Usnesení rady města ze dne 17. 3. 2010                                  

č. 154
Rada města souhlasí se stavbou „Kruhový bazén u RD čp. 274, ul. Kubelkova, Česká Třebová“, která sousedí s pozemkem Města Česká Třebová ppč. 682/8 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová.
č. 155
Rada města schvaluje záměr pronájmu veškerých nebytových prostor v objektu čp. 2063 v Borku v České Třebové, o celkové výměře 55 m2, za účelem prodeje smíšeného zboží, za cenu 400,- Kč/m2/rok, tj. celkem za 22.000,- Kč/rok na dobu neurčitou od 01.09.2010 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemce uhradí veškeré energie a služby.
č. 156
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Česká Třebová, Sloupenský - knn, vd nn“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 756/5 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, a to mezi Městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 272 32 425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
č. 157
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o správě veřejných pohřebišť, mezi Městem Česká Třebová a společností Eko Bi s. r. o., IČ 648 27 500, se sídlem Česká Třebová, Semanínská 2050, okres Ústí nad Orlicí, v textu dle návrhu.
č. 158
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.07.2009 uzavření smluvního vztahu na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Zabezpečení provozu sportovního areálu u Gymnázia a ZŠ Habrmanova ulice v České Třebové na rok 2010“ s Bohumilem Kyselo, IČ 612 06 989, místo podnikání: Habrmanova 1106, Česká Třebová za nejvýše přípustnou cenu 30.000,- Kč bez  DPH, v textu dle návrhu.
č. 159
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje domu čp. 3 na pozemku stpč. 71 a pozemku stpč. 71, za kupní cenu 350.000,- Kč, a dále záměr prodeje částí pozemků ppč. 25 a ppč. 75/5 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), za kupní cenu 80,- Kč/m2, vše v katastrálním území Svinná a obci Česká Třebová.
č. 160
Rada města schvaluje změnu Přílohy č. 10 Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb v České Třebové ze dne 01.01.1998, v textu dle předloženého návrhu, s účinností od 01.04.2010.
č. 161
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o pronájmu věcí movitých a nemovitých ve sjezdovém areálu Peklák v České Třebové ze dne 19.10.2006, uzavřené mezi Městem Česká Třebová, jako pronajímatelem, a společností Eko Bi s. r. o., IČ 648 27 500, sídlo: Česká Třebová, Semanínská 2050, PSČ 560 02, jako nájemcem, v textu dle návrhu.
č. 162
Rada města bere na vědomí stížnost č.j. 5562/2010/KAT/VPA/STZO/5 a schvaluje odpověď stěžovateli v textu dle předloženého návrhu.
č. 163
Rada města schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Česká Třebová a Českým svazem ochránců přírody, základní organizací - PODORLICKO Česká Třebová, Táborská 689, 560 02 Česká Třebová, IČ 64772195, v textu dle předloženého návrhu.
č. 164
Rada města uděluje výjimku dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 společnosti RELAX CENTRUM U BAZÉNU, s.r.o., se sídlem U Teplárny 605, 560 02 Česká Třebová, IČ 28776810, zastoupené panem Radkem Michalem, na akci – „Pálení čarodějnic“  ve venkovním prostoru u RELAX CENTRA U BAZÉNU, U Teplárny 605, 560 02 Česká Třebová v době od 18,00 hodin dne 30.4.2010 do 1,00 hodiny dne 1.5.2010.
č. 165
Rada města Česká Třebová schvaluje poskytnutí finanční dotace SKI KLUBU, se sídlem Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, IČ 15029255, zastoupenému Ing. Jiřím Zapletalem, ve výši Kč 5.000,-- výhradně na sportovní akci - Českomoravský pohár v běhu na lyžích, v textu dle předloženého návrhu.
č. 166
Rada města Česká Třebová schvaluje poskytnutí finanční dotace TK Česká Třebová, Husova 22, 560 02 Česká Třebová, IČ 26575311, zastoupenému panem Jaroslavem Rybkou, ve výši Kč 6.000,-- výhradně na sportovní akce – tenisové turnaje, v textu dle předloženého návrhu.
č. 167
Rada města Česká Třebová doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace s Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová II., Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, IČ 75158248, zastoupenou panem Lubomírem Vašinou, ve výši Kč 74.160,-- za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům sportovních oddílů, v textu dle předloženého návrhu.
č. 168
Rada města Česká Třebová doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace s Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová, Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, IČ 44470215, zastoupenou paní Růženou Dobrouckou, ve výši Kč 194.150,-- za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům sportovních oddílů, v textu dle předloženého návrhu.
č. 169
Rada města Česká Třebová doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva, o. s. Česká Třebová, Husova 22, 560 02 Česká Třebová, IČ 15029824, zastoupenou panem Čestmírem Rypkou, ve výši Kč 702.340,-- za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům sportovních oddílů, v textu dle předloženého návrhu.
č. 170
Rada města Česká Třebová doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy s TK Česká Třebová, Husova 22, 560 02 Česká Třebová, IČ 26575311, zastoupeným panem Jaroslavem Rybkou, ve výši Kč 159.530,-- za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého návrhu.
č. 171
Rada města Česká Třebová doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy se SKI KLUBEM Česká Třebová, o.s., se sídlem Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, IČ 15029255, zastoupeným Ing. Jiřím Zapletalem, ve výši Kč 88.780,-- za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého návrhu.
č. 172
Rada města Česká Třebová doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy s FK Česká Třebová s.r.o., se sídlem Pod Jelenicí 597, 560 02 Česká Třebová, IČ 62062174, zastoupeným panem Rudolfem Havlíčkem, ve výši Kč 393.470,-- za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého návrhu.
č. 173
Rada města Česká Třebová doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy se Školním sportovním klubem při Gymnáziu Česká Třebová, se sídlem Tyršovo náměstí 970, 560 02 Česká Třebová, IČ 26998904, zastoupeným PaedDr. Zbyňkem Slavíkem, ve výši Kč 160.540,-- za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého návrhu.
č. 174
Rada města Česká Třebová doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy se SPORTOVNÍM KLUBEM BASKETBALU při VOŠ a SOŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ, se sídlem Habrmanova 1540, 560 02  Česká Třebová, IČ 27003116, zastoupeným panem Vlastimilem Rybkou, ve výši Kč 100.900,-- za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého návrhu.
č. 175
Rada města Česká Třebová doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy se sdružením OREL jednota Česká Třebová, se sídlem Benátky 398, 560 02 Česká Třebová, IČ 62014960, zastoupeným panem Josefem Soukupem, ve výši Kč 58.760,-- za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého návrhu.
č. 176
Rada města Česká Třebová doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy s FbK Orlicko Třebovsko, místní pobočka, se sídlem Tylova 715, 560 02 Česká Třebová, IČ 75095408, zastoupeným panem Jiřím Typlem, ve výši Kč 75.630,-- za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého návrhu.
č. 177
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 8.190,-- ČESKOTŘEBOVSKÉMU BĚŽECKÉMU KLUBU, zastoupenému Ing. Alešem Stránským, se sídlem Kozlovská 847, 560 02 Česká Třebová, IČ 49317784, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010, v textu dle předloženého návrhu.
č. 178
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 18.620,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Lhotka, zastoupené panem Bohumírem Štusákem, se sídlem Lhotka 149, 560 02 Česká Třebová, IČ 49314874, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého návrhu.
č. 179
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 19.580,-- Jezdeckému klubu Česká Třebová, zastoupenému panem Zdeňkem Bittlem, se sídlem Jelenice 1798, 560 02 Česká Třebová, IČ 47503025, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého návrhu.
č. 180
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 15.420,-- SPORTOVNÍMU KLUBU KARATE-KA, zastoupenému panem Michalem Čáslavským, se sídlem Skuhrov 116, 560 02 Česká Třebová, IČ 49317199, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého návrhu.
č. 181
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 28.200,-- Sportovnímu klubu Geodézie Česká Třebová, zastoupenému Ing. Jiřím Kadlecem, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová, IČ 27015475, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2010 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého návrhu.
č. 182
Rada města zrušuje své usnesení číslo 92 ze dne 17.02.2010 Citace usnesení: Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Rybník a Městem Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
č. 183
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Rybník a Městem Česká Třebová, ve výši 162.800 Kč, v textu dle předloženého návrhu.
č. 184
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci v obci Svinná z ppč. 228/1 dle situace  v  k.ú. Svinná u České Třebové.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.