Českotřebovský deník 46/2010 (pondělí 15.2.)                       
Dopravní terminál u nádraží nemá žádné zpoždění.                                                                                                                    


Na povrchu se zdánlivě nic neděje, ale počasí to prostě nedovoluje. Naštěstí  se podařila řada prací na povrchu udělat ještě před  tím, než se vše pokrylo zimním příkrovem. V podzemním parkovišti je však i teď rušno.  Pracuje se na montáži vzduchotechniky, elektroinstalaci, signalizačních a kamerových systémech, na přípravě pro osvětlení.  Uživatelé podzemního parkoviště budou mít totiž i zde v podzemí dostatek informací o příjezdech a odjezdech vlaků a autobusů na světelných panelech, které budou umístěny už při vjezdu do podzemí,  a také u vstupního tunelu vedoucím přímo k vlakům a u schodiště k autobusům. U vstupu do podchodu bude jak automat na jízdenky, aby nebylo ve všech případech nutné chodit nahoru do haly a také nápojové nebo potravinové automaty. Zaparkovaná vozidla budou hlídána kamerovým systémem.  Nahoru bude možné vyjet eskalátorem na nástupiště autobusů ČSAD  UICOM a dalších dálkových linek, bude zde také zastávka městské dopravy "na zavolání" - radiobus a stanoviště taxi. Před nádražím bude také odpočinková zóna s vodními prvky, na vodním proudu se bude otáčet černá zeměkoule, kolem budou z plochy v pravidelných i nepravidelných intervalech stříkat vodotrysky. Voda bude odtud odtékat  z horní plochy podél komunikace v umělém potůčku a bude se ztrácet v podzemí, odkud bude čištěna a zpět čerpána do vodotrysků na ploše. Cestující získají dostatek informací nejen o dopravě, ale také o městě Česká Třebová, turistických, sportovních i kulturních  možnostech,  také pomocí dotykových obrazovek. Počítá se s projekcí informací a případně i reklam (také v hale nádraží).  Pro večerní osvětlení budou využity páskové světelné diody, které budou programově měnit barvu světla (podle vzoru ze slovenského Svitu). Nad plochou terminálu bude ve svahu v prostoru před poliklinikou opět instalována socha Sbratření a na druhém konci plochy by podle nově uvažovaného řešení měla být instalována socha Jaromíra Garguláka věnovaná Janu Pernerovi. Nebude tedy dole uprostřed kruhového objezdu, kde by výhled na sochu nebyl tak pěkný a byl by navíc omezen instalovanými dopravními značkami. Z nádraží bude možné nyní bezkolizně přejít k na autobus i na parkoviště osobních vozidel. Pěšky pak bude možné odejít do města  přes souběžnou obousměrnou komunikaci, spojnici Sadová - Slovanská, na které bude omezena rychlost jízdy a instalovány dva zvýšené prahy - právě u přechodů k budově ČD Cargo a pak ještě uprostřed plochy ke schodům do ulice Vinohradské. Také v hodní části bude přechod umožňující návštěvu Železniční polikliniky. Podél nádražní budovy bude možné také přejít pěším chodníkem přímo k budově hotelu Padevět. (mm)
 
Vznikne pěší zóna na Splavě                                                                                                                                                        

Splav je  poměrně frekventovaná spojnice mezi Starým a Novým náměstím, své jméno má z historie, je dochována spousta fotografií svědčících o tom, že zde byl rybníček, do kterého přitékal potůček z Vrbovky a Javorky. Poháněl několik mlýnů, nejznámější byl Vyskočilův a Tykačův. Ale ani na své další trase neodtékala voda do Třebovky jen tak volně a zadarmo,  užitek z ní měly ještě dva mlýny, z nichž jeden - Kapounův - ještě v Podbranské ulici stojí, ač je přestavěn k jinému účelu a Kaplanova turbína je zabetonovaná do podloží....
Splav v současnosti není až tak vábné místo a  lze říci, že je spíše hanbou než okrasou města. To že by si zasluhoval úpravu se ví už dlouho. Zatím byla provedena jen provizorní úprava a čekalo se, až zde skončí ty nejrozsáhlejší stavební práce. Ještě sice není všechno hotovo, ale to bychom mohli čekat ještě hodně dlouho, pořád se bude přestavovat a upravovat. V řadě případů to  je velmi potřeba.  Splav je součástí městské památkové zóny a tak  všechny připravované změny musí  projít  náročným připomínkovým řízením také s památkáři. Letošní rozpočet města již počítá s částkou 5 milionů korun na to, aby  proběhla I. nejdůležitější etapa. Zahrnuje přeměnu ulice (uličky)  v trase od prodejny MUSIC v domě čp. 63 pana Pelanta až k Riegrově ulici. V rámci  úprav  bude také provedena  menší úprava zeleně v parčíku u Riegrovy ulice (odstraněny  stromy nemocné nebo bezperspektivní)  a také stávající veřejné WC, které bude později možná umístěno (vznikne-li taková potřeba) jinde. Splav bude pěší zónou bez automobilů i bez parkovacích míst, pouze bude v omezenou dobu umožněno zásobování prodejen, např. do 10 hodin dopoledne. Potom se prostor uzavře pomocí hydraulických sloupků v komunikaci. Pokud přijede zásobování později, bude pro něho před sloupky vyhrazeno parkovací místo, odtud bude třeba zásobovat prodejny v uzavřené zóně pomocí vozíku apod.  Hydraulicky  vztyčované sloupky budou ovládány dálkově ze služebny městské policie, vznikne-li náhlá potřeba pro vjezd hasičů nebo záchranky, pak bude zábrana rychle odstraněna. Zmíněný prostor bude  sledován kamerovým systémem. Splav dostane novou jednotnou dlažbu a bude zde také odpočinková zóna s vybudovaným stylovým sezením (bez opěradel, která by mohla být problémem). V zóně budou dva architektonické prvky, artefakty  s fontánami. Jeden bude uprostřed kruhového ronda před vinotékou a druhý na okraji zeleně parčíku poblíž  Pizzerie. Splav dostane také nové osvětlení se 14 stylovými světly na stožárech, v úzké části uličky pak na konzole. K osvětlování budou využívat  úsporné LED diody. Do I. etapy úpravy Splavu se nevejde úprava parkoviště podél Riegrovy ulice. Projektová dokumentace je však zpracována i pro tuto část lokality ve stejném stylu a počítá se s její úpravou v následném období, tedy roce 2011. Do rozpočtu se již tyto úpravy letos nevejdou. (mm)                         Fotografie Splavu z roku cca 1910 - archiv 
 
Dopravní terminál Bezručovo (Pernerovo) náměstí změní systém parkování ve městě.                                                         

Důsledkem bude, že v okolních ulicích nebude možné zaparkovat, v ulicích bude zákaz stání. Sadová a Slovanská ulice budou sloužit jako příjezdové a odjezdové trasy pro autobusy, Komenského a Vinohradská ulice zůstanou v současné podobě s tím, že zde bude v nějaké formě povoleno stání pro rezidenty, konkrétní forma se řeší (tedy zda to bude zdarma či za peníze a za kolik). Obecně jde v tomto případě o výhradní využívání veřejného prostranství, které řeší městská vyhláška. Na konci Komenského ulice u budovy  ČD Cargo bude vybudováno podle dokumentace parkoviště, které mělo sloužit pro zaměstnance ČD  a ČD Cargo a dalších uživatelů prostor v této budově.  Předpokládalo ovšem vybudování závory a zprovoznění čipového systému vjezdu. To zatím není dojednáno a tak se může stát, že toto parkoviště bude veřejné, ovšem zpoplatněné a bude zde parkovací automat.
Ulice Nádražní dostane novou úpravu, přemění se na tzv. "polopěší zónu", která sice není oficiálním termínem, ale bude znamenat, že zde bude více místa pro pěší provoz a méně pro automobily. Povrch chodníků bude upraven podobně jako povrch ploch u dopravního terminálu před nádražím a Nádražní ulice tak bude jakýmsi jeho pokračováním při vstupu do města. Bude jednosměrná v části od ČSOB k Padevětu.  Tři metry široká vozovka nepovede zcela přímo, ale poněkud klikatě, kolem budou parkovací místa určená pro zásobování a zákazníky prodejen v rámci tzv. "dvacetiminutového stání", tedy s parkovacími hodinami. Další parking bude možný na tzv. Hrdličáku, ovšem zadarmo to ani tady nebude, bude zde parkovací automat. Současné relativně nové sloupy veřejného osvětlení z Nádražní ulice budou nově využity v ulici Sadové v úseku od Padevětu k DVI, také stávající zámková dlažba bude využita pro novou úpravu chodníku v ulici Litomyšlské od světelné křižovatky k ulici Habrmanově.  V Nádražní ulici budou na rozšířených chodnících nové sloupy veřejného osvětlení využívající úsporné LED diody a  v úsecích mimo parkovací stání bude také vysázeno několik stromů.  Podstatně širší chodník bude zejména před Kulturním centrem, kde se počítá i s místem pro letní zahrádku u kavárny Esperanto a  v ulici budou také dva světelné poutače upozorňující na aktuální programy Kulturního centra.  Na úpravu Nádražní ulice je rozpočtu plánováno s částkou 7,2 mil. Kč.  (mm)
 
Úpravy průtahu města pro zvýšení bezpečnosti pěšího provozu.                                                                                                

Státní fond dopravní infrastruktury letos poprvé začíná finančně podporovat města, která se snaží zlepšit bezpečnost chodců ve městech.  To se týká právě města Česká Třebová, kterým prochází po celé délce frekventovaná silnice I/14 a ochvat města je stále jen nesplnitelným snem. Vedení města ve spolupráci s dopravními odborníky vytipovalo celkem deset míst, kde lze úpravami přispět k podstatnému zlepšení bezpečnosti chodců na chodnících podél vozovky a zejména na přechodech.  Průtah vlastně rozděluje město na dvě poloviny a přejít silnici je rok od roku obtížnější a méně bezpečné, zvláště pro děti a starší méně pohyblivé občany. Z deseti  lokalit bylo nakonec po konzultacích na ŘSD a dopravním inspektorátu policie ČR  vybráno sedm míst (od vjezdu do města na Špici u Kojovce až po  křižovatku průtahu s Hubálkovou ulicí). Tyto akce se připravují k realizaci v letošním roce. Lokality jsou na obrázcích. Více napíšu alespoň o křižovatce Riegrova - Nádražní u  ZŠ a Policie. Současný "červenobílý přechod" u policie je dopravní závadou, není pořádně vidět a musí být zrušen, stejně jako druhý přechod umístěný na horní  úrovni křižovatky. Budou "začerněny" a nový přechod bude vybudován ještě výše  v Riegrově ulici dále od vlastní křižovatky.  Když tedy půjde chodec (např. dítě ze ZŠ Nádražní na Staré náměstí, musí nejdříve přejít Nádražní ulici, obejít křižovatku až k novému přechodu cca 5 metrů od křižovatky a pak se vrátit  dolů a pokračovat ve směru na náměstí. Na samotné Nádražní ulici vyznačené přechody nebudou, budou zde pouze tzv. "místa pro přecházení" bez přednosti chodců v provozu. Taková je alespoň teorie podle projektové dokumentace. Jaká bude praxe, to se uvidí. Pokud by to mělo být skutečně o zvýšení bezpečnosti, pak to nebude možné bez zábran u stávajícího černobílého přechodu, který všichni chodci dosud užívají a bude těžké je to odnaučit.  Na jiných místech  jsou úpravy logičtější, na přechodech jsou někde budovány uprostřed silnice ostrůvky. Všechny akce ve výčtu bude plně financovat SFDI. Kladem akce je zejména to, že se současně podaří rekonstruovat velké úseky chodníků, např. velké úseky na Staré Lhotce.  Letos realizované akce ovšem plně nevyčerpají všechny lokality, kde je třeba zlepšit bezpečnost provozu. Na silnici I/14 jde ještě zejména o úsek Tyršovo náměstí - Skalka a další úseky jsou v ulici Litomyšlské, které se letos zatím neřeší. Největším problémem plynulosti dopravy v České Třebové je tzv. "světelná křižovatka". Jednou z možností je přestavba na kruháč, vyosený ve směru do parku s nutností posunu památníku obětem válek. Byl by ale tak velkým zásahem do situace, že by jej jistě zatratily všechny generace obyvatel našeho města. tak velkou oběť dopravě ve městě snad neuděláme. Chceme přece obchvat města, už je alespoň namalovaný na mapě.   (mm)
 
Plánky lokalit na silnici I/14, kde se počítá s úpravami přechodů a chodníků                                                                           

Evropské vzdělávací centrum = mezinárodní akreditovaná jazyková škola v České Třebové zahajuje.  Iniciátorem všeho dění je pan Ondřej Limberský, jazyková škola získala učebny na gymnáziu, zápis probíhá. Více na plakátech, docela velkých a barevných. Další podrobnosti neznám, Českotřebovský zpravodaj nebyl kontaktován zřejmě v domnění, že bude chtít po organizátorovi peníze.  Přitom pravda to samozřejmě není, na webovém zpravodaji je vše zadarmo a i pro tištěné vydání lze připravit  informaci formou rozhovoru tak velkolepé akce bezplatně. Pořadatelé však zřejmě spoléhají na facebook.

Fotbalový klub hlásí   
Pro jarní sezónu  bylo A mužstvo posíleno o nové hráče:
Lubomír Myšák (30 let), bývalý hráč I. ligy - Jablonec, České Budějovice,
Petr Lžičař (Ústí nad Orlicí, Libor Pešek (Litomyšl)
Nadále zůstává Jan Štěpán a Dušan Lněnička, do branky se vrací Lukáš Křivka.
 
Přípravné zápasy:     
20. února - FK -ČT - Vamberk v 18 hodin na umělé trávě v Ústí n.O.,
28. února - FKČT - Semanín ve 12 hodin  na umělé trávě v Ústí n.O.
07. března -  FKČT - Rychnov nad Kněžnou  v 15 hodin na umělé trávě v Rychnově nad Kněžnou
14. března. - FKČT - Moravany - další je v jednání.