Z jednání rady města dne 3.2.2010       
č. 63
Rada města zrušuje své usnesení č. 43 ze dne 27.01.2010.
/Citace usnesení rady města číslo 43 ze dne 27.01.2010:
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 0+1 v domě zvláštního určení na Matyášově ulici v čp. 983 v České Třebové s paní J. G. na dobu určitou  12 měsíců, od 1. února  2010, za měsíční nájemné ve výši 48,- Kč/m2./
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č.  64
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 o velikosti 1+kk v domě zvláštního určení na Masarykově ulici v čp. 2100 v České Třebové s paní A. Š., na dobu neurčitou od 1. února 2010, za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/ m2.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 65
Rada města  schvaluje na základě čl. III. bodu 1.3  Pravidel č. 1 uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 16  o velikosti 1+3  v čp. 1104 v Masarykově ulici  v České Třebové s panem J. V.  a s paní  N. V., na dobu neurčitou, s účinností od 01.03.2010, za měsíční nájemné 51,95 Kč/ m2. Současně rada města schvaluje uzavření dohody s J. a N. V. o ukončení nájmu k bytu č. 8 na Masarykově ulici v čp. 1101 v České Třebové ke dni 28.02.2010. Rada města v tomto případě nepožaduje složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu podle § 686a) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 66
Rada města schvaluje Pravidla reformy účetnictví v příspěvkových organizacích Města Česká Třebová s vymezením závazných analytických a podrozvahových účtů ve znění dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing.  Budil  
 
č. 67
Rada města souhlasí s uzavřením smluvního vztahu s uchazečem OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno - střed, PSČ 660 02, IČ 463 42 796 na stavební práce „Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí, Česká Třebová - dodatečné stavební práce“, v textu dle předloženého návrhu.  
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
 
 
č. 68
Rada města schvaluje žádost pí Mgr. Gabriely Boháčkové, ředitelky Městské knihovny v České Třebové, o změně pracovního úvazku, dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: paní Hrdličková
 
 
č. 69
Rada města schvaluje uzavření  darovací smlouvy mezi dárcem Marií Krskovou, bytem Křib 1814, 560 02 Česká Třebová, a obdarovaným Městem Česká Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ: 002 78 653,  v textu dle přiloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing.  Žáčková
.