Vyjádření k realizaci výsadeb na Serpentinách – aneb proč se kácí a nesází.       

Dne 24.2.2010 se konalo jednání komise životního prostředí Města Česká Třebová, které se zabývalo i stavem stromů v aleji Maxe Švabinského v návaznosti na články uveřejněné na toto téma v Českotřebovském zpravodaji.

 

Doposud prováděná kácení se týkala jednotlivých stromů ve špatném zdravotním stavu nebo stromů v prudkých svazích nad rekreačními objekty. Nedošlo tak k uvolnění souvislého prostoru vhodného k výsadbě. Dále bylo konstatováno, že v letošním roce bude pokáceno 61 havarijních stromů. Další kácení bude s ohledem ke špatnému zdravotnímu stavu poloviny stávajících bříz nutné,
stromy nelze nechat z důvodu jejich umístění dožívat. Náhradní výsadba nových stromů je však limitována několika faktory:
1. Původní alej tvoří stromy, které byly sázeny velmi hustě (vzdálenost mezi stromy je malá, někde i 3 m). Předpokládaná výsadba nové aleje bude realizována v delším sponu, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro plnohodnotný růst korun i vývoj kořenů stromů.
2. Postupné sázení nových stromů mezi stávající staré není možné, neboť by mohlo dojít k jejich poškození při realizaci dalšího kácení. Mladé stromy sázené mezi staré by neměly optimální podmínky pro svůj růst, mezi vzrostlými břízami by byly silně zastíněné (bříza
je světlomilný druh).
3. V některých úsecích byly pokáceny břízy v ochranném pásmu elektrického vedení nebo na prudkých svazích nad rekreačními objekty, popř. v návaznosti na lesními úseky. Na těchto místech nepředpokládáme obnovu aleje, neboť to není ze zákonných či
bezpečnostních hledisek možné, v lesních úsecích se to pak jeví jako zbytečné, neboť by mladé stromy těžko obstály v konkurenci se zapojenými lesními porosty.
4. Náhradní výsadba bude realizována až v příštích letech, kdy dojde k vytvoření delších souvislejších úseků vhodných pro výsadbu. Její realizace však představuje nemalou finanční zátěž pro městský rozpočet. Pokud se podaří získat dotační prostředky, bude
možné vysadit celou alej najednou. V případě, že bude celou výsadbu financovat pouze město, bude nutné rozdělit ji do několika etap a realizovat ji postupně.

 

Komise životního prostředí.