Městský rozpočet 2010 je úsporný, ale přesto počítá s investičními akcemi        

Rozhovor se starostou Jaroslavem Zedníkem                       
Zastupitelstvo města schválilo v únoru městský rozpočet na letošní rok. Jak byste ho charakterizoval?

K přípravě rozpočtu jsme přistupovali odpovědně a to především v oblasti rozpočtových příjmů tak, aby byl rozpočet podložený a reálný, abychom během roku nemuseli jako loni některé položky škrtat. Návrh výše daňových příjmů vychází ze skutečně inkasované výše v r. 2009 a na některá doporučení  navýšit jsme nereflektovali. Tak např. daň z příjmů právnických osob jsme nenavyšovali,  ačkoliv státní rozpočet předpokládá 8% navýšení. Daň z příjmů fyzických osob srážková. byla navýšena jen o  9,5%, když státní rozpočet předpokládá růst 13%). Zvedá se hodnota daně z nemovitostí o 41,6% (státní rozpočet předpokládá + 50%) a daň z přidané hodnoty o 6%, když státní rozpočet předpokládá růst o 7%. Po zapojení přebytku minulých let ve výši 45650 tis. Kč bude mít město po předběžném zpracování účetní závěrky za rok 2009 ještě rezervu ve výši cca 4600 tis. Kč. V příjmové části rozpočtu máme zahrnuty také reálné částky spojené s prodejem majetku (pozemků a  dokončení prodeje bytů na Novém náměstí).

Dosažitelné příjmy určují  možnosti ve výdajové části rozpočtu. Kde se projevily v rozpočtu úspory? 

Rozpočet pokrývá běžné potřeby města, zajišťuje potřebné služby na úrovni minulých let, počítá i s příspěvky podporovaným organizacím a občanským sdružením a není jich zrovna málo. Úspor bylo dosaženo tím, že se do plánu dostaly jen ty akce, jejichž realizace je v roce 2010 nezbytná, všem příspěvkovým organizacím však byly ponechány prostředky v jejich rezervních fondech. To vše je nutné proto, aby bylo možné realizovat započaté nebo připravené akce podpořené dotacemi především z fondů EU, protože  takováto možnost se již nemusí opakovat. Snažíme se využít jak  Regionální operační program, tak i fondy spravované Ministerstvem životního prostředí. Započteme-li také investici do rekonstrukce (zintenzivnění) naší čistírny odpadních vod, tak se je celková hodnota investic   připravených k realizaci k provedení nebo zahájení v letošním roce opravdu  vysoká.

Loni jsme zahájili přestavbu přednádražního prostoru. je nějaký problém, pro který by akce neměla být včas dokončena?

Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny, na kterých se všechny problém snažíme operativně řešit, došlo i k drobným úpravám projektové dokumentace např. pro úpravu mobiliáře a řešení povrchových úprav. Přes zimu se práce na stavbě přemístily do podzemí,  venku se tedy zdánlivě nic neděje. Od jara se pak postupně začne měnit i povrchová úprava prostranství, ještě zde je hodně práce. Rozhodně to bude stát za to. Česká Třebová tak získá nový moderní vstup do města a změní se také v očích projíždějících nebo přestupujících cestujících.  Veřejnost zde bude mít zcela jiné podmínky, větší komfort. Současné rok a půl trvající omezení  se nám určitě vyplatí.  Akce je zajištěna i po finanční stránce díky velké dotaci, ale také díky úvěru. Současně jsem jednal i se všemi organizacemi sídlícími v této oblasti o úpravách jejich budov tak, aby celé náměstí působilo uceleným dojmem, aby vonělo novotou.

Proto se také mluví o úpravě Nádražní ulice? 

Když byl na podzim (v předstihu) připraven u Padevětu kruhový objezd, tak mě lidé zastavovali a říkali, že tam stavbaři udělali jistě chybu, když nenapojili nové obrubníky na staré chodníky Nádražní ulice. Tak to ale není, počítáme také s úpravu Nádražní ulice která by neměla zůstat v současné podobě s trvale parkujícími a překážejícími vozy a úzkými chodníky, ale nově řešenou  komunikací, bulvárem, kterým bude do města procházet většina lidí přicházet od dopravního terminálu, kde bude příjezd vlaků (včetně těch dálkových), ale i autobusů a z velkokapacitního parkoviště. Nádražní ulice bude v části od ČSOB jednosměrná, upravená do podobného stylu a povrchu chodníků jako v prostoru před nádražím. Bude zde i několik stání pro zákazníky nebo zásobování, zajímavě řešené osvětlení a  vysázíme zde i stromy. Díky této úpravě bude možné nově přetvořit vstup do Kulturního centra nebo posedět na venkovní zahrádce před kavárnou Esperanto. I tato akce je pokryta z rozpočtu města 2010.

Připravují se i další investice do komunikací a chodníků?

V této oblasti je nejvýznamnější akcí  úprava pěší zóny na Splavě. Tato akce  byla loni projektově připravena a letos můžeme zahájit I. etapu úprav v hodnotě 5 mil. Kč. Nyní dokončujeme přípravu mobiliáře. Jde o velmi frekventovanou spojnici Starého a nového náměstí, navíc  v městské památkové zóně, která si zaslouží nejen řádně vydláždit, ale i vybavit  jako zónu pro odpočinek  bez parkujících nebo projíždějících automobilů, oázu klidu. V příštím roce by pak měla přijít na řadu II. etapa, ve které se definitivně upraví i parkoviště podél silnice I/14. Pomocí zámkové dlažby z Nádražní ulice  získá definitivní povrch chodník v Litomyšlské ulici od světelné křižovatky k ulici Habrmanově, další chodníky (a silniční přechody) budou přebudování  podél průtahu silnice I/14 v rámci akce za zvýšení dopravní bezpečnosti průjezdů měst a budou financovány ze  Státního fondu dopravní infrastruktury.

Město má v plánu také  vybudování centrálního sběrného dvora. Bude se tato akce realizovat?

Město Česká Třebová podalo žádost o dotaci na tuto akci podpořenou dotací z fondů EU prostřednictvím Ministerstva životního prostředí. Podle počtu podaných žádostí a objemu prostředků k rozdělení máme vysokou šanci na úspěch, naše žádost byla doporučena.   Proto také rozpočet města počítá s částkou 3,7 mil. Kč, což je hodnota spoluúčasti města na tomto projektu.  Další finance (90% z hodnoty projektu) budou součástí dotace. Předpokládáme, že ještě v letošním roce budou práce na přestavbě sběrného dvora v Semanínské ulici zahájeny. Sběrný dvůr bude moderně řešený a ekonomický, s dokončením se počítá v roce 2011. 

V loňském roce se také započalo s přípravou rekonstrukce a dostavby Městského muzea v Klácelově ulici.

Jsem rád, že tento prostor  v samotném centru města bude definitivně vyřešen a získá nové smysluplné využití.  Po desítkách let tak získá Městské muzeum vlastní expozici, navíc moderně řešenou v rámci scénáře, který přinese pro naše město zajímavé náměty k inspiracím, podrobnosti Vám jistě napíše ředitelka Městského muzea. Bude zastavěna šeredná po desetiletí nevyužitá proluka a na zahradě další venkovní expozice. V nové dostavbě také vznikne víceúčelový přednáškový sál, který dobře využijí i další instituce. O tom, jak dopadne naše podaná žádost se dozvíme nejpozději v červnu, v závěru roku říjnu až listopadu  bychom mohli zahájit. Stavební práce mají trvat 16 měsíců, akce má mít celkem hodnotu 40 mil. Kč, podíl města by měl činit 25%.

Další investici, o které se mluví již několik let do přestavby  čistírny odpadních vod jsem ale v městském rozpočtu nenašel...

Je to logické, protože se jedná akci  naší městské Vodárenské společnosti, s.r.o., která žádala o dotaci z fondů EU. jedná se o vynucenou investici, ke které se zavázala vláda ČR v přístupových protokolech ČR při vstupu do EU.  Jde především o zintenzivnění činnosti městské čistírny odpadních vod, zlepšení její účinnosti, změně technologie. O přesné výši dotace nebylo dosud rozhodnuto, podle její výše se rozhodně, zda budeme pouze přestavovat naši čističku, nebo zda se pustíme také do výstavby některých kanalizačních řadů v lokalitách, kde dosud není kanalizace vystavěna.  Bude to  rozsáhlá akce  s rozpočtem  téměř 200 mil. Kč.  Tato výstavba však nemá žádný dopad na městský rozpočet.

Hladina veřejného mínění  se rozčeřila na přelomu roku  rozhodnutím o výběru a instalaci sochy Jana Pernera v přednádražním prostoru.  Městský rozpočet s ní počítá a tak bude socha instalována.

Diskuzi o tom, která socha se líbí a která nelíbí  považuji za legitimní,  je těžké rozhodnout kdo má pravdu. Rozhodnutí proběhla podle zadání a tak budeme připravovat instalaci sochy. zvažujeme ještě definitivní umístění. K němu se ještě musí vyslovit sám autor sochy, kterou bychom chtěli z centra kruhové křižovatky přemístit asi 15 metrů do prostoru umístěného výše,  v místě určeném pro zeleň poblíž vodní kaskády na severním okraji  plochy budoucího Pernerova náměstí.

Myslíte že bude třeba během roku městský rozpočet ještě revidovat?

Děláme to každým rokem,  změny rozpočtu vyjadřují jak všechny  příjmů, dotací, grantů, o kterých  jsme při přípravě rozpočtu ještě nevěděli, tak i  výdaje, se kterými budou spojené. Jistě bude i letos  takových  důvodů celá řada.

Děkuji za rozhovor.                                                                                                                             Ptal se Milan Mikolecký