Odborný učitel František Šklíba a jeho rodina                   

Českotřebovský učitel František Šklíba se narodil dne 7. října 1865 v Rychnově nad Kněžnou v rodině krejčovského mistra Františka Šklíby a jeho manželky Františky, rozené Růžkové z Dobříkova jako nejmladší ze čtyř synů. Jeho tři starší bratři po studiu teologie zasvětili svůj život službě římskokatolické církvi. Nejstarší z nich, Antonín (* 13. 7. 1855), se stal farářem v Licibořicích a nakonec děkanem a konsistorním radou v Chocni. Druhorozený Václav (* 28. 9. 1859  † 2. 9. 1900) působil jako kaplan v Kyšperku. Třetí ze sourozenců, Alois (* v červnu 1861), se stal děkanem v Petrovicích v tehdejším okrese Chabařovice.
František Šklíba zahájil po ukončení základní školní docházky tzv. „přípravná“ studia pro své budoucí povolání učitele na c. k. Vyšším gymnasiu v Rychnově n. K. Odtud přešel na c. k. Český ústav ku  vzdělávání učitelů v Hradci Králové, kde 11. července 1888 po úspěšném složení maturitní zkoušky získal „vysvědčení dospělosti“. Dne 24. listopadu 1890 složil zkoušku způsobilosti k vyučování na obecné i měšťanské škole. Další zkoušku, opravňující jej vyučovat na měšťanské škole češtinu, zeměpis a dějepis, složil dne 29. listopadu 1898.
Po studiích nastoupil od 1. září 1888 z rozhodnutí c. k. Okresní školní rady v Lanškrouně jako „zatímní podučitel“ na obecné škole v tehdejší Malé Řetové (dnes Řetůvka) za roční služné 700 zl. Ve školní budově nalezl také, jak bývalo zvykem, i svůj první služební byt. Setrval zde celé dva roky a 11 měsíců. V roce 1891 nastoupil jako definitivní podučitel na obecné škole v Sopotnici, kde působil celých 15 let až do 15. června 1906, posledně již ve služební kategorii „učitel“.
Z rozhodnutí c. k. Okresní školní rady v Lanškrouně nastoupil František Šklíba dne 1. ledna 1906 jako „zatímní učitel“ na trojtřídní měšťanskou školu chlapeckou v České Třebové. Zde v této kategorii působil do 15. června 1906, od následujícího dne jako „ definitivní odborný učitel prvního odboru gramaticko – historického“ s ročním služným 2000,- K. Od 1. října také vyučoval na živnostenské pokračovací škole pro učně předmětu hospodářské písemnosti. Na zdejší měšťanské škole působil František Šklíba ve funkci odborného učitele až do odchodu na odpočinek.
Vedle práce ve škole se František Šklíba věnoval i činnosti ve zdejším rybářském spolku, kde působil v letech 1908 - 1910 a 1914 - 1916 ve funkci revizora účtů.
V době svého učitelského působení v Sopotnici se František Šklíba seznámil s slečnou Marií Malou (* 1. 3. 1871  † 4. 10. 1929), dcerou tamního rolníka Jana Malého. Ta se později stala jeho manželkou a matkou tří dětí - dcery Anny a synů Eduarda a Karla.
Nejstarším dítětem manželů Šklíbových byla dcera Anna (*22. 7. 1895  † 3. 12. 1976), která se obdobně jako její otec stala učitelkou.
Druhorozeným dítětem byl syn Eduard (* 13. 3. 1897 † 6. 9. 1967), který byl po pražských studiích dne 8. července 1922 v aule Vysokého učení Karlova v Praze prohlášen doktorem veškerého lékařství. V roce 1919, ještě jako medik, působil ve vojenské nemocnici v Pardubicích, v dalších letech postupně jako zástupce ordináře v Náchodě, Jaroměři a posléze asistent kliniky v Praze. Jako bývalý frekventant „Státního zubolékařského ústavu dra Jesenského v Praze“ zahájil v roce 1926 v Kutné Hoře zubolékařskou praxi. V dalších letech se však věnoval jinému oboru - psychiatrii, nejprve v Německém Brodě, poté již jako zemský zdravotní rada a primář zemského ústavu pro duševně a nervově choré v Dobřanech. Z dalších služebních míst MUDr. Šklíby vzpomeňme např. Kosmonosy, Kolín a Karlovy Vary. Dne 28. října 1930 se v chrámu Páně u sv. Zikmunda v Sopotnici oženil se slečnou Marií Kaplanovou (* 25. 3. 1907), dcerou místního rolníka. Z manželství se narodili synové Václav a Jan. Starší z nich, Václav, se vydal v otcových šlépějích, stal se lékařem, také psychiatrem, a působil jako primář psychiatrického oddělení nemocnice v Náchodě.
Nejmladším z dětí učitele Františka Šklíby byl syn Karel (* 29. 10. 1901), který se po studiích na Vysoké škole zemědělské v Brně stal po promoci v říjnu 1923 lesním inženýrem. Působil jako lesmistr a přednosta Správy státních lesů v Židlochovicích. Jeho manželkou se stala slečna Anna Březinová, dcera řezníka a uzenáře v Praze – Dejvicích. Po krátkém manželství ing. Karel Šklíba v květnu 1933 ovdověl. Aby nezůstal sám s dcerou Aničkou, oženil se podruhé dne 13. července 1937 v chrámu sv. Gottharda v Bubenči se slečnou Annou Huškovou.
Učitel František Šklíba dožil v domku čp. 821, tehdy již náležejícím jeho dceři Anně. Tam také 28. ledna 1952 ve věku nedožitých sedmaosmdesáti let zemřel.                                                                                                                                    Martin Šebela
 
 
 

   1 -  Učitel František Šklíba.

             2 -  František Šklíba s manželkou Marií, dcerou Annou (vlevo) a synem Eduardem.

             3 -  František Šklíba s dcerou Annou.

             4 -  Františkův syn, Eduard Šklíba.

             5 -  Františkův mladší syn, Karel Šklíba.