CERVIN, s.r.o. reaguje na článek v Českotřebovském zpravodaji 5/2010          

V čísle 5/2010 výše zmiňovaného zpravodaje byl otištěn článek starostky TJ Sokol Česká Třebová Růženy Dobroucke popisující značně tendenčním způsobem realizaci stavební akce rekonstrukce budovy TJ Sokol. S ohledem na to, že jsme byli přímými účastníky této stavební akce považujeme za nutné na tato zavádějící tvrzení krátce reagovat, jakkoli může být v dnešní době obvyklé, že se dlužník brání zaplacení všemi způsoby, a to i včetně medializace.
Skutečností je, že spolupráce s TJ Sokol neprobíhala zcela bez problémů, a to již od samého počátku. V průběhu stavby totiž vyšlo najevo, že TJ Sokol neměl dostatečným způsobem zajištěno financování stavby. Docházelo k prodlevám při placení vystavených faktur. Z důvodu platební neschopnosti TJ Sokol jsme byli nuceni přistoupit i k dočasnému přerušení prací. Situace vyvrcholila tím, že došlo k zásadnímu prodlení při placení víceprací, ke kterým došlo již v průběhu stavby, protože projekt neřešil celou řadu naprosto klíčových prací, které podmiňovaly pokračování stavby. Tyto vícepráce si TJ Sokol prostřednictvím svých zástupců dodatečně objednal a odsouhlasil na kontrolních dnech, které se konaly z počátku téměř pravidelně každý týden. Svá rozhodnutí také stvrdili podpisem ve stavebním deníku. Není tedy pravdou tvrzení starostky TJ Sokol Růženy Dobroucke, že neexistuje žádný zápis ani odsouhlasení těchto prací.
Až tehdejší starosta TJ Sokol pan Duspiva se seznámil se situací a iniciativně přislíbil schůzku, na které mělo dojít k synchronizaci dalšího postupu prací a odsouhlasení víceprací. Zástupci, kteří byli určeni k dozorování prací na stavbě, však téměř přestali navštěvovat kontrolní dny a nakonec je svou přítomností nepoctili vůbec. Pouze z tohoto důvodu jsme nemohli dále po- kračovat ve stavbě. Přes všechny pokusy se nám již nepodařilo dohodnout se na dalším pokračování stavby a byli jsme nuceni ukončit stavební práce a následně odstoupit od smlouvy. Zástupci TJ Sokol, včetně pana starosty, nejevili naprosto žádný zájem o stavbu, dokonce ani o její předání i přes veškerou naši snahu se s vedením TJ Sokol domluvit, l přes naše počáteční návrhy na tehdejší řešení situace, nám do dnešního dne, za celých 7 let nikdo neodpověděl. Stavba skončila tak, jak skončit musela a to jejím ukončením a předáním bez přítomnosti zástupců z vedení TJ Sokol.
Ponecháváme stranou invektivy stran výběru soudních znalců. Jejich určení je zcela v kom- petenci příslušného a nezávislého soudu. Je tudíž opět nepravdivé tvrzení paní Dobroucke, že soudního znalce navrhoval pan Hrma, který ani nebyl účastníkem soudního řízení!
Článek, který vyšel v květnovém zpravodaji, nás uráží, je lživý, uvádí nepravdivé a záměrně zkreslené údaje, když je veškerá vina za tuto neúspěšnou akci svalována na zhotovitele. Vedení TJ Sokol záměrně či z neznalosti, avšak zcela mylně informuje veřejnost pouze o těch sku- tečnostech, které jsou pro ně příhodné, přitom záměrně zamlčuje podstatné okolnosti o situaci, která před mnoha lety nastala. Objektivní skutečností ovšem je, že již sedm let probíhá soudní spor o zaplacení díla, které jsme provedli a byli připraveni je předat, přičemž prvoinstanční soud již shledal naše nároky jako odůvodněné a oprávněné a uložil TJ Sokol objednané investice zaplatit.
                                                                                                                                            HRMOVA Eva Jednatel Cervin s.r.o.