V Borku mohlo vyrůst společenské centrum lokality, ale neuspěli jsme              

V Borku mohlo vzniknout společenské centrum lokality, ale neuspěli jsme
Město Česká Třebová neuspělo v projektu vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Právě za takovou lokalitu, s velkým počtem obyvatel sociálně vyčleněných byla v roce 2007 uznána i Česká Třebová, konkrétně lokalita Borek. Na první pohled se zde čtvrť velmi podobá jiným sídlištím v jiných městech, ale právě jen díky velké podpoře města a městského rozpočtu, který podporuje zdejší pobočku nadace Naděje. Činnost Naděje je pro zdejší lokalitu velmi důležitá, pracuje především s mládeží a to dlouhodobě a myslím, že to je znát. Aby tato práce měla nějaký cíl a smysl, potřebuje mít prostory, kde takovou práci dělat. Ty současné v suterénu sociálních domů nejsou skutečně důstojné. Vize existuje a také projekt na rekonstrukci sousední budovy kotelny a výměníku na společenské a sportovní centrum, kde by mohli (nejen) s mládeží pracovat terénní pracovníci Agentury pro sociální začleňování, i sami pracovníci Naděje. Mělo by to smysl především početnou skupinu zdejší mládeže, na kterou agresivně působí všechny možné negativní jevy společnosti. Nově vzniklá Agentura pro sociální za- čleňování pro romské lokality postupně rozšiřuje svoji působnost na další města a obce. Loni v r. 2009 se o spolupráci ucházelo celkem 43 obcí, do užšího výběru jich postoupilo dvacet, spolupráci s Agenturou nakonec naváže šest měst do 20 tisíc obyvatel a čtyři nad dvacet tisíc.
Na Českou Třebovou se prostředky už nedostaly, skončili jsme "pod čarou". Přišli jsme tím o nemalé finanční prostředky, které nyní budou poslány jinam. Je tristní že to bude právě do měst, kde pro romské spoluobčany prakticky nic nedělají. Přitom v České Třebové se jedná o stovky obyvatel, o které se zdejší radnice systematicky stará. I dnes po 13 letech od dokončení jsou sociálních domy v Semanínské ulici jsou stále v dobrém stavu, pro děti byly instalovány venkovní hrací prvky a hřiště. Rozhodlo se podle doporučení početného "monitorovacího výboru", v čele s ministrem pro lidská práva a menšiny Michaelem Kocábem. Cesta České Třebové ke spolupráci skončila už v první fázi výběru. Žádný z členů poměrně početného výboru však naši a zřejmě ani jinou lokalitu nenavštívil a rozhodlo se "od zeleného stolu", rozhodující slovo měl údajně "odborný úsudek" členů týmu. Vedení České Třebové např. překvapil postup Ústí nad Orlicí do užšího výběru, přestože Města odlišuje jak počet osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách, tak nastavený systém práce s nimi. Jinak řečeno: v Ústí nad Orlicí se romskou komunitou tak jako ve Třebové nepracuje. Ani Ústí nad Orlicí nakonec žádnou podporu nedostalo. Za neúspěchem České Třebové může podle názoru ředitele agentury Martina Šimáčka, zveřejněném v Orlickém deníku, stát nesoulad mezi realitou v terénu a jejím popisem v dotazníku. Údajně nebyla deklarována ochota spolupracovat s Agenturou, nedostatečně byla popsána motivace ke spolupráci, přesvědčivě nebyly uvedeny potřeby města a ochota se situací něco dělat.... Pokud to je opravdu tak, tak pan Martin Šimáček mluví o nějakém jiném městě a jiné lokalitě, neboť položky dotazníku byly řádně vyplněny. To jak "výběr" agentury dopadl je ukázkou, že se "odůvodnění" čili výmluva vždycky najde, a že bez konkrétního místního šetření nemůže být žádný výběr objektivní. Je to jistě pro nás poučením, papíry je třeba ovšem doplnit osobním osobním jednáním a to nejlépe za pomoci vlivných osob,  předpokládám, že úspěch jiných lokalit stál právě na tom. Město Česká Třebová se bude do projektu hlásit znovu, je to totiž jediná cesta jak zlepšit dále podmínky v Borku. Věřím, že si nyní úspěch ve výběru lépe ohlídáme. Byl by totiž zasloužený, o tom už bylo napsáno hodně.  (mm)


Studie na přestavbu stávajícího objektu na klubovny a tělocvičnu                                                                                           


Pro informaci - z dalšího textu se dozvíte o co se jedná podrobněji:                   
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách  

O deset obcí a měst České republiky se od začátku března rozšíří působnost vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Včera je vybral Monitorovací výbor Agentury vedený ministrem pro lidská práva a menšiny Michaelem Kocábem.
Vybranými městy jsou: Havířov, Kutná Hora, Jirkov, Chomutov (obce nad 20 tisíc obyvatel) a Obrnice, Bruntál, Toužim, Trmice, Jáchymov a Bílina (obce do 20 tisíc obyvatel). „Je to mimořádný okamžik. Poprvé v historii se státní správa a samosprávy setkávají, aby společně řešily jeden z nejpalčivějších problému Česka – sociálně vyloučené lokality. Je mi líto, že jsme museli vybrat „pouze“ deset lokalit. Nesmírně si vážím úsilí a ochoty všech žadatelů řešit tento problém. Jejich vystoupení byla velmi kvalitní a udělám vše proto, aby Agentura měla v budoucnosti dostatek personálních i finančních kapacit a nemusela odmítat žádnou obec či město, které požádá o pomoc a podporu při sociálním začleňování. Je znát obrovský kus práce, který mají obce v oblasti integrace za sebou. Velký kus práce je však ještě před nimi. A s tím jim chceme pomoci,“ říká ministr pro lidská práva Michael Kocáb.

VIZE:
Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavili místní strategický plán sociálního začleňování, jehož naplněním na území obce dochází:
- k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti,
- k revitalizaci či redukci vyloučených lokalit, rozvoji zaostalých částí obce,
- rozvoji sociálních a návazných služeb, které odpovídají potřebám všech obyvatel obce,
- k zajištění rovného přístupu všech občanů ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí,
- prevenci dalšího sociálního vyloučení a s tím spojených sociálně patologických jevů,
- rozvoji občasné společnosti a podpoře občanského soužití.

POSLÁNÍ AGENTURY:
Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování.
Agentura pro sociální začleňování podporuje obce a města, aby mohly plnit svoji funkci - zajišťovat či pomáhat zajistit všem občanům rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí.
Agentura podporuje taková opatření, která pomohou samosprávám v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu celé obce/města a všech jejích občanů.
Posláním Agentury je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Agentura podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru.

Agentura pomáhá obcím a místním subjektům zejména v těchto oblastech:
- v zajištění služeb na podporu vzdělání, podporu zaměstnanosti, sociálních služeb a sociálního bydlení, a zajištění infrastruktury pro tyto služby,
- v čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, státního rozpočtu, krajských dotačních programů a dalších zdrojů;
- v komunikaci s ústředními orgány státní správy, zejména resorty, které mají sociální začleňování v gesci; z podnětů při práci v lokalitách Agentura formuluje návrhy v oblasti legislativy, dotačních titulů, sociálních politik, apod.

CÍLOVÁ SKUPINA AGENTURY:
Nepřímo:
Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit.

Přímo:
a) Obce (obecní a městské úřady, magistráty).
b) Instituce působící na území obce (ostatní úřady, školy, policie, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé).
c) Veřejnost.

Při vymezování působnosti Agentury není vhodné primárně zaměřit pozornost pouze na cílovou skupinu obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Není účelné stanovovat hranice (geografické či domnělé) sociálně vyloučené lokality a za příjemce pomoci či pozornosti považovat pouze obyvatele uvnitř tohoto prostoru, nadto pouze Romy (ať již takové, kteří se k romské národnosti hlásí, či takové, které je možné díky sumě rozpoznatelných vnějších znaků za Romy považovat).
Daleko vhodnější je Agenturu definovat jako řešitele sociálního problému, který se nejviditelněji projevuje vznikem sociálně vyloučených lokalit s převahou romského obyvatelstva. Úkolem Agentury navíc není pouze řešit problémy v již vzniklých vyloučených lokalitách, ale jejich vzniku také účinně předcházet. Takto definovaná působnost umožňuje zaměřit pozornost nejen na geograficky ohraničené lokality v čase jejich existence, ale obecně na místa (obce, městské čtvrti, apod.), kde obyvatelstvo (nebo jeho část) může být nebo je ohroženo sociálním vyloučením; a se zvláštní pozorností na Romy, kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi nejvíce. Tato definice nevylučuje z přímé podpory také obyvatele majoritní společnosti či jiných menšin, kteří mohou být zasaženi kumulovaným znevýhodněním, které se nejčastěji manifestuje právě v sociálně vyloučených lokalitách.

CÍL:
Cíle Agentury je dosaženo, pokud obec dokáže funkčně řešit problematiku sociálního vyloučení v partnerství s úřady, školami, neziskovým sektorem, policií, podnikateli a dalšími subjekty a při zapojení občanů.
Dílčím způsobem může být cíle dosaženo i tehdy, pokud Agentura podpoří procesy sociálního začleňování v obcích, ovšem komplexní řešení není možné např. z politických důvodů.

PROSTŘEDKY AGENTURY
Mapování potřeb
- Mapování potřeb obyvatel obce, nejen v sociálně vyloučených lokalitách, ale i ostatní veřejnosti. Mapování absorpčních kapacit obce a místních institucí v oblasti sociálního začleňování. Klíčový nástroj: situační analýza.

Lokální partnerství
- Je základem činnosti Agentury v lokalitách. Lokální partnerství je platforma, na které dochází k pravidelnému setkávání zástupců obce a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování.

Aktivizace/síťování
- Aktivizace místních kapacit, podpora místních organizací, maximální využití dostupných místních zdrojů (finančních, personálních, organizačních, intelektuálních, atd.).
- Poskytování know-how ve všech klíčových oblastech, jež mají vliv na sociální začleňování, prostředkovat nejlepší praxe z dalších obcí.

Strategický plán
- Koordinace tvorby strategického plánu sociálního začleňování a podpora jeho přijetí radou a zastupitelstvem obce jako závazného rozvojového dokumentu. Na přípravě plánu se všichni aktéři uvedení v cílové skupině Agentury.
- Podpora realizace cílů a aktivit obsažených ve strategického plánu, asistence
partnerům při přípravě jednotlivých projektových záměrů.
- Monitorování naplňování strategického plánu, jeho aktualizace a revize.
- Evaluace dopadů integračních opatření

Poradenství pro čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů
- Agentura poskytuje poradenství pro čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů všem partnerům v lokálním partnerství.
- Agentura se zaměřuje na operační programy: OP LZZ (zejména osa 3), OP VK (zejména osa 1.2) , IOP (zejména 3.1b investice do infrastruktury sociálních služeb, 3.1c investice v oblasti sociální ekonomiky a 5.2c zlepšení prostředí v problémových sídlištích) a ROP.
- Agentura poskytuje poradenství při administraci projektů
- podpora při realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst

PRINCIPY SPOLUPRÁCE OBCE A AGENTURY:
Vedení obce projeví aktivní zájem o řešení problematiky sociálního vyloučení, podílí se na formování lokálního partnerství. Zaváže se přijmout strategický plán sociálního začleňování.
Agentura s respektem k místním podmínkám bude obci poskytovat poradenství a podporu nejen pro organizaci lokálního partnerství a přípravu strategického plánu, ale také jeho realizaci a další rozvoj, tj. dlouhodobě, časově neomezeně.

OBLASTI PODPORY:

A) VZDĚLÁVÁNÍ
Klíčovým principem je koncept inkluzivního vzdělávání a zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny děti, s důrazem na vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu.
Agentura klade důraz na zajištění rané a včasné péče o dítě, která je nutně kombinací vzdělávací a sociální intervence – a to především v rodinách, kde dětem není nebo nemůže být zajištěn zdravý rozvoj a příprava na vstup do základního vzdělávání.
Vzdělávání, a to nejen základní, ale především navazující střední a popř. i pregraduální, je základním předpokladem pro zvýšení šancí dětí a mladých lidí ze sociálně vyloučených lokalit k úspěšnému osobnímu rozvoji a zapojení do společenského života.

Klíčová podporovaná opatření:
- předškolní příprava
- podpora zavádění asistentů pedagogů ve školách
- podpora školných psychologů, speciálních pedagogů (školních poradenských pracovišť)
- kariérové poradenství
- další vzdělávání pedagogických pracovníků
- podpora spolupráce poradenských pracovišť a škol
- podpora programů doučování v rodinách a podpora programů vzdělávání rodičů

B) ZAMĚSTANOST, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PODPORA ZDRAVÍ
Klíčovým principem je podpora vytvoření funkční místní sítě sociálních služeb a služeb podpory zaměstnanosti. Agentura podporuje rozvoj profesionality poskytovatelů sociálních služeb, klade důraz na preventivní působení služeb a práci v terénu.
Agentura podporuje zaměření služeb na individuální pomoc klientovi, na rozvoj jeho sociálních kompetencí, které mu umožní zorientovat se ve své životní situaci, poučit se z ní a zvládnout její řešení.
Agentura klade důraz na služby podpory zaměstnanosti, včetně zapojení úřadů práce, školských a vzdělávacích zařízení a zaměstnavatelů. Podporuje koncepty sociálních firem a sociálního podnikání.
Agentura podporuje aktivity zaměřené na zlepšení zdravotního stavu populací ve vyloučených lokalitách, zejména v rámci rané a včasné péče o děti.

Klíčová podporovaná opatření:
- terénní sociální práce
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
- podpora služeb azylového bydlení
- služby zdravotních asistentů
- podpora preventivních aktivit OSPOD při intervencích do sociálně vyloučených lokalit
- pracovní, profesní a kariérové porade poradenství
- dluhové poradenství
- rozvoj sociálních firem a sociálního podnikání
- podpora nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (cílených rekvalifikací, veřejně prospěšných prací, společensky účelných pracovních míst)
- podpora zavádění veřejné služby
- systematická spolupráce se zaměstnavateli

C) BYDLENÍ
Klíčovým principem je přeměna sociálně vyloučených lokalit ve standardní městské části či jejich případné odstranění – to vždy podle rozvojového potenciálu daného území. Agentura rovněž usiluje o prevenci vzniku nových sociálně vyloučených lokalit.
Agentura podporuje zavádění tréninkového a podporovaného bydlení, na které jsou vázány doprovodné sociální a vzdělávací programy.
Agentura podporuje princip schodišťového bydlení, který je sestaven z řetězce různě kvalitních typů bydlení od ubytovny s doprovodným programem až po standardní nájemní bydlení v běžné zástavbě, a založen na oboustranné prostupnosti. Umožňuje, aby klient na základě platební morálky, dodržování nájemního řádu a účasti v doprovodných programech získal možnost postupu do kvalitnějšího typu bydlení.
Agentura podporuje také opatření na podporu vstupu soukromého kapitálu i neziskových organizací do revitalizace sídlišť.
Agentura podporuje revitalizaci veřejných prostor a rekonstrukce objektů s ohledem na ochranu a zlepšení kvality životního prostředí (úspory energie zateplováním domů, využití obnovitelných zdrojů energie, čističky odpadních vod aj.)

Klíčová podporovaná opatření:
- revitalizace veřejných prostor
- tréninkové a podporované bydlení s doprovodnými sociálními a vzdělávacími programy
- prostupný, schodišťový systém bydlení
- komunitní programy na zvýšení participace nájemníků v péči o bytový fond

D) BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY
Klíčovým principem je zajištění bezpečnosti nejen v sociálně vyloučené lokalitě, ale v celé obci. Zaměřit se na eliminaci specifické trestné činnosti, která může vznikat v obci v důsledku existence sociálně vyloučené lokality.
Agentura podporuje programy prevence kriminality, prevence užívání drog, prevence sexuálně nezodpovědného chování, realizaci volnočasových a vzdělávacích programů, které umožní dětem a mládeži smysluplné trávení času.
Agentura podporuje spolupráci policie se sociálními pracovníky v oblasti ochrany obětí a svědků trestné činnosti, v oblasti prevence a potírání trestné činnosti, pácháné uvnitř, směrem dovnitř, či směrem ven ze sociálně vyloučené lokality. To se týká také postihu lichvy, kuplířství či distribuce drog.
Agentura podporuje realizaci sociálních služeb zaměřených na zprostředkování kontaktu sociálně vyloučených lokalit s Policií ČR a obecní policií, a na pomoc obětem a svědkům trestné činnosti v sociálně vyloučených lokalitách.
Agentura podporuje zapojené samosprávy při zvládnutí situace při akcích pravicových extremistů, zejména poradenstvím v oblasti zákona shromažďovacího, organizací aktivit na zmírnění dopadu akce na bezpečnostní situaci zejména v sociálně vyloučených lokalitách.

Klíčová podporovaná opatření:
- sociální služby zaměřené na asistenci obětem i pachatelům trestné činnosti ve
vyloučených lokalitách
- příprava koncepcí prevence kriminality
- výzkumy kriminogenních faktorů ve vazbě na sociálně vyloučené lokality
- preventivní aktivity pro děti a mládež (ve spolupráci se školami, NNO, policií)
- spolupráce policie se sociálními pracovníky
- příprava a realizace školení policistů

 

Monitorovací výbor                                                                  

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách byl ustaven ministryní pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamilou Stehlíkovou jako poradní orgán pro zajištění zpětné vazby nad působením Agentury. 

Předsedou Výboru je ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb.

Další jeho členové:  Jiřina Bradová  Ing. Milena Brožová Martin Cichý  Mgr. Jitka Gjuričová Martina Hájková  Ing. Karel Holomek
Lucie Horváthová Mgr. Robert Jan Hřebíček Kateřina Jírová Mgr. Miroslava Kašpárková PhDr. Renáta Kőttnerová  Mgr. Klára Laurenčíková Mgr. Petr Matoušek Karel A. Novák Miloslav Plass Mgr. Sri Kumar Vishwanathan Abé Staněk JUDr. Ladislava Steinichová Martina Štěpánková  PaedDr. Jiřina Tichá Štefan Tišer Mgr. Czeslaw Walek Ing. Martin Žárský
 

Výběr lokalit probíhal od srpna 2007. Při výběru byl kladen důraz na předchozí snahy města integrovat sociálně vyloučené Romy, dosavadní vypracované a realizované integrační strategie a v neposlední řadě i na ochotu místní samosprávy spolupracovat s agenturou při jejich prosazování. V říjnu 2007 bylo vybráno 32 měst a obcí. Lokality byly typologicky rozděleny a byly vybrány lokality různého typu – tedy lokality městské, venkovské, malé, velké, lokality, kde je rozvinutá síť poskytovatelů sociálních služeb a neziskových organizací a naopak lokality, kde tyto služby chybí, lokality s vysokou a naopak lokality s nízkou celkovou registrovanou mírou nezaměstnanosti, s velkou i malou mírou prostorové segregace apod. Monitorovácí výbor Agentury vybral dvanáct měst, obcí a mikroregionů pro působení Agentury od začátku roku 2008, rozhodnutí padlo jednomyslně. 

Agentura působí od začátku roku 2008 ve 12 obcích České republiky a od loňska také v Litvínově. Po letošním rozšiřování nabídne v roce 2011 spolupráci dalším deseti obcím. Celkem bude působit v 33 obcích, městech a regionech. V současné době je také připravován věcný záměr zákona, podle kterého by se Agentura v budoucnu měla stát úřadem s celostátní působností.

Více informací: Martin Šimáček, 777 787 974, simacek.martin@vlada.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Novými vybranými lokalitami jsou: 

1.) Obce nad 20 tisíc obyvatel: - Havířov  - Kutná Hora - Jirkov - Chomutov

2.) Obce do 20 tisíc obyvatel:  - Obrnice - Bruntál - Toužim - Trmice - Jáchymov - Bílina