Jak reformovat střední školství v Pardubickém kraji 

Průzkum veřejného mínění podpořil snahy kraje                                                                                                            
 
PARDUBICE - Rodiče žáků, které za jeden či dva roky čeká důležité rozhodování o budoucím studiu a profesní dráze, jsou přesvědčeni o tom, že by školy měly jejich děti připravit co nejlépe pro praktický život. Dosažené vzdělání a schopnosti by jim pak měly umožnit co nejlepší uplatnění na trhu práce. Vyplývá to z průzkumu, který  provedlo v dubnu tohoto roku ČESKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, o.s. ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj obcí a regionů mezi rodiči žáků sedmých a osmých tříd základních škol v Pardubickém kraji.  
Přestože většina respondentů, mezi nimiž převažovaly ženy ve věku od 36 do 40 let se středoškolským vzděláním, upřednostňuje studium svého syna či dcery na gymnáziu, plných 65 procent považuje za lepší volbu podání přihlášky na střední odbornou školu nebo učiliště. A rovných 78 procent rodičů se domnívá, že lepší uplatnění v praxi má právě absolvent takového typu školy. Konzervativní či ryze pragmatický přístup projevili rodiče v případě preferencí střední školy v místě bydliště nebo v nejbližším městě. Pokud  ale škola nabízí zcela výjimečný druh studia, není ani vzdálenost od místa bydliště žáka limitujícím faktorem.
 
Stále však panuje představa, že pro studium na vysoké škole žáka nejlépe připraví gymnázia či obchodní akademie.
Veřejnost z vlastní zkušenosti chápe jako nezbytný krok podporu odborného a učňovského školství, 62 procent dotázaných není spokojeno se současným stavem nabídky a kvality práce řemeslníků. Rovných 59 procent respondentů pak považuje za správné motivovat žáky ke studiu na středních odborných školách a učilištích technického směru, například formou stipendií.
„Názory rodičů mne opravdu potěšily. Podpora lidí, kteří jsou praktickému životu opravdu nejblíže, je pro naše snahy ozdravit školství v našem kraji a vrátit jej ke zdravým kořenům, velice cenná,“ komentuje výsledky průzkumu krajská radní Jana Pernicová.
Velmi konstruktivně a s praktickým náhledem reagoval na výsledky průzkumu také ředitel Úřadu práce Ing. Petr Klimpl, který se jako host také zúčastnil tiskové besedy na zmiňované téma.
Připomeňme, že kraj na základě nepříznivého demografického vývoje optimalizuje situaci ve středním a učňovském školství a podniká kroky k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce. Cílem je rovněž racionalizovat strukturu oborů vzdělání a navrátit gymnáziím jejich výběrovost a prestiž.
Výsledky průzkumu:
62% rodičů považuje za lepší volbu podání přihlášky na střední odbornou školu nebo učiliště
76% rodičů se domnívá, že lepší uplatnění v praxi má právě absolvent takového typu školy
80% rodičů považuje za správné motivovat žáky SOŠ a SOU formou stipendií
59% rodičů vnímá silně argument lepšího uplatnění na trhu práce u absolventů SOŠ a SOU
90% rodičů je přesvědčeno, že gymnázium je nejlepší průpravou na vysokou školu
62% rodičů není spokojeno se současným stavem nabídky a kvalitou práce řemeslníků
68% rodičů by uvítalo možnost umístit své dítě do kvalitní a zajímavé školy i za cenu delšího dojíždění či ubytování na internátu
Vize a  návrhy:

 

Návrhy týkající se převážně regionálního působení:
Plánovaná, řízená medializace „potřebných“ odvětví, zdůraznění možnosti podnikání absolventů
Zainteresování vedení SOU, SOŠ na zvýšení zájmu o danou školu popř. obor (pravidelné dny otevřených dveří – organizované ve spol. s externí agenturou, jít vstříc ZŠ)
Pořádání vysvětlujících kampaní a seminářů pro rodiče i potenciální studenty
Institut „krajského koordinátora“ – řídí vztah škol a podnikatelského sektoru
          l   podpora studentům vybraných oborů (PK, soukromý sektor) – finanční i nefinanční, možnost placených praxí,
          l   Soukr sektor nemůže nahrazovat veřejný sektor!
          l     Kvalifikovaný personál v odborných školách a odborných praxích (odpovídající práce), nutné pedagogické znalosti
          l   Akreditace MŠMT jako lektor odborné praxe, profesionální plány praxí
Návrhy týkající se celostátní politiky:
          •   Ucelená koncepce podpory technických oborů
          •   Zákonné vymezení podpory učňovského školství