12. týden sportu 2010 - ohlédnutí                                          
Týden sportu je projekt, který vznikl v roce 1999 v tehdy nově zřízené sportovní města. Ze svých skutečně sportovních začátků se přeměnil na komerční akci velkých rozměrů, největší kulturně-společensko-sportovní akce v českotřebovském regionu (tak se píše na webu Týdne sportu). Je očekáván, více však návštěvníky akcí z oblasti "kultura zadarmo", než přímo sportovci. Mimo prestižního vynálezu Peklák týmu, t.j. závodu "O železného kohouta" a letos nově i aquatlonu jako by prakticky o mnoho nešlo. Těžiště sportovní činnosti se týká sportování školní mládeže v době vyučování. Na počet akcí to je 50 na 50, v počtu účastníků je poměr jistě jiný. Sportovní program se koná na sportovištích sportovních oddílů i v městských areálech, také na náměstí a ulicích města. V propozicích (a na plakátech) Týdne sportu se píše o tom, že všichni sportují na vlastní nebezpečí. To je jistě pravda v otevřených závodech  určených pro dospělou veřejnost, při sportování neorganizované mládeže do 15 let a při sportování v době školního vyučování to jistě neplatí. Mráz někdy běhá po zádech při sportování na dlažbě v historickém centru a učitelé jistě nejsou nadšeni, mají-li v odpovědnost za bezpečnost svěřených dětí rozptýlených ve velkém prostoru. Slogan "závodníci sportují na vlastní nebezpečí" by neobstál. Přitom pravidla pro školní akce jsou velmi přísná a v případný problém by se jistě týkal učitelů, nikoliv organizátorů Týdne sportu.

Školní sportovní soutěže. Pěkný je pondělní vstup do soutěží na Pekláku, bezpečný a zajímavý, tradiční je atletický trojboj u gymnázia a soutěže na kurtech na Skále. Je dobře, že byl opět zařazen páteční štafetový plavecký závod škol v krytém bazénu. Jenže to je jen pro závodníky, a tak byl vůbec nevadilo, kdyby sem byl (podobně jako třeba na tenisové kurty) jeden den pro školní mládež vstup "za symbolickou korunu", (to pro evidenci, kolik dětí přijde). Vzniklá ztráta by jistě nikoho nezruinovala a myšlenka"Týden sportu je pro každého" (týden nejen nejen pro závodníky) by tím byla naplněna. K této myšlence mají blízko i další akce, turnaje ve stolním tenise, softbale, otevřená kuželna atd., mohly pomoci tak trochu i oddílům s náborem. Středeční sportování na dlažbě na Starém náměstí o okolí naopak považuji za nešťastné a nebezpečné. Potěšilo mne zařazení "Třebovské laťky", je to oživení. Více než o sport však to bylo show, jinak by se akce konala na některém sportovišti města, třeba v centru města opět ve sportovním areálu u gymnázia. Sem by  by se nakonec daly přesunout i podvečerní pořady, plocha je  zde rovná, velikostí  s náměstím srovnatelná, dopravně nekonfliktní, přilehlá ulice Krátká  se dá snadno na týden uzavřít a umožnit jen vjezd sanitkám a zásobování. Možná by se vypilo o něco méně piva a nebyl by zde (jinak velmi sporný) lunapark. Lépe by se zde vyřešila i problematika WC (šlo by sem trvale přemístit i veřejné WC ze Splavu), z důvodů dostavby muzea již "tajemný" prostor v Klácelově ulici nebude volný. Další vhodný prostor je na stadionu na Skalce. Postupně by se tak mohlo toto sportoviště opět více využívat.

Chyběly výsledky. Sportovní soutěže vyžadují také hodně administrativy, prezentaci, přihlášky, startovní a výsledkové listiny. V prvních ročnicích Týdne sportu bývaly na náměstí a v průchodu na radnici velké tabule plné sportovních výsledků. V této oblasti spolupracovali s organizátory Týdne sportu především informatici MěÚ pod vedením V. Stiebera a bylo běžné, že se výsledky aktuálně objevily  třeba hned druhý den na webu města i v Orlických novinách. I v této oblasti se mnoho změnilo, bohužel k horšímu. Sportovní  výsledky jednotlivých soutěží jsou nedostupné a nebyly zveřejněny ani na speciálně zavedené webové stránce Týdne sportu. Jedinou výjimkou byly výsledky závodu "O železného kohouta", které však zpracoval a vydal Peklák tým Ekobi, s.r.o. a vydal na svém webu, později jsem získal ještě hlavní výsledky aquatlonu. Ceny byly pravidelně předávány  podvečer na náměstí, to je správný způsob popularizace úspěšných sportovců ze škol. Často se uvádělo, že vyhrála některá ZŠ, ale pravda to není, vyhráli konkrétní sportovci nebo družstva z nich složená. Nejde také jen o ty, kteří se dostali na stupně vítězů, zajímavé jsou i sportovní výsledky na dalších místech a možnost se s nimi pochlubit druhým. Internet nebo stálá doplňovaná výsledková tabule právě toto dobře umožňuje.

Sportovalo se i mimo akce Týdne sportu. Vzornou ukázkou práce FK Česká Třebová bylo sportovní odpoledne v pondělí 21.6. na stadionu Pod Jelenicí, kde se konal fotbalový turnaj přípravek, vystoupení sportovních gymnastek  ŠSK Gymnázia a vyhodnocení sezóny deseti mládežnických kolektivů. I tato akce, každoročně opakovaná mohla být na plakátech třeba tak jako Memoriál Daniela Nováka, jehož první ročník  se letos na počest loni tragicky zemřelého nadějného mladého sportovce konal, bohužel až v sobotu po ohňostroji.... Snad daleko lépe než v týdnu se dá přece bavit i sportovat v sobotu (je to tak přece po celý rok), to už ale má Týden sportu sbaleno. Na sobotu by se daly dobře obsadit takové "velké" závody jako je aquatlon nebo "Železný kohout", získaly by daleko větší prestiž, přilákaly by i závodníky z širšího regionu, Týden sportu by vyvrcholil sportovními závody. 

Kulturní pořady Týdne sportu.  "Koncepce celého projektu postavena hlavně na sportu , ale co si budeme namlouvat, hodně lidí chodí na náměstí za poslechem hudebních skupin a dalším kulturním vyžití" se píše na webové stránce Týdne sportu. Z toho vyplývá, že programu na náměstí věnují velkou pozornost pořadatelé, ale i návštěvníci akce. V této souvislosti  je možné si povšimnout objednávek pořadů, které jsou součástí usnesení rady města číslo 537 - 543 , ve kterých jsou (stejně jako v minulých letech) uzavřeny smlouvy s jedinou  uměleckou agenturou Miroslavy Kosové z Liberce na večerní pořady po celý týden od pondělí 21.6. až do pátku 25.6. Zvědavost mi nedala, abych se nepodíval, co všechno její agentura nabízí, protože v internetových vyhledávačích byla známá především svou nabídkou striptérek a společnic. Na webové stránce najdeme tuto nabídku:

Top partner Města má jen funkci zprostředkovatele. Proti  zveřejněné nabídce paní Kosové těžko co namítat, je to regulérní podnikání. Zdá se mi ale poněkud zvláštní, proč  si Město opakovaně každoročně objednává "ve velkém" pořady pro Týden sportu právě u tohoto "Top partnera", ač je nabídka v tomto oboru  jistě obrovská. Kapely, které jsme u nás hrály, sama Miroslava Kosová nenabízí, fungovala pouze jako zprostředkovatel. Zadarmo to jistě nebylo. Logickou možností je zajištění kulturních programů přímou cestou přes Kulturní centrum, příspěvkovou organizaci města. Připadá mě to, jako kdybychom ve městě pominuli Eko Bi a zadali si na odvoz odpadu ve městě konkurenční firmu.

Během let se Týden sportu oprostil od dětských nemocí, výstřelků a opilců ubývá. Podle  vyjádření městské policie se počet problémů s minulými ročníky nedá porovnávat, bylo jich podstatně méně. Strážníci vidí důvod ve vhodnějším výběru vystupujících kapel a v tom, že pořady končí daleko dříve než v minulosti, přesto však až v době nočního klidu. Ten je vyhláškou č. 6/2006 stanoven v době od 22. do 6. hodiny ranní.  Letos  pořadatelé radu města o prodloužení večerky nepožádal.  Na plakátech Týdne sportu byla navíc uvedena mylná informace, že "závěr programu je stanoven na 23. hodinu dle vyhlášky města".  Žádná vyhláška, která by to dovolovala, však neexistuje. Připomeňme si obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2006, kde je zajištěna nejen doba hudebních produkcí, ale také i požadavky na počet označených pořadatelů... Výpis z této vyhlášky:.
 
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí
1. Veřejné hudební produkce lze provozovat pouze v době od 8.00 hod. do 22.00 hod.
2. Veřejné hudební produkce provozované v   provozovnách   k   tomu určených,  které   jsou   stavebně   upraveny   tak, aby   při   veřejné  hudební   produkci nedocházelo k rušení veřejného pořádku hlukem  a   vibracemi, lze provozovat neomezeně.
Čl. 3
1.Rada města může po předchozí žádosti udělit výjimku pro dobu provozování veřejné hudební produkce uvedené v čl. 2.  bod 1 nejdéle  však do 2.00 hod.  Výjimka neopravňuje k takovému  průběhu veřejné hudební   produkce, při  kterém by došlo k rušení veřejného pořádku či nočního klidu.
2.Žádost o výjimku musí být podána nejpozději 20 dnů před konáním veřejné hudební produkce na podatelně Městského úřadu  Česká Třebová. V žádosti žadatel uvede 
- jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, IČ,
- označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, počátek, konec a místo konání
- předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
- jméno, příjmení, kontaktní adresu a podpis osoby podávající žádost.
Čl. 4
1. Provozovatelé veřejných hudebních produkcí jsou mimo  jiné  povinni v případě koncentrace většího množství osob zajistit dostatečnou  pořadatelskou službu, tj. nejméně 1 pořadatele  na  50   zúčastněných   osob   na  příslušné veřejné hudební produkci. Pořadatelé musí být starší 18-ti let a po celou dobu pořádání příslušné veřejné hudební  produkce  označeni  viditelnou  páskou  na   rukávě nebo viditelnou visačkou na oděvu s nápisem „POŘADATEL“.  V  době  nočního klidu mohou veřejné hudební produkce na území Města Česká Třebová probíhat jen takovým způsobem, aby   nedošlo    k    rušení    veřejného    pořádku. 
2. Pořadatelé   veřejných   hudebních  produkcí  jsou povinni  oznámit    pořádání veřejné hudební produkce na odbor školství, kultury a tělovýchovy  Městského úřadu v České Třebové nejpozději  5  dnů   před   konáním   příslušné    akce. Oznámení musí být na předepsaném tiskopise,  který  si    lze  vyzvednout na odboru školství, kultury a tělovýchovy  Městského  úřadu  v   České  Třebové.

 

Z toho vyplývá, že produkce na náměstí při Týdnu sportu porušily výše uvedenou OZV 4/2006, aniž by to městská policie zaznamenala. Ta však má ze zákona na dodržování vyhlášek města dbát, je to její povinnost. Kdo jiný by si toho měl všimnout?  Bude to někdo řešit?  Městská policie má navíc zaznamenáno několik stížností od občanů města. Spolu výše uvedenými řádky to je podle mého názoru jasný podnět k zahájení správního řízení o přestupku.

Sponzoři Týdne sportu.  Souhlasím s organizátory, že sehnat dnes sponzory takové rozsáhlé akce je  stále těžší a velcí sponzoři v naší oblasti nejsou. Podle webu Týdne sportu je třeba takto zajistit nemalou částku 450 tis. Kč, přitom město samo na tuto akci dává podle slov starosty města 380 tis. Kč a navíc i poskytuje řadu dalších služeb zdarma, které by jistě k této částce přihodily hodně navíc.  Jsem rád, že se i letos na akci (i když skromně) podílí i Pardubický kraj. Tato čísla  jsou ale naprosto srovnatelná s částkou poskytovanou jako dotace na obdobnou akci Týden v pohybu v Ústí nad Orlicí, který je o jeden ročník mladší. V Ústí nad Orlicí je věnováno na  Kulturní akce.akce pořád.městem (Město v pohybu, film.festival Doteky, Vánoce a Kulturní počin roku  celkem 480 tisíc Kč, zbytek se dofinancuje přes sponzory. Přitom programová nabídka ústeckoorlických vystoupení je při stejném příspěvku města nejméně o jednu třídu kvalitnější.. Jako to v Ústí nad Orlicí dělají?  Prostě  pořadatelem těchto Týdne v pohybu je přímo město a jeho Klubcentrum jako městské zařízení, sponzory si zajišťuje také přímo Město a díky tomu, že má větší prestiž než soukromý pořadatel, tak získá sponzorské příspěvky snadněji a větší.  Je třeba těžké pochopit, že  např. OHL, jako dodavatel terminálu za 300 milionů, neposlal na zdejší Týden sportu ani korunu, když zcela běžně finančně podporuje velkými částkami i špičkové sportovní týmy  po celé ČR. Možná, že kdyby bylo přímým pořadatelem akce město, tak se v rámci sponzoringu dají získat prostředky od více subjektů a možná poněkud snadněji. Domnívám se, že na dobré spolupráci s městem bude jistě firmám více záležet. Za stejné peníze by tak bylo možné mít "více muziky".

Proti předchozím letům se přece jen něco změnilo, poprvé byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Městem a  L. Vašinou, který má na svých bedrech organizační stránku akce prakticky již od vzniku Týdne sportu v roce 1999. Tím se město Česká Třebová dostálo více do role spolupořadatele, a vzalo na sebe určitou odpovědnost, i když v dokumentech vydaných pořadatelem je uváděno (pouze) jako "TOP partner". Město akci podporuje nejen finančním příspěvkem z městského rozpočtu, ale také poskytováním některých služeb města a městských společností, jako dozor Městské policie, organizace hasičských pořádkových hlídek, poskytuje zdarma pódium na náměstí, prostory radnice jako šatny, pomáhá s likvidací odpadu a úklidem náměstí atd. Podle starosty města je na to určena částka 380 tis.Kč, hodnotu služeb však nevyčísluje. Týden sportu se stal předmětem zájmu médií na tiskové konferenci u starosty města. Na dotaz redaktora Práva se starosta Jaroslav Zedník netajil tím, že pro budoucí léta má trochu jiné představy o průběhu a přípravě Týdne sportu, ale že vše nakonec také záleží na tom, jak dopadnou komunální volby. Na radnici bude nová sestava zastupitelů a ti rozhodnou, do jaké míry budou  takovou akci podporovat. Proto konkrétní představy nechtěl  upřesnit. Je ovšem třeba si povšimnout i toho, že letos poprvé nebyl starosta Jaroslav Zedník uveden na plakátech týdne sportu jako "koordinátor a konzultant za MěÚ". Jeho místo na tomto postu zaujal místostarosta Dobromil Keprt.
Jak dát v Týdnu sportu  - kterou variantu vyberete?                                                                             

I. Pokračovat v produkcích na náměstí  jako dosud
a) Je to vžité z minulých ročníků, náměstí se stalo místem potkávání lidí, jednou za rok se s tím spojené nepříjemnosti dají tolerovat
b)  Akce, upořádaná v kterémkoliv jiném místě by neměla nikdy tak velký ohlas, je to vidět např. i ze zářijového Vinobraní, které se také koná na náměstí, i když jen krátkodobě
 
II. Pokračovat na  náměstí, ale omezit produkce jen do 22 hodiny se závěrečnou výjimkou - páteční "prodlouženou" 
a) Zůstávají klady umístění v centru města a současně se omezí kritika spojená s porušení městské vyhlášky a hygienických norem o hluku z hudební produkce, dále se omezí problémy spojené s nezřízeným požíváním alkoholu, končilo by se dříve.
 
III. Přemístit  hudební produkce a centrum dění mimo Staré náměstí, např. do areálu gymnázia  nebo na stadion Na Skalce
a) Zde by celotýdenní dění neomezovalo dopravu ve městě a minimálně zasahovalo do chodu města, na Starém náměstí by neomezovalo parkování, které mají držitelé karet předplacené na celý rok, tedy i včetně Týdne sportu. Navíc odpadnou  problémy se znečišťováním  veřejného prostranství. Týden  sportu je vlastně "fesťák" v nevhodném prostředí centra města, kam nepatří.
b) V uzavřeném areálu sportovišť by bylo možné lépe organizovat  jak kulturní, tak sportovní soutěže a zajistit  lépe hygienické služby pro návštěvníky, odpadly by nevhodné běžecké a cyklistické závody na dlažbě náměstí, kritizované z více stran. Kdybychom  např. na stadionu na Skalce věnovali jen malou část z prostředků, každoročně na Týdnu sportu "vyhozených z okna" na úpravy a údržbu a rozvoj (šatna, sociální zařízení), bude stadion ve stavu vhodném nejen pro kulturní pořady TS, ale i pro fotbal, softball a provozování základních atletických disciplín během pár let. Navíc by získal nové smysluplné využití bez velkých investic, na které nyní našem zadlužení stejně nedosáhneme. Je to přece městský majetek, tedy majetek nás všech..                                                           (mm)