Město Česká Třebová
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství                      

Zastupitelstvo Města Česká Třebová se na svém zasedání dne 28.06.2010 usnesením č. 113 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích (obecní zřízení)  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1  Úvodní ustanovení
(1) Město Česká Třebová touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 
(2) Správu poplatku provádí Městský úřad.
 
Čl. 2  Veřejné prostranství
Veřejná prostranství podléhající poplatku jsou vymezena v příloze č. 1 a 2.
 
 
Čl. 3  Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozději v den začátku užívání veřejného prostranství.
 
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, datum narození a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu.
 
Čl. 4  Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý ma každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb                   10,- Kč,
b) za umístění prodejního zařízení                                                                                    50,- Kč,
c)   za vystavení zboží před obchody – k.ú. Česká Třebová                                              1,- Kč,
d)   za vystavení zboží před obchody – k.ú. Parník, Lhotka                                            0,50 Kč,
e)   za umístění předzahrádek na chodnících - památková zóna (vymezena ve vyhlášce MKČR  č. 250/1995 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny), Nové náměstí, náměstí Jana Pernera, Nádražní ulice, před domem čp. 405 na ulici F. V. Krejčího                                                                       1,- Kč,
f)   za umístění předzahrádek na chodnících – na ostatních místech                                  0,50 Kč,
g)   za umístění předzahrádek mimo chodníky                                                                 0,50 Kč
h)   za umístění stavebního zařízení                                                                                   1,- Kč,
i)    za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí                              1,- Kč,
j)    za umístění skládek uhlí a dřeva odstraněných do 24 hod od vzniku                            0,- Kč,
k)   za umístění skládek uhlí a dřeva  po 24 hodinách od vzniku                                      10,- Kč,
l)   za umístění skládek stavebních materiálů                                                                     5,- Kč,
m)  za umístění jiných  skládek                                                                                       10,- Kč,
n)   za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce                                                    0,- Kč,
o)   za užívaní veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce                                    0,- Kč,
p)   za užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl         10,- Kč.
       
(2) Město Česká Třebová stanovuje poplatek paušální částkou následovně:
a)      za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb       do 25 m2    1.500,- Kč/rok,
b)      za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb       do 40 m2    3.000,- Kč/rok,
c)      za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil                                                          1.200    Kč/rok,
d)     za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil do 3,5 t                                           3.000    Kč/rok,
e)      za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil nad 3,5 t                                         4.200    Kč/rok,
f)       za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil poskytující služby TAXI                    5.000,-   Kč/rok.
(3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.
 
Čl. 5 Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději dnem začátku užívání veřejného prostranství.
 
Čl. 6 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 
Čl. 7 Účinnost
Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 01.09.2010.
 
V České Třebové dne 29.06.2010
Jaroslav Zedník   starosta města
Ing. Jaromíra Žáčková, místostarostka
Dobromil Keprt,  místostarosta
Přílohy k vyhlášce: