Usnesení rady města ze dne 17.2. 2010  

č. 70
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 85  o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově  ulici čp. 1400 v České Třebové na dobu určitou jeden rok, s účinností od 1. března 2010, za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2.  
č. 71
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v čp. 2084 na Semanínské ulici v České Třebové od 01.03.2010.
č. 72
Rada města bere na vědomí informaci o rozhodnutích odboru majetku města ve věcech pronájmu bytů města, učiněných na základě usnesení rady města č. 59 z 30. ledna 2008 za období říjen 2009 až prosinec  2009.
č. 73
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 24 ks odpadových nádob (10 ks typu HV 0056 na plast, 10 ks typu HV 054 na papír), mezi půjčitelem společností EKO-KOM, a. s., IČ 251 34 701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4 a vypůjčitelem Městem Česká Třebová, v textu dle návrhu.
č. 74
Rada města souhlasí se stavbou „Telekomunikační přípojka pro rodinný dům čp. 370, Rudoltičky, Česká Třebová“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3504/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., pracoviště Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí, ze dne 08.02.2010.
č. 75
Rada města souhlasí se stavbou „Rekonstrukce výrobního objektu, stpč. 706/2 v k. ú. Parník“, včetně oplocení objektu, přeložky vodovodní přípojky a kanalizační přípojky s jímkou na vyvážení, která sousedí s pozemky ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 271/39 a ppč. 271/55, vše v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti TB EPOX s. r. o., se sídlem Česká Třebová, Dr. E. Beneše 603, PSČ 560 02, ze dne 08.02.2010.
č. 76
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce rybníků Borek na pozemcích ppč. 3663,  ppč. 3664 a ppč. 3665, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, s Českým rybářským svazem, místní organizací 5078, Česká Třebová, IČ 135 86 238, za účelem extenzivního chovu ryb, na dobu neurčitou od 01.03.2010 s výpovědní lhůtou 1 rok.
č. 77
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce rybníku Javorka na pozemku ppč. 2510 v katastrálním území a obci Česká Třebová, s Českým rybářským svazem, místní organizací 5078, Česká Třebová, IČ 135 86 238, za účelem extenzivního chovu ryb, na dobu neurčitou od 01.03.2010 s výpovědní lhůtou 1 rok.
č. 78
Rada města schvaluje záměr výpůjčky pozemků označených jako stpč. 4565 a ppč. 2524/4, ppč. 2527/9, ppč. 2464/4, ppč. 3530/6 v katastrálním území a obci Česká Třebová za účelem provozování umělého odchovu ryb, na dobu neurčitou od 01.04.2010 s výpovědní lhůtou 1 rok.
č. 79
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení  ZM č. 209 ze dne 27.10.2009:
Citace usnesení:   Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemků bez finančního dorovnání, označených dle geometrického plánu č. 3197-14/2008 jako ppč. 3383/46, ppč. 3383/68, ppč.3383/69 a ppč.3383/72, vše o celkové výměře 314 m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová a ve vlastnictví Města Česká Třebová za pozemky, označené dle výše uvedeného geometrického plánu jako ppč.3383/70, ppč.3383/73, ppč.3383/74 a ppč.3383/75, vše o celkové výměře 210 m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová a ve vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, se sídlem Komenského  náměstí 125, 530 02 Pardubice 2, s právem hospodaření:  Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19.
č. 80
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru od Pardubického kraje, a to pozemků označených dle geometrického plánu č. 3197-14/2008 jako ppč. 3383/70, ppč. 3383/73, ppč. 3383/74 a ppč. 3383/75, o celkové výměře 210 m2 v katastrálním  území Česká Třebová.
č. 81
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu pozemků označených dle geometrického plánu č. 3197-14/2008 jako ppč. 3383/46, ppč. 3383/68, ppč. 3383/69 a ppč. 3383/72, o celkové výměře 314 m2 v katastrálním území Česká Třebová, do vlastnictví Pardubického kraje.
č. 82
Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 3038/56 o výměře 20 m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem umístění stánku rychlého občerstvení.
č. 83
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 1+2 na Habrmanově ulici v čp. 1105 v České Třebové na dobu určitou  12 měsíců, od 1. března  2010 do 28. února 2011,  za měsíční nájemné ve výši 51,95,- Kč/m2.
č. 84
Rada města, schvaluje „Smlouvu o užití“ se zhotovitelem BC LOGIA, a.s., Kamenná 13, 602 00 Brno, IČ 645 06 410, v textu dle přiloženého návrhu.
č. 85
Rada města schvaluje „Stanovisko k vyřazení stálých tlakově odolných úkrytů“ v majetku ČD a. s., v textu dle předloženého  návrhu.
č. 86
Rada města v souladu se „Zásadami pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členů Zastupitelstva města Česká Třebová“, článkem 3, bodem I., schvaluje zahraniční cestu pro dva členy zastupitelstva města, která se uskuteční ve dnech 28.02.-05.03.2010 do partnerského města Agrate Brianza. 
č. 87
Rada města schvaluje vyplacení odměny paní Marii Rouskové, za vedení Kroniky místní části Kozlov za rok 2009, ve výši dle předloženého návrhu.
č. 88
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2    písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o přejmenování Bezručova náměstí na Náměstí Jana Pernera, s účinností od 01.09.2010.
č. 89
Rada města schvaluje a vydává Nařízení rady města č. 1/2010 o  placeném   stání   na  místních  komunikacích, v textu dle přiloženého návrhu.        
č. 90
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Dlouhá Třebová a Městem Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
č. 91
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Přívrat a Městem Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
č. 92
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Rybník a Městem Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
č. 93
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Řetová a Městem Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
č. 94
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Třebovice a Městem Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
č. 95
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Němčice a Městem Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
č. 96
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Semanín a Městem Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
č. 97
Rada města schvaluje vyplacení finančního daru ve výši dle předloženého návrhu slečně H. A., matce P. A., který se stal prvním občánkem města Česká Třebová.