(Nejen) odborná diskuze ve Skuhrově                                   

Jak již bylo avizováno předem, proběhla v pátek 19. března v sále restaurace ve Skuhrově další diskuze k problematice větrných elektráren. Toto téma je již od prosince ve Skuhrově snad nejaktuálnější. Tentokrát nebyly všechny židle v sále plně osazeny, někteří dopředu rozhodnutí občané zřejmě nepřišli. Město Česká Třebová zastupoval vedoucí odboru investic a rozvoje města Ing. Karel Švercl, dále byl přítomen zástupce investora - jednatel  městské obchodní společnosti Teza Gustav Doleček a dva zástupci odborné firmy, zabývající se stavbou větrných elektráren s širokým přehledem v této oblasti. Bez velkého úvodu  se přistoupilo k diskuzi, která se v první fázi zaměřila na ekonomickou návratnost projektu a technické provedení, vyjasnil se rozdíl spočívající v tom, že  v hodnocení EIA je uváděn výkon 3MW a řada sdělovaných údajů se vztahovala ke 2MW strojům. Investor pořídil  hodnocení EIA pro největší nyní dostupný výkon VE, snížení na 2MW a třeba i více by bylo možné bez nového hodnocení vlivu na životní prostředí, obráceně by to možné nebylo. Bylo řečeno že se počítá s průměrným větrem o rychlosti 6,1 m/s, účinností 21 - 23% a roční výrobou 6,5 MWh. V současné době je cena 1kW= 2,20 Kč. Investice by byla postavena za peníze získané komerčním úvěrem. Za těchto podmínek vychází, že návratnost investice bude nejdříve za deset let,  zástupci odborné firmy hovořili ale také o době 11 - 15 let. Životnost VE je údajně 20 let. Město by tedy první zisky získalo nejdříve po deseti letech, do této doby by veškeré peníze z prodeje vyrobené energie šly na splácení úvěru. Pokud tedy město slíbilo pro Skuhrov  finanční kompenzaci, musely by do doby splacení úvěru přicházet z rozpočtu města. V další části besedy se diskuze občanů zaměřila na  hlukovou studii, její interpretaci a na krajinný ráz stavby.  Občané se dotazovali na to, proč byl  stažen záměr stavby VE na Kozlovském kopci. Podle odpovědi G. Dolečka se tak stalo na základě hodnocení krajinného rázu stavby, která by měla negativní vliv na Město Litomyšl, ve kterém je  památková rezervace nejvyššího stupně ochrany - tedy UNESCO. Bylo řečeno i to, že Město přistoupí ke stavbě větrné elektrárny jen tehdy, když budou všechny parametry v souladu s normami, a pokud by bylo vše realizováno, pak po dokončení stavby bude provedeno kompletní přeměření parametrů.  Přítomné maminky uváděly některé citáty odborníků z internetu o negativních vlivech hluku na zdraví. Velký úspěch měl názor občana, který uznával výhody výroby energie, ale současně žádal, aby se větrníky stavěly dále od lidí. a nikoliv "blízko za barákem". Do diskuze  vstoupil i přítomný předseda Osadního výboru z Knapovce p. Bílý, který obhajoval a vysvětloval výstavbu větrníků na katastru Knapovce a Houžovců, na kterou se také diskuze  natočila.  Příliš velký kladný ohlas  u přítomných občanů nezískal.

V závěrečné části se diskuze  zaměřila na otázku samotného provedení ankety, která se má konat  26. 3.  Bylo vysvětleno, že se nemůže jednat o místní referendum, zákon to neumožňuje. Občané srovnávali podmínky stanovené pro anketu s podmínkami pro referendum a shledali podmínky ankety přísnější, podle převažujícího názoru jako nespravedlivé. Jde především o podmínku 50% účasti občanů - voličů v anketě, protože z cca 190 voličů s trvalým pobytem ve Skuhrově je 30 trvale mimo obec a řada starších občanů  se nemůže k hlasování do obecní knihovny dostavit. Dotazy tohoto typu bylo těžké zodpovědět. Podmínky stanovila 10. 3. rada města, přítomný ing. Karel Švercl nemohl za radu města hovořit a ani k tomu nebyl zmocněn.  Připomínka byla také k formulaci otázky pro anketu, kde byla usnesením rady města určena tato otázka:

"Souhlasíte s výstavbou a umístěním jedné větrné elektrárny v lokalitě určené Změnou č. 3. Územního plánu města Česká Třebová ze dne 29. 10. 2009 ?"

Tato otázka byla shledána jako pro většinu lidí jako zcela nesrozumitelná, rozhodující většina tuto "Změnu č. 3" nečetla, neviděla a ani z ní jednoznačně nevyplývá, že se jedná o VE v katastru Skuhrova. Také je v textu nešťastně uvedeno "jedné větrné elektrárny", což může třeba i znamenat, že postavit  dvě elektrárny by možné bylo.....  Bylo řečeno, že jediným možným řešením  je podat písemný nesouhlas s podmínkami ankety co nejdříve tak, aby se tím mohla rada města znovu zabývat a pokud bude třeba tak podmínky změnit. Podle diskuze občanů se zdá, že hned v pondělí ráno 22.3. bude na podatelně  českotřebovské radnice písemná připomínka k usnesení rady města podána, a možná nejenom jediná. 

Někteří občané hodnotili  besedu rozpačitě,  já si však myslím, že svůj účel splnila, pomohla vysvětlit  některé technické  nejasnosti a hlavně upozornila také na  to, že občané Skuhrova mají problém s písemně  stanovenými podmínkami  místní ankety. Je to možná tristní, ale je to tak, že občané Skuhrova nyní získali o chystané větrné elektrárně více informací, než měli zastupitelé města při rozhodování o zmíněné "Změně č.3." Jde  např. o ekonomickou návratnost záměru  a některé technické parametry. Považuji také za škodu, že se nenašel ani jediný radní nebo zastupitel, který by se do Skuhrova na avizovanou besedu dostavil. Průběh besedy ukázal, že by zde byl zástupce rady města velmi potřebný. Dotazy směrované k rozhodnutí rady města bylo těžké zodpovědět i komentovat.

 Z průběhu besedy jsou i dále uvedené fotografie a na fotokopie dopisu, který obdrželi skuhrovští občané do svých poštovních schránek o podmínkách  připravované ankety ke stavbě větrné elektrárny.  (mm)