Jak se bude jezdit na Pernerově náměstí                               

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy                           

Městský úřad v České Třebové, odbor dopravy a silničního hospodářství jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu") a podle úst. § 171 a úst. §173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě řízení o návrhu opatření obecné povahy zahájené na základě žádosti Města Česká Třebová, Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová, podané dne 21.04.2010, spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na stavbu "Multifunkční dopravní terminál - Bezručovo náměstí, Česká Třebová", a po předložení písemného vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, územního odboru vnější služby, dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí, vydané pod č.j. KRPE-2032-93/ČJ-2010-171106 ze dne 03.05.2010
vydává
podle úst. § 77 odst. l písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu), a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu
opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
na pozemní komunikaci v rámci stavby "Multiťunkční dopravní terminál - Bezručovo náměstí, Česká Třebová", spočívající v umístění dopravního značení a zařízení, dle přiložené situace: dopravní značení trvalé, objekt SO-14, číslo výkresu D 14.2, zak. číslo 2371-06-3, stav k dubnu 2010, ( zpracovala společnost OPTIMA spol. sr.o., se sídlem Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15030709), která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
Dopravní značení se provede jako: stálé svislé a vodorovné dopravní značky
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada                                                          Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: trvale. Důvod: zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, zajištění dopravní obslužnosti přilehlých objektů
 
Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:
1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
2. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
3. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na provedení dopravního značení hradí žadatel.
4. Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat příloze č. 3 vyhlášky 30/2001 Sb., ČSN 018020 a splňovat podmínky uvedené v publikacích Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 65, a Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 133, vydanými CDV Brno, schválené MDS ČR, pod čj. 2816/02-120 , ze dne 20.9.2002.
5. Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení DZ.
Městský úřad Česká Třebová, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.