Usnesení zastupitelstva města ze dne 10.2. 2010                    

č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku stpč. 471/4 ve výši 3846/10000 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 9.730,- Kč. Náklady spojené s převodem, tj. kolek pro návrh na vklad, uhradí nabyvatel.
(Viz usnesení RM č. 8 ze 13.1.2010)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 2
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 3368/9 o výměře 296 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová A. P.,  za cenu 150,-Kč/m2, tj. celkem za 44.400,-Kč, a uzavření kupní smlouvy v textu dle návrhu.
(Viz usnesení RM č. 28 ze 20.1.2010)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 3
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku (části pozemku) ppč. 2538/11 o výměře 460 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 100,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel.
(Viz usnesení RM č. 29 ze 20.1.2010)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 4
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 211 o výměře 201 m2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová L. L., za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem za 30.150,- Kč, a uzavření kupní smlouvy v textu dle návrhu.
(Viz usnesení RM č. 30 ze 20.1.2010)
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 5
Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu čp. 2049 na pozemku stpč. 1812/91 a pozemku stpč. 1812/91 o výměře 587 m2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, Jiřímu Bryolovi, IČ 105 24 142, místo podnikání: Bří Hubálků 1012, Česká Třebová, za cenu 270.000,- Kč. Kupní cena bude uhrazena takto: první splátka ve výši 150.000,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy, zbývající část kupní ceny ve výši 120.000,- Kč bude uhrazena v osmi čtvrtletních splátkách ve výši 15.000,- Kč. Na převáděných pozemcích bude zřízeno zástavní právo ve prospěch Města Česká Třebová do doby úplného uhrazení kupní ceny. Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření smlouvy kupní a zástavní v textu dle návrhu.
(Viz usnesení RM č. 31 ze 20.1.2010)
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 6
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků ppč. 3508/4 a ppč. 3508/12 ve vlastnictví ČZS – Základní organizace Hliníky v České Třebové, IČ 44469942, za pozemky ppč. 672/18 a stpč. 4159 ve vlastnictví Města Česká Třebová, vše v katastrálním území Česká Třebová, a uzavření směnné smlouvy dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 7
Zastupitelstvo města schvaluje  prodej části pozemku ppč. 842/34, označené dle návrhu GP č. 3410-8/2010  jako ppč. 842/109,  o výměře 35 m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, do SJM manželům F. a J. S.,   za cenu 150,-Kč/m2, tj. celkem za 5.250,-Kč, a uzavření kupní smlouvy v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 8
Zastupitelstvo města schvaluje zrušení předkupního práva, zřízeného ve prospěch Města Česká Třebová k domu čp. 145 na stavební parcele č. 165 a k pozemkům evidovaným dle stavu KN jako stavební parcela č. 165, pozemková parcela č. 678/3 a  pozemková parcela č. 678/4, vše v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, a uzavření dohody o zrušení předkupního práva v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 9
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet příjmů a výdajů Města Česká Třebová na rok 2010 včetně financování, tvorby a zapojení finančních fondů města v celkové výši 387.900.000,- Kč , dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Radoslav Budil 
 
č. 10
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace občanskému sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Javor“ Česká Třebová , se sídlem ul. Farská 113, 560 02 Česká Třebová, IČ 64771270, zastoupenému panem Pavlem Vomáčkou, ve výši Kč 80.000,--, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: paní Hrdličková
 
č. 11
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 180.000,-- Základní umělecké škole, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová, zastoupené panem MgA. Bohuslavem Mimrou, IČ 44471173, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: paní Hrdličková
 
č. 12
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši Kč 250.000,-- Domu dětí a mládeže Kamarád, Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová, IČ 49314700, zastoupenému paní Janou Endyšovou, DiS., v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: paní Hrdličková
 
č. 13
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 400.000,-- Tělovýchovné jednotě Lokomotiva, o.s. Česká Třebová, zastoupené panem Čestmírem Rypkou, předsedou, se sídlem Husova 22, 560 02 Česká Třebová, IČ 15029824, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: paní Hrdličková
 
č. 14
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 100.000,-- SKI KLUBU Česká Třebová, o.s., se sídlem Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, IČ 15029255, zastoupenému Ing. Jiřím Zapletalem, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: paní Hrdličková
 
č. 15
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace paní Šárce Prossové, místo podnikání Klácelova 9, 560 02 Česká Třebová, IČ 73651940, ve výši Kč 165.000,--, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: paní Hrdličková
 
č. 16
Zastupitelstvo města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 150.000,-- s o. s. TRIARIUS, se sídlem Staré náměstí 16, 560 02 Česká Třebová, IČ 70891877, zastoupeným Mgr. Josefem Kopeckým, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: paní Hrdličková
 
 
č. 17
Zastupitelstvo města schvaluje „Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členů Zastupitelstva města Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu, s účinností od 11.02.2010.
Zodpovídá: Ing.Věra Pirklová
 
č. 18
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Dodatku č.10 k Rámcové smlouvě č.18811847 Doplnění oprávněných osob“,  uzavřené mezi Městem Česká Třebová a společností T-Mobile  Czech Republic a.s., IČ 64949681, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing.Věra Pirklová
 
č. 19
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Česká Třebová a Sociálními službami Česká Třebová, Bezděkov  918, IČ 70933341, na darování semiautomatického defibrilátoru „Lifepak 500“, v textu  dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. E. Gibišová
 
č. 20
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Česká Třebová a  Českým červeným křížem, Oblastním spolkem ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí. IČ 00426261,  v textu  dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. E. Gibišová
 
Schválil:
Dobromil Keprt  v.r.
místostarosta                                                                                        Jaroslav  Zedník 
   starosta města
                 vz. Ing. Jaromíra Žáčková v.r.
  místostarostka