KULTURNÍ CENTRUM  Česká Třebová                            
 
Pondělí 5. 7.                                                             Kostel sv. Jakuba, začátek v 16.00 hodin
SMETANOVA LITOMYŠL 2010
Závěrečný koncert festivalu
 
Státní svátek České republiky – EXTERNÍ KONCERT V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Koncert k poctě slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje
 
Program:      W. A. Mozart                        Regina coeli in B, KV 127 pro soprán, sbor a orchestr
                        M. Haydn                  Cyrilometodějská mše pro sóla, smíšený sbor a orchestr
                        (Arr. F. Preisler)
Účinkují:      Hana Škarková – soprán, Lucie Hilscherová – mezzosoprán, Tomáš Kořínek – tenor, Richard Novák - bas, Český filharmonický sbor Brno, Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Petr Fiala
 
Vstupenky můžete zakoupit v Inf. centru MěÚ, rezervovat e-mailem na tickets@smetanovalitomysl.cz, telefonicky v prac. dnech 9 - 17 h na t. č. 461616070 či zakoupit on-line – podrobnosti na www.smetanovalitomysl.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
LETNÍ AKCE V PARKU JAVORKA
 
Čtvrtek 8. 7. v 18.00 hodin
Salonní orchestr Brno – zahajovací promenádní koncert
Skladby J. Strausse, F. Kmocha, V. Vejvody, J. Fučíka, G. Bizeta, B. Smetany a dalších slavných skladatelů              
 
Pátek  9. 7. ve 21.30 hodin
Zabil jsem Einsteina, pánové – večerní promítání
 
Čtvrtek 15. 7. v 18.00 hodin                       
Koncert sk. CARRAMBA Č. Třebová
 
Pátek 16. 7. ve 21.30 hodin
Pane, vy jste vdova – večerní promítání
 
Čtvrtek 22. 7. v 18.00 hodin       
Koncert sk. MEDVĚDI Č. Třebová
 
Pátek 23. 7. ve 21.30 hodin
Jára Cimrman ležící, spící – večerní promítání
 
Čtvrtek 29. 7. v 18.00 hodin                       
Koncert bluegrassové sk. BAFIX – Podhůří Orlických hor
 
Pátek 30. 7. ve 21.30 hodin
Rozpuštěný a vypuštěný – večerní promítání
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Změna programu vyhrazena!!
Vstupné na letní koncerty v Javorce je dobrovolné, filmová projekce je zdarma.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
V MĚSÍCI ČERVENCI KINO SVĚT ČESKÁ TŘEBOVÁ  Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ N E H R A J E ! !                  
 
 
K u l t u r n í   c e n t r u m   Česká Třebová v y h l a š u j e
D I V A D E L N Í   P Ř E D P L A T N É
sezóna PODZIM 2010
 
Program:
 
1.                     Divadlo v Řeznické Praha
W. Shakespeare:  A N T O N I U S  A   K L E O P  A T R A
Tragický milostný příběh dvou velikánů světových dějin, římského vojevůdce a egyptské královny, který Shakespeare pojal jako komorní drama cizoložné lásky v kulisách velkého světa.
Hrají:  Ilona Svobodová, David Suchařípa, Pavel Nečas, Michal Slaný, Máša Málková, Hana Vagnerová
Režie:  Jiří  J o s e k  

 

2.                     Agentura HARLEKÝN Praha
A. Procházka:  F A T Á L N Í   B R A T Ř I
Horoskopy nelžou, ale nesmíme jim věřit! Hra o štěstí, které je však relativním pojmem.
Hrají: J. Carda / V. Limr, A. Procházka, S. Postlerová / J. Malá, O. Vlach, L. Zahradnická / J. Pidrmanová a další
Režie:  Antonín  P r o ch á z k a
                       
3.                    Městská divadla pražská Praha
           N. V. Gogol:  H R Á Č I
Komedie z atraktivního prostředí falešných karetních hráčů, jejichž filozofie je jednoznačná: „bystrý vtip, jasný rozum a hlavně žádné ohledy“. Tato inscenace získala cenu odborné poroty na GRAND Festivalu smíchu.
Hrají:  M. Dlouhý, V. Fridrich, A. Procházka, L. Jurek, Z. Dušek, M. Písařík, J. Szymik, J. Meduna V. Dvořák / J. Nosek
                        Režie:  Petr  S v o j t k a
                       
4.                     Moravské divadlo Olomouc
                        J. Strauss, V. Léon, L. Stein:  V Í D E Ň S K Á   K R E V
Nesmrtelná klasická opereta, která znovu a znovu uchvacuje svou jásavou hudbou a vystihuje i nezaměnitelné ovzduší staré Vídně.
Režie: Gustav  S k á l a  j. h.
Dirigent:  Tomáš  H a n á k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
5.                     M i m o ř á d n é   p ř e d s t a v e n í
                        Nová inscenace DS HÝBL Česká Třebová
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Z m ě n a  p r o g r a m u  v y h r a z e n a
 
 
P o d m í n k y   p ř e d p l a t n é h o
 
a)    Každý přihlášený získává zlevněné vstupné a sedadlo podle vlastního výběru
b)   Cena předplatného je                              Kč  900,--
      Studenti, důchodci                                  Kč  700,--
 
c)   Předplatné se v případě nenavštívení představení nevrací
 
d)   Abonentní průkazky platí pouze na   ř á d n é   akce, na akce mimořádné, zařazené do                                                                                   
předplatného, má každý předplatitel při nákupu vstupenky 50 % slevu (místo nebude reservováno)
 
e)   Každý abonent obdrží včas průkazku , kterou se při návštěvě představení prokáže. Na             
      průkazce je uvedena řada a číslo stálého sedadla.
      P r ů k a z k a   j e   p ř e n o s n á,  s  v ý j i m k o u   s l e v   p r o   s t u d e n t y      
      a   d ů ch o d c e ! !
 
f)    Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě přihlášky, či v hotovosti
 v kanceláři KC
 
g)    Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech, v mediích a v
 Českotřebovském zpravodaji
 
h)    Přihlášky je nutno podat nejpozději do 18. srpna 2010. Předplatitelům z minulé sezóny   
        budou jejich místa rezervována do 13. 8. 2010.
 
i)     Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu:
Kulturní centrum, Nádražní 397, Česká Třebová, telefon 465 532 805 nebo 465 530 305
Přihlášky můžete též vložit do připravené schránky v Inf. centru MěÚ 

 

 

P Ř I H L Á Š K A na divadelní předplatné - sezóna PODZIM 2010                                                                                      

 
Jméno (Organizace)    .................................................................................
 
Přesná adresa              .................................................................................
 
Přihlašuji se na sedalo č.  ................. v řadě ................................................
 
Sleva pro důchodce - rodné č.  ....................................................................
 
Sleva pro studenty - škola, třída  ..................................................................
 
Platím  ...............................
 
Cena předplatného Kč 900,--  700,--                        ...........................................
                                                                                                Datum, podpis (razítko)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
K u l t u r n í   c e n t r u m   Česká Třebová  KRUH PŘÁTEL HUDBY
 49.  K O N C E R T N Í   P Ř E D P L A T N É   sezóna 2010/2011
 
Program:
 
1.         HUDEBNÍ SETKÁNÍ – beseda, doplněná audio a videonahrávkami
Legendární pěvec ND Eduard  H a k e n  ve vzpomínkách dcery
Marie  H a k e n o v é  -  U l r i ch o v é
                                              
2.         BRNĚNSKÉ INSTRUMENTÁLNÍ TRIO
      Komorní soubor v netradičním nástrojovém obsazení
      Jaromír  Z á m e č n í k  - bajan
      Vladislav  B l á h a  - kytara
      Jiří  N o v o t n ý  - housle
           
3.         Jan  B a r t o š  - klavírní recitál
            Koncert u příležitosti 110. výročí narození mimořádně talentované klavíristky
      Libuše Novákové-Vejrychové, rodačky z Kozlova u České Třebové
           
4.         LINHA SINGERS  
            Jedinečný vokálně-instrumentální soubor

 

5.         ORBIS TRIO                                               Listina mladých umělců ČHF
            Petra  V i l á n k o v á  - housle
            Petr  M a l í š e k  - violoncello
            Stanislav  G a l l i n  - klavír
 
6.         MUSICA VAGANTIUM
Soubor  se profesionálně věnuje interpretaci převážně gotické, ale i renesanční hudby
            v dobových oděvech a na středověké hudební nástroje
           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7.         M i m o ř á d n ý  k o n c e r t
          Všechny koncerty XIII. ročníku Hudebního festivalu Antonína Bennewitze
           
Z m ě n a   p r o g r a m u   v y h r a z e n a ! !
P o d m í n k y  p ř e d p l a t n é h o
 
a)         Každý přihlášený získává zlevněné vstupenky a sedadlo podle vlastního výběru
b)         Cena předplatného je 400,-- Kč
c)         Předplatné se v případě nenavštívení koncertů nevrací
d)        Abonentní průkazky platí pouze na  ř á d n é  akce, na akce mimořádné, zařazené do předplatného, má každý předplatitel při nákupu vstupenky 50 % slevu, místo není reservováno
e)         Každý abonent obdrží včas průkazku, kterou se při navštívení koncertu prokáže.
            Na  průkazce je uvedena řada a číslo stálého sedadla.
P r ů k a z k a   j e   p ř e n o s n á
f)         Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě přihlášky, či v hotovosti v kanceláři KC
g)         Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech, v mediích a v Českotřebovském zpravodaji
h)         Každý abonent obdrží zlevněné vstupenky i na případné další akce v předplatném neuvedené, pořádané Kruhem přátel hudby
i)          Přihlášky je nutno podat nejpozději do 18. srpna 2010. Stálým předplatitelům budou zaslány poštou a jejich místa jim budou rezervována do 13. srpna 2010.
j)          Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu:
K.    centrum, Nádražní 397, Česká Třebová, telefon 465 532 805 nebo 465 530 305,
můžete je též vhodit do připravené schránky v Inf. centru MěÚ
Z m ě n a   p r o g r a m u   v y h r a z e n a !
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
P Ř I H L Á Š K A
na 49. koncertní předplatné KPH  - sezóna 2010/11
 
Jméno  ....................................................................................................
 
Přesná adresa  ........................................................................................
 
Přihlašuji se na sedadlo č.  ................... v řadě .....................................
 
Platím Kč .......................
 
Cena předplatného Kč 400,-
 
          ..........................................
                Podpis (razítko)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kulturní centrum Česká Třebová přeje všem svým věrným divákům a čtenářům Českotřebovského zpravodaje  příjemně prožitou dovolenou i prázdniny a těší se na shledanou v nové kulturní sezóně.