Českotřebovský deník  41/2010 (10.2.)                                    
Z jednání městského zastupitelstva                                        

Ve středu 10. února  se konalo důležité jednání zastupitelstva města, které  mělo na svém programu jako hlavní bod schválení městského rozpočtu na letošní rok 2010.  Na jednání přišly na řadu nejdříve majetkové záležitosti, kterých bylo proti jiným jednáním poměrně málo, vesměs byly schváleny podle doporučení rady města a budou přesně specifikovány a publikovány v usnesení ZM¨     městský rozpočet na rok 2010  byl koncipován  jako úsporný, daňové příjmy byly stanoveny střízlivě, o 2% nižší než bylo doporučení MF ČR. město především neuvěřilo tvrzení MF o tom, že se zvýší výnos daně z příjmu právnických osob a počítá s tím, že inkaso této daně zůstane bez navýšení.  Důležitou součástí příjmového rozpočtu města jsou dotace, které letos dosahují rekordní výše 142 mil. Kč především díky dotacím na vybudování dopravního terminálu Bezručovo náměstí., na který přijde 77 627 tis. Kč, poslední peníze z dotace EU  ve výši cca 7 mil. Kč  jsou očekávány ještě na jaře roku 2011. V příjmové části rozpočtu jsou ještě zařazeny správní poplatky, také poslední doúčtování za prodej městských bytů na Novém náměstí. 

Ve výdajové části rozpočtu jsou všechny výdaje potřebné na zajištění chodu města, oprav a údržby, také příspěvky občanským sdružením a příspěvkovým organizacím v obdobné výši jako minulém roce a navíc  jsou prostředky určeny na dofinancování stavby dopravního terminálu na Bezručově náměstí.  v celkové výši 160 465 tis. Kč.   Na ostatní investiční akce města je určeno ještě  dalších cca 24 mil. Kč. Z této částky je např. 5 mil. Kč určeno na  rekonstrukci pěší zóny na Splavě, realizace je závislá na tom, zda v této lokalitě plynaři provedou rekonstrukci plynového rozvodu.  dalších 7 mil. Kč je určeno na úpravu polopěší zóny Nádražní ulice v úseku od "provozního oddílu" k ČSOB.  Rozpočet počítá také s vybudováním chodníku v litomyšlské ulici, s opravami ZŠ, DDM, zahájením prací na stavbě nového sběrného dvora (3,7 mil). jako dofinancování k evropské dotaci, k úpravě kamerového systému, přípravě investice na rekonstrukci a dostavbu Městského muzea  v Klácelově ulici, opravu pece městského krematoria a pořízení sochy Jana Pernera.  Rozpočet byl se zastupiteli po skupinách projednán a vyslovil se k němu také finanční výbor, který přes delší jednání návrh ke schválení doporučil.  Přesto zastupitelé ještě k návrhu diskutovali i na jednání  před hlasováním.  RNDr. Jaroslav Demel oznámil, že se zdrží hlasování a rozpočet nepodpoří, vzhledem k tomu, že nesouhlasí s tím, aby město vynakládalo peníze na pořízení sochy Jana Pernera v té podobě, která   je schválena.  Vystoupil také MgA. Bohuslav Mimra, který  podpořil  schválení rozpočtu ovšem s tou výhradou, že by v něm  nebyla položka o financování sochy a tuto variantu podal jako protinávrh.  V další diskuzi zase další zastupitelé sochu ve schválené porobě podpořili (Jiří Musílek, RNDr. Vlastimil Hýbl), další se vyjádřili v s tom smyslu, že problematika "líbí - nelíbí" je sána subjektivními postoji a že tuto otázku posuzovala odborná soutěžní porota, která nebyla zpochybněna.a zastupitelé mají jen rozhodnout o tom, zda na to dají, nebo nedají peníze (Radko Jasanský, JUDr. Martin Netolický, který mimo to pochválil především skladbu příjmové části rozpočtu).  Vystoupil i RNDr. Vlastimil Hruška, který oznámil, že v radě pro Gargulákův návrh sochy nehlasoval, ale přesto nyní po uvážení rozpočet podpoří v původní navržené a radou schválené podobě, pro tento návrh rozpočtu města totiž již hlasoval na jednání  rady města. Pak se hlasovalo. Protinávrh (bez sochy) neprošel, podpořili jej dva zastupitelé, 19 bylo proti a 3 se zdrželi hlasování. Původní návrh rozpočtu pak byl schválen.

Po schválení rozpočtu se otevřela možnost pro odsouhlasení příspěvků města  jednotlivým občanským sdružením, organizacím a také fyzickým osobám, kterým byl v rozpočtu odsouhlasen větší příspěvek než 50 000 Kč. V části různé zastupitelé odsouhlasili předání defibrilátoru, který dříve užívala městem zřízená LSPP, pro Domov pro seniory, kde bude dobře využit.  LSPP již byla od 1. ledna zrušena a nově je  zajištěna v Orlickoústecké nemocnici.  Zastupitelé také odsouhlasili příspěvek 150 tis. Kč z rozpočtu na zajištění seniordopravy v České Třebové a starosta Jaroslav Zedník informoval o připravovaných úpravách na průtahu města, které by měly zvýšit bezpečnost chodců a dopravy vůbec  především na hlavní silnici I/14.  Z původně zamýšlených cca 10 lokalit jich bylo nakonec schváleno na ŘSD a na DI Policie ČR méně, ale i tak bude akce velkým příspěvkem pro zajištěné bezpečnosti chodců  na nejfrekventovanější silnici ve městě. V této souvislosti bude upraveno mnoho metrů chodníků a několik přechodů, které také budou upraveny pro pohyb nevidomých a vozíčkáře, na někde budou vybudovány ostrůvky. Jde o lokality   křižovatka  s ulicí Hubálkovou, u odbočky na sídliště Křib, křižovatka u Policie ČR,  křižování cyklostezky u lávky na Lhotce, křižovatka  Lhotka - Hyundai, a lokalita Stará Lhotka - střed a Lhotka na Špici. V lokalitě u parnické školy se také počítá s instalací dalšího měřiče okamžité rychlosti projíždějících vozidel. Podrobnější popis úprav je částečně zřejmý podle plánků, k problematice se ještě vrátím. Žádost o realizaci akcí bude odeslána do 19. února, financování je zajištěno ze Státního fondu dopravní infrastruktury.  Mimo to je ještě na letošní rok v plánu rekonstrukce mostu přes Třebovku na Lhotce. V této souvislosti  by byl vybudován souběžný provizorní most na kterém budou instalovány semafory pro kyvadlový provoz.  realizace této akce v letošním roce je vázána na dostatek finančních prostředků. (mm)

Plánky lokalit na silnici I/14, kde se počítá s úpravami přechodů a chodníků, podrobnější vysvětlení dodatečně.                 

Socha Jana Pernera možná nebude uprostřed kruhového objezdu                                                                                              

Schválený rozpočet města počítá s vybudováním sochy Jana Pernera ještě v letošním roce a také s jejím umístěním na budoucím Pernerově náměstí. Přestože v podmínkách výtvarné soutěže bylo stanoveno, aby byla socha umístěna uprostřed kruhového objezdu, tak nyní se  hovořilo i o tom, že toto místo bude ještě uváženo. nejde jen o bezpečnost sochy, ale i to, že pohled na sochu bude rušen  dopravou a také i trvale umístěnými dopravními značkami a není ani  jinde obvyklý. přitom existuje i jiná možnost umístit sochu   vhodněji, na dobře viditelném místě. Přesné umístění bude ještě konzultováno
 
Ve Vilách vznikne v domě čp. 145 rekonstrukcí 11 samostatných  bytů.                                                                                  

 Také odpovídající počet stání pro osobní automobily a upravené předzahrádky. Původní městský bytový fond  tak bude soukromým investorem přebudován a a modernizován.  Práce postoupily do stádia, kdy je již možné zrušit  právo přednostního odkoupení Městem Česká Třebová. Toto právo bylo původně v prodejní smlouvě proto, aby se zabránilo spekulacím .
 
Projednávala se koncepce zdravotnictví Pardubického kraje.                                                                   

Jenání v sále krajského zastupitelstva se konalo v úterý odpoledne.  Pro Třebováky je možná zajímavá otázka slučování nemocnic ve Svitavách a Litomyšli, o tomto návrhu se  dlouho mluví, proběhla jednání, ale realizace se zatím odkládá.  Padl i záměr rušit laboratoře, zůstal však plán nakupovat léky centrálně. Podle MFD  a Markéty Tauberové je otázka těchto dvou nemocnic je na samostatný program, který bude pokračovat po schválení zdravotnické koncepce.  Nedovedu však osobně pochopit koncepci, ve které nebude tato dostatečně zásadní otázka vyjasněna.  Chápu to spíše tak, že se od této myšlenky ustupuje  Bylo řečeno to, že  pro zajištění akutní péče je v nemocnicích potřeba ponechat  tzv. " laboratoře", jinak tedy "oddělení klinické biochemie", které jsou také nyní výdělečné a jejich oddělením by nemocnice propadly ještě do větší ztráty. Na jednání byli i lékaři z krajem řízených nemocnic. Nelíbilo, že
mají  léky nakupovat centrálně. Tento požadavek kraje však v koncepci zůstal, přinese úspory. O současné podobě koncepce zdravotnictví kraje zatím nebyla vydána žádná tisková zpráva.
 
Mladá fronta Dnes píše také o stavbě cyklostezky Lanškroun - Česká Třebová.                                                                  

 Ta je důležitá v I. etapě  pro Lanškroun a Rudoltice, kde je skutečně potřeba oddělit pěší a cyklodopravu od provozu na silnici I/43. Obce a města regionu Lanškrounsko začnou stavět cyklostezku z Lanškrouna do Rudoltic a později ji dovedou do České Třebové. Lidé tak získají možnost pohybovat se bezpečně pěšky nebo na kole podél silnice I/43.Existuje příslib od Státního fondu dopravní infrastruktury, že pro první etapu cyklostezky na částku deset milionů korun  Asfaltová stezka bude dlouhá 2,6 kilometrů a projektanti ji navrhují tak, aby po ní mohli jezdit cyklisté i chodit pěší. Pro Rudoltice je to dnes jedna z nejdůležitějších věcí. Letos by měla být tato část dokončena. Tato "Rudoltická stezka" by měla stát dvacet milionů korun. Zbytek doplatí zdejší samosprávy ze svého. Pak bude třeba šetřit  asi 15 km dlouhý úsek, který povede podél silnice I/43 a střídavě po místních komunikacích z Rudoltic přes Damníkov, Třebovice, Rybník až do České Třebové. Z části ovšem povede cyklostezka po silnici III. třídy nebo místní komunikaci. Do České Třebové by měla být cyklostezka přivedena z Rybníka přes Podhorku  a přes Bezděkov naváže na cyklostezku do Ústí, Českou Třebovou, Letohrad a Choceň. Těžko říci, kolik vody ještě bude muset v Třebovce odtéci, než se tak stane.... Dotace z EU už nebudou a na  40 km cyklostezek podél Orlice stálo 140 mil. korun....