Schváleny projekty na obnovu vozidel regionální dopravy

O DOTACI NA DOSTAVBU A REKONSTRUKCI MUZEA V ČESKÉ TŘEBOVÉ SE ROZHODNE 10. ZÁŘÍ            

Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod zasedal 21. června na Krajském úřadě Libereckého kraje. Schvaloval projekty ze 16. kola řízené výzvy zaměřené na obnovu vozidel regionální železniční dopravy. Aktualizoval také plán výzev, vybral pilotní projekty v rámci projektu PAAK a seznámil se s výsledky loňského hospodaření Regionální rady.
Tři projekty Českých drah, a.s. předložené v rámci řízené výzvy na obnovu vozidel regionální železniční dopravy schválil Výbor Regionální rady. Na moderní spojení Královéhradeckého a Pardubického kraje by měla společnost čerpat z rozpočtu ROP Severovýchod více než 274 milionů korun. Na moderní železniční vozidla pro Pardubický kraj bylo v ROPu vyčleněno přes 31 milionů korun. Moderní železniční vozidla pro Jizerskou železnici se pořídí za více než 308 milionů korun z ROPu také v Libereckém kraji. Dále byl aktualizován plán výzev. Došlo k prodloužení dvou výzev na předkládání žádostí o dotaci. Konkrétně se jedná o řízenou výzvu, v níž jsou předkládány projekty navazující tematicky, časově i místně na Kuks – granátové jablko, projekt podpořený v Integrovaném operačním programu. Termín byl prodloužen také u  21. kola výzvy, která sleduje zejména školské projekty v rámci oblasti podpory 4.2. U obou výzev mohou žadatelé předkládat své projekty až do 30. září tohoto roku.
Výbor se dále seznámil s pilotním projektem, jemuž bude poskytnuta asistence při realizaci i administraci, a to v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK). „Na přelomu letošního února a března byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o poskytnutí asistence projektům z oblasti podpory 4.1 zaměřené na rozvoj infrastruktury pro podnikání. Ze dvou předložených žádostí dala výběrová komise přednost společnosti s ručením omezeným BUTTERFLY Trading, která v ROPu uspěla s dostavbou a novým využitím libereckého objektu Střelnice,“ vysvětlil ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád.
Členové Výboru se  krom jiného také zajímali o závěrečný účet Regionální rady za loňský rok a s ním spojené výsledky hospodaření. „Kontrolní komise z ministerstva financí nám letos v květnu sdělila, že neshledala žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,“ řekl předseda Regionální rady Radko Martínek.
Další zasedání Výboru Regionální rady se koná 10. září v Pardubicích. Schvalovat se budou projekty ze 14. kola výzvy, které sledovalo obě oblasti podpory vymezené v rámci cestovního ruchu. Mělo by dojít také na projekty předložené v 15. kole řízené výzvy, jež navazuje na Revitalizaci zámeckého návrší v Litomyšli, další projekt podpořený v  Integrovaném operačním programu. V září také Výbor schválí projekty předložené v 17. a 18. kole výzvy. Obě sledovala oblast podpory 1.2, tedy projekty, které rozvíjí městskou dopravu včetně integrovaných dopravních systémů a ekologizace ve veřejné dopravě. 10. září bychom se tedy měli dozvědět o tom, zda byla schválena dotace  z ROP  určená pro projekt na rekonstrukci a dostavbu budovy pro Městské muzeum v České Třebové v Klácelově ulici.                                                     (re)
Popis schválených projektů  
MODERNÍ SPOJENÍ KRÁLOVEHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE
Realizace projektu: 1. 8. 2010 – 31. 10. 2014
Cílem projektu je pořízení pěti nových železničních kolejových vozidel společně pro Královehradecký a Pardubický kraj. Zatraktivní se tak železniční doprava, zvýší se komfort cestujících a zlepší se podmínky přepravy handicapovaných osob.
 
MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO JIZERSKOHORSKOU ŽELEZNICI
Realizace projektu: 11. 5. 2010 – 31. 10. 2011
V rámci projektu se pořídí 14 nových kolejových vozidel. Projekt bude realizován pouze  v Libereckém kraji.
 
MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Realizace projektu: 1. 8. 2010 – 31. 7. 2012
V Pardubickém kraji se pořídí dvě moderní železniční kolejová vozidla.
Všechny tři projekty přispívají k naplnění Dohody o vzájemné spolupráci řídicích orgánů OP Doprava a ROPů z roku 2007. Analýza projektů prokázala jejich konkurenceschopnost  a finanční udržitelnost. Finanční udržitelnost projektů se zároveň opírá o usnesení vlády ČR  č. 1350/2009 a Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti.