Cesty rostlin - přednáška Pavla Kováře                                

V ekocentru Podorlicko jsme měli možnost 11. března přivítat vzácnou návštěvu - přední českého botanika a krajinného ekologa Prof. RNDr. Pavla Kováře, CSc.,  dlouholetého děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Přes své dlouholeté působení v Praze Pavel Kovář nikdy nezapomněl na svůj rodný region, stále se k němu vehementně hlásí a pravidelně k nám dojíždí ať již na návštěvu za maminkou, tak i na svou chatu do Přívratu.   Velmi si všímá všech změn v našem životním prostředí a sleduje dění ve městě prostřednictvím elektronického vydání Českotřebovského zpravodaje. Aktivně se zapojil i do záchrany budovy ústeckoorlického nádraží, domu, ve kterém se narodil. Pavel Kovář je především uznávaným odborníkem a  je sympatické, že řadu svých odborných prací  zaměřil již od svých studentských let právě na Českotřebovsko   Do našeho regionu také posílá svoje studenty, kteří zde provádí výzkum  pro své diplomové práce.  Přednáška v ekocentru byla dobře navštívena, v přednáškovém sále zasedli jak studenti, tak i přátelé přírody a ochránci přírody z širšího regionu. Téma přednášky "Cesty rostlin" s několika dalšími podtituly nebylo až tak "masově populární" nebo přitažlivé, ale  nakonec se ukázalo zajímavé a hlavně dobře umístěné do lokality, kterou každý dobře znal . Popisovanou lokalitou byl  kaňon Tiché Orlice mezi Ústím a Chocní a tudy každý  projížděl mnohokrát. Na řadě příkladů Pavel Kovář ukázal, jak  koridory pomáhají při transportu rostlin, které by zde jinak nerostly. Tomu napomohla jak např. povodeň v r. 1997 (a za ní i několik dalších menších), tak údolí protínající železnice. Připomněl i  dřívější studie o problematice šíření některých druhů na železničním seřaďovacím nádraží a uvedl pojem, který známe ze školy - "Třebovská brána", která  umožňuje migraci rostlin z karpatské oblasti do Čech (nejen nyní, ale  jistě i od počátku holocénu). V závěru přednášky pak představil invazní rostlinu z východu - rostlinu s názvem rukevník východní, který nyní dokáže v jarním období  nakvést žlutými květy v širokých pásech v údolní nivě Tiché Orlice. Rostlina sem poprvé přicestovala z teplejších oblastí republiky v 60.-70. letech minulého století po železničním náspu a dál se šířila podél cest, ale příčinou masívní expanze do širšího prostoru nivy navzdory konkurenci luk s mnoha jinými druhy rostlin byla povodeň v r. 1997.  Přednáška pak plynule přešla v besedu, autor představil i některé tituly  zajímavých publikací a zodpověděl konkrétní dotazy na některé výskyty a lokality. Byla to další vydařená akce ZO ČSOP Podorlicko. Věřme, že to nebyla poslední přednáška Pavla Kováře, který vlastně také neoficiálně přislíbil, že podle svých časových možností připraví opět nějaké téma, třeba tentokrát z ciziny. (mm)

Fotografie z prezentace a přednášky 11. března: