Usnesení rady města ze dne 19.5. 2010                                   

č. 404
Rada města souhlasí se stavbou „Česká Třebová, Krále Jiřího – rek. kNN, vdnn“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 686/39, ppč. 686/153, ppč. 686/156, ppč. 686/157 a ppč. 686/158, vše v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti BETA CZ ČESKÁ TŘEBOVÁ, s. r. o., IČ 275 18 302, se sídlem Česká Třebová, Pod Březinou 637, 560 02, ze dne 07.05.2010.
č. 405
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Česká Třebová, Krále Jiřího – rek. kNN, vdnn“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 686/39, ppč. 686/153, ppč. 686/156, ppč. 686/157 a ppč. 686/158, vše v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová,  a to ve prospěch  vlastníka této stavby, tj. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 272 32 425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02.
 Obsahem práva věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene ve výše uvedeném případě bude právo umístit stavbu „Česká Třebová, Krále Jiřího – rek. kNN, vdnn“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 686/39, ppč. 686/153, ppč. 686/156, ppč. 686/157 a ppč. 686/158, vše v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, a vstupovat na tyto pozemky za účelem provádění kontroly, údržby a oprav stavby, vše v nezbytném rozsahu nutném k provedení neodkladných prací a úkonů s tímto spojených. Po každém zásahu do pozemků ve vlastnictví Města Česká Třebová je oprávněný z věcného břemene povinen, nejpozději do tří pracovních dnů, uvést pozemky do původního stavu. Oprávněný z věcného břemene je povinen uhradit plně povinnému z věcného břemene každou škodu, která by v souvislosti s výkonem jeho práva povinnému vznikla, a to nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku, případně jejího zjištění. Povinný z věcného břemene se zavazuje, že v ochranném pásmu této stavby „Česká Třebová, Krále Jiřího – rek. kNN, vdnn“ nebude vysazovat trvalé porosty. Povinný z věcného břemene se současně zavazuje oznámit oprávněnému z věcného břemene změnu vlastníka nemovitostí, které budou tímto věcným břemenem zatíženy.
Věcné břemeno se zřídí úplatně, a to za úhradu sjednanou dohodou ve výši 33.900- Kč + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene.
č. 406
Rada města souhlasí se stavbou „Pergola na ppč. 3019/3 v k. ú. Česká Třebová“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3019/3 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
č. 407
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej části  pozemku ppč. 2538/11, označené dle návrhu geometrického plánu č. 3431-39/2010 jako ppč. 2538/11 o výměře  411 m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. kolek pro návrh na vklad, uhradí nabyvatel.
č. 408
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 6  o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově  ulici čp. 1400 v České Třebové na dobu určitou jeden rok, s účinností od 1. června 2010, za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2.  
č. 409
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 83 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově  ulici čp. 1400 v České Třebové na dobu určitou jeden rok, s účinností od 1. června 2010, za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2.
č. 410
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bezbarierový byt č. 16 o velikosti 1+kk v domě zvláštního určení na Masarykově ulici v čp. 2100 v České Třebové na dobu neurčitou od 1. června 2010, za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2. Současně rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu k bytu č. 19 na Masarykově ulici v čp. 2100 v České Třebové ke dni 31.05.2010.
č. 411
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v čp. 2089 na Semanínské ulici v České Třebové od 01.06.2010.
č. 412
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 rozeslání zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka interaktivních tabulí pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice“ v textu dle předloženého návrhu.  
č. 413
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 a Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.5.2010 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Městský kamerový dohlížecí systém Česká Třebová - úprava a doplnění dohledového centra městské policie“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem EPIMO spol. s r.o., Ústecká 455, Česká Třebová, PSČ 560 02, IČ 620 61 283, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 529.361,- Kč včetně DPH.
č. 414
Rada města uděluje výjimku dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 společnosti RELAX CENTRUM U BAZÉNU, s.r.o., se sídlem U Teplárny 605, 560 02 Česká Třebová, IČ 28776810, zastoupené panem Radkem Motyčkou, na akci „Třebovské pivní slavnosti“ ve venkovním areálu u RELAX CENTRA U BAZÉNU, U Teplárny 605, 560 02 Česká Třebová v době od 18,00 hodin dne 28.5.2010 do 1,00 hodiny dne 29.5.2010.
č. 415
Rada města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy č. 2010/40 963 o poskytnutí grantu, mezi Městem Česká Třebová, příjemcem, IČ 00278653 a Pardubickým krajem, poskytovatelem, IČ 70892822, v textu dle předloženého návrhu.
Prostředky ve výši 30.000 Kč jsou určeny Městskému muzeu v České Třebové na realizaci projektu  Restaurování souboru uniforem a jejich součástí příslušníků čsl. legií.
č. 416
Rada města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy č. OŽPZ/10/40383 o poskytnutí neinvestičního grantu mezi Městem Česká Třebová, příjemcem, IČ 00278653, a Pardubickým krajem, poskytovatelem, IČ 70892822, v textu dle předloženého návrhu.
Prostředky ve výši Kč 21.000,-- jsou určeny Základní škole Česká Třebová, Habrmanova ulice na realizaci projektu „Přírodovědné soutěže pro ZŠ celého regionu. Mineralogie, zoologie a botanika“.
č. 417
Rada města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy č. 2010/20916 o poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence kriminality, mezi Městem Česká Třebová, příjemcem, IČ 00278653, a Pardubickým krajem, poskytovatelem, IČ 70892822, v textu dle předloženého návrhu. Prostředky ve výši Kč 100.000,-- jsou určeny na realizaci projektu „Prevence kriminality romských a sociálně slabých uživatelů služeb Naděje a dětí Základní školy praktické v České Třebové.
č. 418
Rada města uděluje výjimku dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 paní Monice Prouzové, místo podnikání Grégrova 135, Česká Třebová, IČ 68242191, na pořádání koncertu hudební skupiny „NO NAME“, který se bude konat na Zimním stadionu v České Třebové dne 30.5.2010 v době od 19,00 hod. do 24,00 hod., v textu dle předloženého návrhu.
č. 419
Rada města schvaluje bezplatné zapůjčení mobilního jeviště  pí Monice Prouzové, místo podnikání Grégrova 135, Česká Třebová, IČ 68242191, na kulturní akci „Koncert hudební skupiny NO NAME“, dle předloženého návrhu.
č. 420
Rada města schvaluje uzavření „Dodatku č. 3 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 61111/2007“ s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1,   128 00 Praha 2, IČ 00551023, v textu dle předloženého návrhu.
č. 421
Rada města v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku Města Česká Třebová v příloze Orlického deníku – „Cesty městy“, která bude vydána společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., nám. Přemysla Otakara II. 8/5, České Budějovice, IČ 61860981.
č. 422
Rada města v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku Města Česká Třebová na akci „Den NADĚJE“, která se uskuteční dne 19.06.2010 v městském parku Javorka v České Třebové. Souhlas se vydává na žádost sdružení NADĚJE o.s., se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČ 00570931, pro pobočku v České Třebové. 
č. 423
Rada města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy  č. 2010/20917 o poskytnutí dotace mezi Městem Česká Třebová jako příjemcem dotace a Pardubickým krajem jako poskytovatelem dotace,  v textu dle předloženého návrhu.
Prostředky ve výši  Kč 143.280,-- jsou určeny pro Město Česká Třebová na realizaci „Resocializačního tábora pro rizikovou a delikventní mládež“.
č. 424
Rada města souhlasí se zřízením dvou sjezdů na místní komunikaci ul. Serpentýny z ppč. 3584/2 dle situace v k.ú.  Česká Třebová v rámci zřízení odstavné plochy pro vozidlo u chaty na pozemku ppč. 2484/9 v k.ú. Česká Třebová.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
č. 425
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Tylova z ppč. 73/14 dle situace  v  k.ú. Č. Třebová.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.
č. 426
Rada města  schvaluje/neschvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč Mgr. J. K. na pohonné hmoty na cestu členů TRIARIA do Bruselu na mezinárodní divadelní festival.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
č. 427
Rada města v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku Města Česká Třebová v turistických novinách „Kačenčiny listy“, které vydává Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“, se sídlem Deštné v Orlických horách 61, PSČ 517 91, IČ 48617334.