Projekt „Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová“              

 
Město Česká Třebová po vyřešení předchozích vlastnických a majetkových záležitostí přistoupilo v roce 2001 k řešení využití budovy čp. 11 v ul. Klácelova pro potřeby Městského muzea. V té době úvodní studii a projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář NĚMEC z Lanškrouna.
Realizace stavebních úprav však byla odložena.
V souvislosti s transformací veřejné správy, rušením okresních úřadů a vznikem obcí s rozšířenou působností, resp. pověřených obecních úřadů, nastala potřeba umístit přebíranou agendu a pracovníky. Bývalý městský architekt Ing. Jiří Jandera, CSc. zpracoval v roce 2002 studii a projekční kancelář KIP s.r.o. Litomyšl následně pak projektovou dokumentaci na stavbu „nového městského úřadu“ v proluce mezi čp.9 a čp.11 a na rekonstrukci budovy čp. 11 pro potřeby Městského muzea, jako dvojúčelové budovy. Potřeby Městského úřadu byly nakonec vyřešeny pomocí objektu po firmě HÁC na ul. Podbranská a objektu kotelny na ul. Habrmanova. Historická budova opět zůstala nedotknuta.
Myšlenky na realizaci byly obnoveny na přelomu roku 2008 a 2009, kdy město mělo již určité zkušenosti s projekty a žádostmi o dotace ze Společného regionálního operačního programu (SKI areál Peklák) a získalo také nové poznatky z Regionálního operačního programu (Multifunkční dopravní terminál Bezručovo náměstí). 
Zastupitelé města odsouhlasili přípravu investičního projektu dne 27.5.2009 a projekčních prací na studii se ujala projekční kancelář KIP s.r.o. Litomyšl za pomoci současného městského architekta Ing. arch. Martina Hájka z Hradce Králové. Architektonická studie byla představena v červenci 2009. Následovala projektová dokumentace pro územní řízení a v září 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu „Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová“.
Upravený návrh řeší využití památkového objektu - budovy čp. 11 na prostory pro expozice, přístavbu - zástavbu proluky s hlavním vstupem, prostory badatelny a přednáškového sálu, technické a sociální zázemí, venkovní prostory a venkovní expozice pro velorexy, klidovou zónu a zeleň, multimediální služby, zabezpečení objektu, klimatizace výstavních prostor a samozřejmě přístupnost objektu pro imobilní občany.
Současně byly zahájeny práce na žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu, Prioritní osa 3 - Cestovní ruch, Oblast podpory 3.1  - Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Zpracovatelem žádosti o dotaci byla vybrána Ing. Renáta Ulmannová, Consulting Pro, Libchavy a město Česká Třebová jako žadatel o dotaci úspěšně prošlo s projektem posuzováním Odborné konzultační skupiny pro oblast rozvoje infrastruktury cestovního ruchu na území Pardubického kraje s využitím evropských fondů a v září 2009 získalo její doporučení.
Zastupitelé města pak dne 16.12.2009 schválili projekt a podání žádosti o dotaci. Vlastní žádost byla podána a zaregistrována dne 13.1.2010. Nyní plyne 6 měsíční období pro hodnocení a posuzování žádostí a měli bychom obdržet vyrozumění o výsledku.
V současné době bylo ukončeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby, na základě kterého vypracuje projekční kancelář KIP s.r.o. Litomyšl v průběhu dubna až července 2010 potřebné podklady pro stavební povolení a pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Město Česká Třebová předpokládá, že v případě získání dotačních prostředků by vlastní stavební práce v celkovém objemu cca 45,2 mil. Kč zahájilo v  prosinci 2010 s předpokládaným ukončením koncem roku 2012. Výše dotačních prostředků z evropských fondů je 29,4 mil. Kč a částku 15,8 mil. Kč by město vynaložilo z vlastních prostředků. Vyšší nároky jsou dány skutečností, že se jedná o památkový objekt a restaurátorské práce jsou součástí díla.
 
Zpracoval Ing. Karel Švercl, vedoucí odboru rozvoje města a investic dne 16.3.2010