Využijeme Operační program Životní prostředí (Osa 6)?  

Na využití uvedeného programu v České Třebové jsme měli ještě v zimě velké plány, konkrétně se jednalo o podání projektu na vybudování Parku Benátky. Mezitím byla před několika dny Ministerstvem pro životní prostředí vyhlášena 20. výzva, která se úzce dotýká oblastí, které můžeme dobře využít i u nás v České Třebové. Její termín je však šibeniční - končí 30. června a tak se zdá, že to nestihneme. Termín vypsání byl ale znám předem a mohli jsme se připravit.  Navíc jsme letos na jaře opět řešili problém, jak komplexně ošetřit chátrající a postupně mizející Alej Maxe Švabinského. Bylo konstatováno, že nejsou peníze a že proto musí tato alej čekat. Peníze však jsou na dosah právě v prioritní ose 6.5 zmíněného operačního programu. Možná, kdybychom na to sedli, tak ještě  žádost o dotaci z tohoto programu stihneme, možná třeba s tím, že nám ji vrátí k dopracování, ale za pokus by to to stálo, není to až tak složité. Financování akce z fondů EU je pro město výhodné - až 90% uznatelných nákladů, ty se  určují většinou podle stanovených tabulek. Žádosti jsou maximálně zjednodušeny a je reálné požadavky vyhlašovatele (MŽP) splnit. "Dosypat" 10% z rozpočtu akce by nebyl žádný další velký náklad pro městský rozpočet a navíc by se týkal až dalšího roku 2011. Park Benátky  jistě není prioritou, zato chátrající serpentina ano, je to něco jako naše "rodinné stříbro".  Podle dostupných informací není uvedený program zatím příliš využit, šance na získání 90% dotace by tedy byla veliká. O záchraně aleje Maxe Švabinského pravidelně jedná ZO ČSOP Podorlicko, naposledy na své výroční členské schůzi. Členové  ZO ČSOP Podorlicko jsou přesvědčeni, že Serpentiny  si zaslouží celoroční ochranu a obnovu aleje v úsecích, kde je již nyní alej odstraněna. Také mnoho občanů města se domnívá, že alej byla v některých úsecích vykácena účelově, z tzv. ochranných důvodů právě jen v okolí některých vybraných rekreačních parcel a nikdo se nestará o její obnovu. Nyní máme ještě možnost zabojovat o dotaci, měli bychom se o to alespoň pokusit.   
                                                                                                                                                                     (Milan Mikolecký)
 
Základní informace o vyhlášeném operačním programu Životní prostředí         

Hlavním cílem prioritní osy 6 Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) – Zlepšování stavu přírody a krajiny – je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny. Projekty v prioritní ose 6 lze realizovat na území celé ČR kromě hlavního města Prahy, a to v šesti oblastech podpory:
oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity
oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur
oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny
oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.
Příjem žádostí vykonávají krajská střediska AOPK ČR a krajská pracoviště SFŽP. AOPK ČR zároveň nabízí možnost bezplatných konzultací prostřednictvím svých krajských středisek.
Celá prioritní osa 6 je realizována prostřednictvím individuálních projektů

Oblast podpory 6.5

Podporuje projekty, zaměřené na:

  • opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině,
  • zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci,
  • výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na pozemcích menších než 10 ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu,
  • odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000.

MŽP vyhlásilo 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí. Výzva se otevírá mimo jiné pro prioritní osu 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny a podoblast podpory 1.3.2 - Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření prioritní osy 1.

Žádosti o podporu v prioritní ose 6 a podoblasti podpory 1.3.2 budou přijímat krajská střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, a to od 17. května 2010 do 30. června 2010 do 16 hodin.
Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OP ŽP (pdf, 1.9 MB), Implementačním dokumentem OP ŽP (pdf, 1.4 MB) a výzvou pro podávání žádostí (pdf, 125.1 KB).