Stará kanalizace v Nádražní ulici                                          


V rámci rekonstrukce Nádražní ulice v měsíci červnu 2010 byla při výkopových pracích odkryta v této lokalitě část šachty, vyzděné lomovým kamenem a zakryté rozměrnými opukovými deskami, tzv. „ plotnami“.
K odkrytí zmíněné šachty cca 50 cm široké došlo v blízkosti domu čp. 876, dříve Pelclova (dnes zde sídlí prodejna zahrádkářských potřeb). Šachta mířila k protějšímu domu čp. 395, v minulosti náležejícímu staviteli Františku Plašilovi. Před domem čp. 876 byl její počátek vyzděn  cihlami, kam ústila  betonová odpadní roura. Toto zákoutí jistě představovalo stavební zásah z doby pozdější, než z které vzpomenutá šachta pocházela. O tom svědčí rozdílnost použitých stavebních materiálů. Lomový kámen a opukové plotny zde byly instalovány jistě dříve než betonové potrubí. Podle vyprávění  nyní zde pracujících dělníků „prý ani vodáci nevěděli, že se tu šachta nachází“.  Po bližším ohledání místa se lze domnívat, že se jedná o odpadní kanál,  pocházející z doby vzniku okolní zástavby.
Zmíněný Pelcův dům čp. 876 byl vystavěn  stavitelem Plašilem  podle jeho plánů ze dne 1. března 1906. Protější dům Plašilův čp. 395 zde vyrostl o něco dříve, t.j. v době od 10. dubna do 14. října 1902.  Z této doby by odkrytá kanalizace mohla pocházet. Betonovým  potrubím mohla být do stávající kanalizace odváděna odpadní voda z domů čp. 982 a 984, které jsou mladšího data vzniku. Dům čp. 982 vybudoval stavitel Plašil pro Josefa Neugebauera v době od 14. března do 19. září 1912.  Jeho „soused“, dům čp. 984, zde vznikl zásluhou stejného stavitele pro strojvedoucího Josefa Starýho v době od 1. září  1912 do 17. července 1913.
Druhou zajímavostí, odkrytou během přestavby Nádražní ulice, jsou  pozůstatky cca dvanácti rozměrných, obdélníkových opukových ploten o šíři 60 cm a délce cca 75 - 120 cm, umístěných  za  sebou pod dlažbou chodníku, v těsné blízkosti zdi  Mehlová domu čp. 464 (před opravnou televizorů). Obdobné  desky bývaly umísťovány i do podezdívek domů.  Dům čp. 464 byl v současné podobě vystavěn v letech 1893 - 1895, podle plánů zednického mistra z Ústí nad Orlicí, Josefa Schüllera, na místě starého, z části zděného a z části dřevěného stavení. Desky zřejmě představovaly původní „dlažbu“ chodníku, umístěnou sem snad samotným stavitelem domu. Na jedné dochované historické fotografii Nádražní ulice, pocházející z doby kolem roku  1905, jsou tyto desky patrny po celé délce Mehlová domu a plotu přilehlé zahrady, na níž byly o mnoho let později vystavěny domy čp.  1628 MUDr. Otokara Štěpánka a čp. 329 Ladislava Mehla.  Kamenné plotny zde přečkaly pod nedávno odstraněnou a poměrně novou zámkovou dlažbou do právě prováděné rekonstrukce ulice. V uplynulých  dnech bylo několik těchto desek některým z aktivních třebovských občanů odstraněno. Pozůstatky těch zbývajících zůstaly opět ukryty pod novým chodníkem.                                                                 Martin Šebela
 
    FOTO:
1.         Pohled do Nádražní ulice kolem roku 1905. Na levé straně, podél plotu Mehlovy zahrady, patrny zmíněné  opukové plotny.
2 - 3   Odkrytý vstup do kanalizace v červnu 2010.
4 - 5    Kamenné plotny v červnu 2010.