Českotřebovský deník 199/2010 (11.7.)                                 

 Region Orlicko Třebovsko  slaví, ale také bilancuje           

K letošnímu výročí 10 let od vzniku svazku obcí region-Orlicko-Třebovsko probíhá řada oslav, které jsou publikovány na webu zmíněného svazku obcí.  Jako hlavní se konala 26.6. oslava v Cakli v Ústí n.O. - Starých Oldřichovicích v kouzelném prostředí tábořiště, umístěného dobře u řeky Tiché Orlice i u cyklostezky Ústí - Letohrad.   Další akce byla 10. 7. pod hradem Žampachem. Přímo v České Třebové  se obdobná větší akce nekonala, deset let mikroregionu jsme si připomněli na jarním koncertu dechové hudby Řetůvanka v sále Kulturního centra, vlastně ovšem spíše na plakátech, protože ani v úvodu jinak znamenitého koncertu nikdo o svazku obcí neřekl ani slovo a žádná delegace z  vedení  ROT nepřijela. Přitom jsem ve Třebové mohli třeba na Pekláku v rámci mimořádně dlouhé zimy uspořádat zajímavé klání, které by zpopularizovalo tuto sjezdovku pro celý region a to by jistě nebylo málo. Možná by se královská družina na lyžích tak dobře necítila jako na kolečkových bruslích.  Jenže i v našem regionu je několik měsíců trvající zima a stálo by za to zařídit, aby se "cyklo&inline království" přes zimu změnilo na království bez koleček a pokusilo se  vytvořit nějakou akci zimní. V Přívratu se konají zpravidla v únoru  tradiční "Hry bez katastru", které mají velký úspěch a mohly by být takovým impulzem pro rozšíření takové akce na celý region Orlicko-Třebovsko. To by ovšem chtělo trošku změnit strategii, která je v současné době téměř výhradně cyklistická, resp. "kolečková"... Jsou i další náměty na zimní či letní akce, veřejné závody ať již lyžařské či běžecké, nebo i  kdysi tak populární "výlety" za pamětihodnostmi naší oblasti.
Dotace obcím v Regionu Orlicko -Třebovsko: Česká Třebová hodně dává, málo dostává                       

V dále uvedených tabulkách, publikovaných na webu www.orlicko-trebovsko.cz je uveden přehled dotací jednotlivým obcím během uplynulých deseti let. Dává nám určitý přehled o tom, kam směřují finanční prostředky získané  z nejrůznějších grantů  většinou na malé akce. Je třeba připomenout, že další velké akce, financované ROP EU na výstavbu cyklostezek zde uvedeny nejsou. Na dofinancování  tohoto systému cyklostezek se podílely také obce a města na trase cyklostezky a to i mimo hranice našeho ROT, tedy např. Letohrad a Choceň. Z tabulek lze vyčíst i na jaké akce byly prostředky  využity. Dotace byly určeny prakticky všem členským obcím regionu s výjimkou obce Hrádek a Žampach, kde teprve na nějakou dotaci čekají. Obec Rybník je v další tabulce také uvedena bez dotace, ale je nutné dodat i to, že Rybník vstoupil do svazku obcí dodatečně. Při zakládání svazku obcí měla obec výhrady k tomu, že ROT údajně  podporoval tzv. severní variantu R35 a to byla tehdy nepřekonatelná  překážka. Nyní se však poměry vyjasnily a Rybník je logicky členem tohoto svazku obcí, věřme že ku prospěchu celku i  této obce.
 
K tabulkám dotací obcím a rozpočtu: Dotace v rámci měst by měly být určeny spíše okrajovým částem nebo připojeným obcím nebo na turistické projekty.( Jde o prostředky z grantového programu obnovy venkova Pard. kraje). Potřeba malých obcí je jistě velká, jejich rozpočty nedovolují  mnoho investovat. Proto je každá koruna pro obce vítaná a jistě závisí i na aktivitě jednotlivých měst a obcí. V dotacích pro města si nelze nevšimnout nepoměru mezi dotacemi určenými pro města Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou. Česká Třebová získala na dotacích ROT za deset let celkem 185 tisíc Kč, kdežto Ústí nad Orlicí  391 tisíc korun, tedy více než dvojnásobek. Přitom jako členský příspěvek platí město Česká Třebová do ROT  nyní již ve výši 20 Kč za každého obyvatele, t.j. cca 328 tis. Kč, t.j. třetinu z této příjmové položky svazku obcí. Za takových podmínek je jistě na místě otázka, zda je Česká Třebová v tomto svazku obcí dostatečně aktivní a zda jsou finanční toky přes svazek obcí dobře regulovány.  Rozpočet na letošní rok je uveden na konci tohoto článku. O dotacích obcím např. na položku "úprava veřejných prostranství" v letošním roce se ještě nic nepíše. Dotace již kraj rozdělil, ROT celkem dostal 400 tis. Kč (Česká Třebová zde žádala o dotace pro Kozlov a Skuhrov v celkové výši 200 tis. Kč, ale jistě dostane jen asi polovinu.)
Z rozpočtu vidíme, že se výdajové položky stále z velké části zabývají cyklostezkami. Částečně proto, že jde o dofinancování dosavadního stavu, dále ovšem i propagací a údržbou, ale na údržbu lyžařských stop v regionu je věnováno jen 10 000 Kč. Tuto částku považuji za neúměrně malou a měla by se zněkolikanásobit a rozdělit s určením do jednotlivých lokalit. I rozvoj sítě cyklostezek považují za důležitý. Konkrétně mám na mysli úsek budoucí cyklostezky do Lanškrouna (plánované svazkem obcí Lanškrounsko a stavěné zatím v nejpotřebnějším úseku Lanškroun - Rudoltice). "Náš" krátký úsek Č. Třebová - Rybník vedoucí přes Podhorku by nestál mailant a s dotací na "sportoviště ROT" by prodloužil propagované "cyklo&line království" a navíc spojil dvě členské obce svazku, navíc obě zatím finančně nejméně podporované. A připojil nás na naučnou stezku do Srnova.        Milan Mikolecký

ROT plánuje další cyklostezky jinde                                     

Cyklostezka Ústí nad Orlicí – Potštejn s vazbami na okolní turistické cíle
V roce 2009 pokračovala přípravná fáze projektu s 6 pracovními výbory zainteresovaných obcí (Libchavy, České Libchavy, Sopotnice, Potštejn, Záchlumí a Ústí n.O.). Ze sdružených prostředků byla dokončena DÚR, komplikace nastaly v získávání práv k pozemkům a bylo třeba hledat varianty. Cílem je zajistit v roce 2010 DSP, což je reálné, a v roce 2011 zahájit realizaci. Akce je v přípravné fázi financována obcemi „na trase“, svazek ROT ji zastřešuje. Cyklostezky nejsou prioritou současného vedení PK, tudíž nelze získat podporu z evropských dotací, žádost pro rok 2011 bude směrována na SFDI.
Cyklostezka Hrádoveckým údolím
Kvarta Choceň zhotovila na objednávku svazku v roce 2009 vyhledávací studii. Znamenalo to několik pracovních výborů, návrh trasy a její projednání s obcemi, uživateli pozemků a městem Litomyšl. K úhradě studie byl m.j. použit výtěžek ze soutěže Unilever – Sprinter z roku 2008. Studie je k disposici obcím „na trase“ a městu Litomyšl, které tvoří generel cyklostezek ve svém obvodu. Další využití studie svazkem ROT závisí na dotačním prostředí.
Cyklostezka Valdštejn – Šušek
ROT inicioval v roce 2008 úvodní jednání zainteresovaných, z něhož resultovala skica s odhadem nákladů. První fáze přípravy, kterou je získání práv k pozemkům, zpracování DÚR a obstarání ÚR, je zcela financována ze sdružených prostředků obcí „na trase a v blízkosti“. Tradičně jsou těžkosti s podmínkami některých vlastníků (např. evidujeme požadavek na vykoupení celého lesa nebo na zhotovení přístupové cesty k parcelám vlastníka v jiné obci). Práce na DÚR budou pokračovat i v roce 2010. K financování další fáze přípravy, tedy DSP, stanovil Řídící tým cyklostezek požadavek na částečné spolufinancování obcemi „na trase“. Ten je podepsáním smluv o sdružení financí splněn, DSP bude zadána po získání ÚR.

 

Dětská a víceúčelová hřiště Orlicko – Třebovska = zatím neúspěšný projekt                                          

ROT v roce 2009 dokončil přípravu regionálního projektu „Dětská a víceúčelová hřiště Orlicko – Třebovska“ , do něhož se svými dílčími akcemi se zapojily obce Semanín, Sloupnice, Řetová, Řetůvka, Dlouhá Třebová, Orlické Podhůří a Brandýs nad Orlicí. Účastnické obce na přípravě  (včetně DSP a získání stavebních povolení) participovaly i finančně. Žádost o dotaci nebyla úspěšná, technická dokumentace je účastnickým obcím k dispozici a některé již realizaci provádějí z vlastních zdrojů. Požadavků na program obnovy venkova je totiž spousta a kraj na to nemá prostředky, takže další typy projektů je těžké zavádět, nejsou-li prostředky na jejich podporu.  Ve skutečnosti tak dotuje každou akci téměř stejně částkou cca 100 tis. Kč. V přehledu částek mezi dotacemi tak roste především každoroční částka určená na poradenství a inženýring projektů pro firmu OHGS.

Celá výroční zpráva o činnosti ROT za rok 2009 je uvedena ZDE