Z jednání rady města dne 24.3. 2010                                      

Rada města schvaluje záměr pronájmu   pozemku ppč. 2489/6 o výměře 93 m2, v katastrálním území  a obci Česká Třebová, za účelem užívání jako zahrada, za cenu 0,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, od 01.05.2010, s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
č. 186
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků označených jako stpč. 4565 a ppč. 2524/4, ppč. 2527/9, ppč. 2464/4, ppč. 3530/6 v katastrálním území a obci Česká Třebová za účelem provozování umělého odchovu ryb, na dobu neurčitou od 01.04.2010 s výpovědní lhůtou 1 rok, v textu dle návrhu. Vypůjčitelem je Občanské sdružení Český rybářský svaz, místní organizace č. 5078, Česká Třebová, IČ 135 86 238. 
č. 187
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku zaměřeného geometrickým plánem č. 1171-094/2010 jako  ppč. 819/10 o výměře 361 m2 v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová,  za cenu 150,-- Kč/m2 (tj.celkem za 54.150,-- Kč).
č. 188
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku zaměřeného geometrickým plánem č. 1171-094/2010 jako  ppč. 819/11 o výměře 271 m2 v katastrálním území Parník, obci Česká Třebová,  za cenu 150,-- Kč/m2 (tj.celkem za 40.650,-- Kč).
č. 189
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Úprava vstupů domu čp. 2013-2015, Trávník, Česká Třebová“ mezi Městem Česká Třebová, jako vlastníkem pozemku ppč. 3383/55 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a Bytovým družstvem Trávník 2013-2015, IČ 259 50 134, se sídlem Česká Třebová, Trávník 2015, PSČ 560 02, v textu dle návrhu.
č. 190
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 3  o velikosti 0+1 v domě zvláštního určení na Matyášově  ulici čp. 983 v České Třebové na dobu určitou jeden rok, s účinností od 1. dubna 2010, za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2.  
č. 191
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 11  o velikosti 0+1 v domě zvláštního určení na Matyášově  ulici čp. 983 v České Třebové na dobu určitou jeden rok, s účinností od 1. dubna 2010, za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2.
č. 192
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku ppč. 3652/2 a částí pozemků ppč. 3652/1 a ppč. 3652/3, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová.
č. 193
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydat „Změnu č.4 Územního plánu města Česká Třebová“ formou opatření obecné povahy, v textu dle předloženého návrhu.
č. 194
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit v souladu s § 47, odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání Změny č. 5 Územního plánu  města Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
č. 195
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválit zařazení změny funkčního využití pozemku pč. 160/1 v k.ú.  Svinná u České Třebové a obci Česká Třebová do připravované „Změny č. 6 Územního plánu města Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
č. 196
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválit zařazení změny funkčního využití pozemků pč. 501/13 a stpč. 364, oba v k.ú. Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová na základě žádosti společnosti TEZA, s.r.o.., F.V. Krejčího 405, Česká Třebová, PSČ 560 02 do připravované „Změny č. 6 Územního plánu města Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
č. 197
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválit zařazení změny funkčního využití pozemků stpč. 365, část pč. 501/17, část pč. 501/18 a část 501/3, vše v k.ú. Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová na základě žádosti společnosti TEZA, s.r.o., F.V. Krejčího 405, Česká Třebová, PSČ 560 02 do připravované „Změny č. 6 Územního plánu města Česká Třebová“, v textu  dle předloženého návrhu.
č. 198
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválit zařazení změny funkčního využití pozemku p.č. 501/3 v k.ú. Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová do připravované „Změny č. 6 Územního plánu města Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
č. 199
Rada města bere na vědomí zprávu o počtu a rozmístění místností určených pro hlasování pro zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 28. a 29. května 2010.
č. 200
Rada města bere na vědomí „Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“, které bude v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněno nejpozději 15 dnů přede dnem konání voleb.
č. 201
Rada města bere na vědomí rozhodnutí starosty učiněné v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů před konáním voleb. Rada města souhlasí s tím, že plakáty kandidujících politických stran, politických hnutí a jejich koalic budou vylepeny za úplatu na plakátnicích v majetku Města Česká Třebová v maximální velikosti formátu A2. Umísťovat plakáty na plakátnicích je oprávněn pouze správce těchto plakátnic, tj. společnost Eko Bi s.r.o. Česká Třebová. Plakáty vylepené na jiných místech budou odstraněny.
č. 202
Rada města bere na vědomí způsob schvalování umístění bannerů na titulní straně webových stránek Města Česká Třebová.
č. 203
Rada Města doporučuje Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Česká Třebová a o systému nakládání se stavebním odpadem,  v textu dle předloženého návrhu.
č. 204
Rada města Česká Třebová schvaluje Pravidla pro poskytnutí mobilního jeviště, v textu dle přiloženého návrhu.
č. 205
Rada města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Česká Třebová konaného dne 7. dubna 2010 v textu dle předloženého návrhu.
č. 206
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení v r. 2010  v celkové výši 200.000,-- Kč dle předloženého návrhu a zároveň bere na vědomí informaci o  využití Fondu rozvoje bydlení v r. 2009.
č. 207
Rada města doporučuje zastupitelstvu města  zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Česká Třebová – Skuhrov a schválit Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Česká Třebová – Skuhrov, v textu dle předloženého návrhu.
č. 208
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Česká Třebová - Lhotka a zřizovací listinu vydat v úplném znění,v textu dle předloženého návrhu.
č. 209
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Česká Třebová a zřizovací listinu vydat v úplném znění,v textu dle předloženého návrhu.
č. 210
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Česká Třebová - Svinná a zřizovací listinu vydat v úplném znění,v textu dle předloženého návrhu.
č. 211
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Česká Třebová - Parník a zřizovací listinu vydat v úplném znění,v textu dle předloženého návrhu.
č. 212
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Česká Třebová - Kozlov a zřizovací listinu vydat v úplném znění,v textu dle předloženého návrhu.
č. 213
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace ve výši Kč 70.000,-- Spolku Gymnázia Česká Třebová, zastoupenému paní Janou Sedláčkovou, se sídlem Tyršovo náměstí 970, Česká Třebová, IČ 47498731,  na akci konanou v rámci EU, v textu dle předloženého návrhu.
č. 214
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace v celkové výši Kč 35.000,-- Volejbalovému klubu Česká Třebová, zastoupenému panem Lubomírem Vašinou, se sídlem Komenského 781, 560 02 Česká Třebová, IČ 69836515, na sportovní akce v rámci EU, v textu dle předloženého návrhu.
č. 215
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 7.000,-- panu L. Š. na akci v rámci EU, v textu dle předloženého návrhu.
č. 216
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 12.000,-- SDH Svinná, zastoupenému panem Milanem Dvořákem, se sídlem Svinná, Česká Třebová, IČ 61238627, na sportovní akce v rámci EU, v textu dle předloženého návrhu.
č. 217
Rada města schvaluje poskytnutí dotace v celkové výši Kč 41.000,-- TJ Lokomotiva, o.s. Česká Třebová, zastoupené panem Čestmírem Rypkou, se sídlem Husova 22, Česká Třebová, IČ 15029824, na sportovní akce v rámci EU, v textu dle předloženého návrhu.
č. 218
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 15.000,-- Junáku, svazu skautů a skautek ČR, středisko „Javor“ Česká Třebová, zastoupenému panem Pavlem Vomáčkou, se sídlem Farská 113, Česká Třebová, IČ 64771270, na akci konané v rámci družebních měst, v textu dle předloženého návrhu.
č. 219
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 15.000,-- Leteckomodelářskému klubu Česká Třebová, zastoupenému panem Jiřím Kadlecem, se sídlem Křib 1812, Česká Třebová, IČ 64771237, na sportovní akci v rámci EU, v textu dle předloženého návrhu.
č. 220
Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,-- SPS BENDL, zastoupenému panem Mgr. Josefem Menšíkem, se sídlem Na Trubech 1110, Česká Třebová, IČ 61234575, na sportovní akce v rámci EU, v textu dle předloženého návrhu.
č. 221
Rada města na základě podání č.j. 7661/2010/KAT/VPA/711 souhlasí s tím, aby před zahájením ankety o větrné elektrárně dne 26.03.2010 v době od 13:00 hodin členové komise umožnili účast osobám, které jsou v důsledku zdravotního stavu nebo stáří nepohyblivé. Ostatní požadavky uvedené v předmětu podání rada města zamítá.