Z grantů Pardubického kraje jdou letos do České Třebové téměř dva miliony                                                               
Přestože se Pardubický kraj již druhý rok potýká s nedostatkem finančních prostředků kvůli probíhající hospodářské krizi a má oproti roku 2008 přibližně o 500 milionů nižší daňové příjmy, nadále probíhá prostřednictvím vyhlášených grantových programů podpora projektů a aktivit v souladu s dlouhodobými záměry kraje. Také v letošním roce nalezneme mezi úspěšnými žadateli řadu Třebováků. „Na základě vyhodnocení jednotlivých projektů a po zvážení priorit bylo z grantů kraje podpořeno celkem 45 žádostí z České Třebové. Rok 2010 je sice ve znamení úspor, ale snažíme se zachovat rozsah grantů v maximální možné míře. Bylo to jedno z hlavních témat, se kterým současné vedení kraje do voleb před dvěma lety šlo,“ řekl poradce hejtmana a krajský zastupitel Martin Netolický (ČSSD). Nejvíce projektů z našeho města bylo podáno tradičně v rámci volnočasových a sportovních aktivit, dále potom na kulturní akce a enviromentální výchovu. „Některé aktivity jsou krajem podporovány dlouhodobě, jiné se letos objevují nově. Příkladem takových jsou druhý ročník Velké ceny České Třebové v cyklomaratonu, dotace na kulturní a sportovní část Týdne sportu, podpora občanského sdružení Bacrie s akcí Dny živého pravěku v osadě Křivolík,“ upozornil Netolický.
Objemově větší dotace jsou poskytnuty na rekonstrukci sportovišť. „Prostředky určené na investice ve sportu byly letos rozdělovány tak, že přednost dostaly havarijní stavy budov a sportovních zařízení. Tento přístup považuji za odpovědný. Na výstavbu nových zařízení se dají sehnat prostředky z Evropských fondů či národních programů. Krajské granty by měly pomoci zvládnout nezbytné opravy. V České Třebové se tak dočkáme úprav sokolovny na Lhotce a další etapy rekonstrukce tělocvičny Na Skále,“ dodal na závěr Martin Netolický.
 

Poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2010  
ŽADATEL NÁZEV AKCE, PROJEKTU VÝŠE DOTACE,

PŘÍSPĚVKU v Kč

Kultura, péče o sbírky                                        170 000,00   
Triarius Tyjátr na trati 2010                                        15 000,00   
Triarius Literáti na trati 2010                                        15 000,00   
Lubomír Vašina Týden sportu a zábavy                                        15 000,00   
Město Česká Třebová Hudební festival Antonína Bennewitze                                        50 000,00   
Město Česká Třebová Mezinárodní varhanní festival Zd. Pololáníka 2010                                        20 000,00   
Město Česká Třebová restaurování souboru uniforem a jejich součástí příslušníků čsl. legií                                         30 000,00   
Spolek od Svaté Kateřiny příspěvek na činnost spolku, příprava Jabkancové poutě                                        10 000,00   
Bacrie o.s.  Dny živého pravěku                                        15 000,00   
Sport, volný čas                                        225 000,00   
Leteckomodelářský klub Mistrovství ČR termických větroňů kategorie F3J 2010                                        10 000,00   
Sportovní klub basketbalu při VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana Basketbalové sportovní odpoledne v České Třebové                                        10 000,00   
Školní sportovní klub při GY ČT Soustředění - příprava na republikové finále ve sportovní gymnastice                                        10 000,00   
TJ Lokomotiva, o.s. Letní soustředění plavců                                        20 000,00   
Volejbalový klub Česká Třebová Mistrovství ČR ve volejbale seniorů - finálový turnaj                                        10 000,00   
Českotřebovský běžecký klub ISCAREX Běh Javorkou                                        10 000,00   
ISCAREX s.r.o. Cena firmy Iscarex, Dolní Morava - Králický Sněžník                                        20 000,00   
ISCAREX s.r.o. Iscarex Cup 2010                                        15 000,00   
Lubomír Vašina Aquatlon - závod Světové série WORLD THRIATHLETE                                        10 000,00   
Lubomír Vašina Týden sportu 2010                                        15 000,00   
Školní sportovní klub při GY ČT Zajištění celoroční činnosti mažoretek                                        10 000,00   
TJ Lokomotiva, o.s. Projekt plaveckých přípravek dětí a kondičního plavání mládeže                                        10 000,00   
Vladimír Vaněk Velká cena České Třebové v cyklomaratonu o pohár starosty města                                        20 000,00   
Bacrie o.s.  Živý pravěk                                        20 000,00   
Česká tábornická unie - Gymnasion klub Česká Třebová Podlážky k podsadovým stanům                                        25 000,00   
Za jeden provaz, o.s. Podpora činnosti Za jeden provaz, o.s. pro rok 2010                                        10 000,00   
Školství                                          31 000,00   
Město Česká Třebová ZŠ Habrmanova, Poznávání přírodních a kulturních zajímavostí Slovenska                                        10 000,00   
Červenka - Spolek přátel školy, o.s. Pobyt dětí ve Středisku ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulovcův dvůr                                        21 000,00   
Investice                                        270 000,00   
TJ Sokol Lhotka - Česká Třebová Rekonstrukce střechy, výměna oken a úprava na bezbariérový vstup do objektu sokolovny                                      100 000,00   
TJ Sokol Česká Třebová Rekonstrukce vytápění herny stolního tenisu - nákup plynového kotle                                        50 000,00   
TJ Sokol Česká Třebová Oprava podlahy tělocvičny                                        50 000,00   
TJ Sokol Česká Třebová Nákup nového tatami (cvižební žíněnky pro oddíl judo)                                        70 000,00   
Životní prostředí, venkov                                        253 000,00   
Město Česká Třebová Pojízdná prodejna Svinná                                          7 000,00   
ZO ČSOP Zlatá studánka Péče o maloplošné chr. území ekologické stability, ochrana vod v Písečné                                        34 000,00   
ZO ČSOP Zlatá studánka Ekocentrum Červenka - středisko enviromentální výchovy                                        70 000,00   
ZO ČSOP Podorlicko Šetrný život - soutěže a výstavy pro dospívající                                        14 000,00   
ZO ČSOP Krajské sdružení PK - Česká Třebová Poznávací a vzdělávací exkurze dobr. ochránců přírody do centra CHKO Orlické hory                                        28 000,00   
Mineralogický klub Česká Třebová Člověk a neživá příroda - cyklus přednášek, besed a exkurzí                                        21 000,00   
ZO ČSOP Podorlicko Přednášky a práce s přírodními materiály pro veřejnost                                          9 000,00   
ZO ČSOP Podorlicko Opravy a provoz smyslově naučné stezky Údolím Skuhrovského potoka                                        21 000,00   
ZO ČSOP Krajské sdružení PK - Česká Třebová Informační skládanka - Naučné stezky ČSOP v Pardubickém kraji                                        28 000,00   
Město Česká Třebová Přírodovědecké soutěže pro ZŠ celého regionu - mineralogie, zoologie, botanika                                        21 000,00   
Sociální věci                                        795 000,00   
Přátelství, občanské sdružení A-centrum, týdenní stacionář pro osoby se zdravotním postižením                                      775 000,00   
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Tři oříšky pro Hvězdičku                                        20 000,00   
Partnerské aktivity                                          60 000,00   
Junák - Javor Česká Třebová Spolupráce mezi skauty ČT a harcery z Olawy                                        15 000,00   
Město Česká Třebová Partnerství s městem Svit                                        25 000,00   
Město Česká Třebová Společně do dalších 10… partnerství s městem Olawou v Polsku                                        20 000,00   
Jednotky sboru dobrovolných hasičů                                          95 000,00   
Město Česká Třebová Vybavení nové jednotky SDH Skuhrov                                        95 000,00   
CELKEM                                      1 899 000,00