veřejným zájmem je, abychom si tento posudek mohli přečíst. Podobně  se tak stalo v případě nedávné architektonické soutěže na park Benátky. I zde byl výsledek soutěže zveřejněn, i když nakonec od další realizace nadace ustoupila.. Dále čekám na to, že se veřejně projeví ti, kteří vítězný návrh podporují a kterým se líbí. K diskuzi máme také přece Diskuzní fórum na tomto webu, využijme to. Podle toho co mám zatím k dispozici je asi 1 názor pro a 20 - 25 názorů dílo (i radikálně) odmítajících. Svůj názor na dílo samozřejmě mám a jistě jej také zveřejním v některém dalším příspěvku společně s dalšími, věřím, že ještě další přibudou. 

Shrnutí: Na rozhodnutí odborné poroty se již nic změnit, lze však přimět radu města, aby se tímto problémem ještě znovu zabývala. Nebylo by přece poprvé, když by svůj názor změnila právě zde má veřejnost šanci. Připomeňme třeba v roce 2008 bylo nejdříve v radě města schváleno rozhodnutí o zvýšení daně z nemovitosti a na dalším jednání pak zrušeno (a takových rozhodnutí bylo i více).  Každý takový krok  však musí mít nějaké zdůvodnění. V našem případě to může zajistit jen ohlas u veřejnosti, nic jiného. Nebude.li zřejmý, nebude proč se znovu o takovém problému bavit, proč jej znovu otevírat.

Českotřebovský zpravodaj i  ve své webové formě je pro všechny názory občanů otevřen, nechci nikomu radit co má dělat, veřejnost přece může vyjádřit souhlas i nesouhlas, já názor veřejnosti měnit nebudu. Věřím, že zástupci města budou pozorně hlasu veřejnosti naslouchat, vždyť právě proto vznikla již popsaná anketa. Je to tedy na Vás!


Abych co nejrychleji zjistil zda má nebo nemá cenu něco v této věci podnikat a  také i to, jaké je skutečné procento spokojených a nespokojených, sestavil jsem  jednoduchý anketní lístek s elektronickým formulářem. Výsledky (budou-li nějaké) budu sumarizovat a průběžně uvádět každý den aktualizované. Nikomu nevnucuji, jaký má mít názor ani zda by měl nebo neměl odpovídat. Aby vše mělo nějaký význam, je třeba uvádět také své kontaktní údaje. Teprve podle výsledků  "elektronické" ankety se ukáže, má-li skutečně smysl dělat nějakou písemnou petici.

Formulář do ankety najdete ZDE    (a také na hlavní stránce Českotřebovského deníku)                                                      
 
Ještě uvádím přehledně fotografie všech návrhů s jejich čísly:                                                                


          1 - J. Gargulák                               2 - L. Sorokáč                              3 - Š. Milkov                       4 - J. Hendrych      

 
Vítězný návrh podle  odborné poroty na různých pohledech                                                                    

 

Prohlídněte si také web autora www.gargulak.cz, uděláte si větší představu o dosavadním působení autora, vítěze soutěže.
Na webové stránce www.sorokac.com zase najdete práce akademického sochaře Ladislava Sorokáče, autora návrhu na 2. místě.

Další odmítnuté návrhy:                                                                                                                                                               

 
        Vlevo J. Hendrych - návrh č. 4                            Vpravo  návrh č. 3 Štefana Milkova