K optimalizaci školství  v našem regionu                              


V průběhu června byl  v zastupitelstvu Pardubického kraje projednán obsáhlý materiál, který pojednával  tolik potřebnou optimalizaci středních škol v kraji a dotýkal se bezprostředně i škol v našem městě a regionu. Nutno říci, že plně neodpovídal našim představám. Uplynul měsíc a můžeme konstatovat, že z hlediska odborného školství v České Třebové došlo k zásadní změně, především díky společné iniciativě, kterou vyvinuli ředitelé obou zdejších středních odborných škol,  vedení města Česká Třebová a svými podpůrnými stanovisky se podíleli také  představitelé CZ LOKO, a.s., Elektrizace železnic, a.s. ČD, a.s. Odborového sdružení železničářů, Národního ústavu odborného vzdělávání, Asociace elektrotechnického vzdělávání. a další instituce.. Jako podklad pro jednání s radní pro oblast školství Ing. Janou Penicovou dne 9. července bylo především díky kolektivu vedenému Ing. Bohuslavem Pilgrem vytvořeno "společné stanovisko" s řadou detailně zpracovaných příloh. Lze říci, že zde koncipované návrhy byly přijaty. Optimalizaci nelze oddalovat a proto se počítá s tím, že ještě příští školní rok 2010-11 poběží naposledy podle dosavadního stavu, ale již od září 2011 nastanou změny. Dojde ke sloučení dvou dosavadních středních odborných škol na Skalce a VDA a změně studovaných oborů. Rozhodující je to, že v České Třebové zůstanou elektroobory, které se dosud studovaly na VDA i na Skalce a navíc k nim přijdou ještě další studenti elektrooborů ze středních škol v Lanškrouně a v Letohradě. Při rozhodnutí se vycházelo i z toho, že po přesunu elektrooborů z České Třebové do Lanškrouna podle předchozího návrhu by nebylo možné zajistit v Lanškrouně odbornou praxi zejména u oborů u oborů spjatých železnicí, vyučovaných nyní na VDA. Obory zaměřené na strojírenství budou naopak soustředěny na SOŠ v Lanškrouně, kam přijdou i "strojaři" z SOŠ v Ústí nad Orlicí. Na Skalce také zůstávají všechny zde vyučované dřevoobory, které tvoří důležitý nosný program školy. Podstatné pro Českou Třebovou také je, že bude vedle Pardubic nejvýznamějším centrem pro elektrotechnické obory v kraji. Po sloučení bude spojení SOŠ na Skalce a v Habrmanově ulici zůstane po provedení optimalizace silnou životaschopnou školou  s cca 1000 žáky, která bude mít pro své obory výborné materiální, technické i personální podmínky pro praktickou i teoretickou výuku, t.j.  moderně vybavené dílny, internát s dostatečnou kapacitou, jídelnu, dvě tělocvičny, venkovní sportoviště  i dostatek  učebních prostor. Důležitá je také výborná dopravní dostupnost  školy v České Třebové pro široké okolí. Součástí této školy zůstane zatím také až do vyřešení situace také vyšší odborné studium. Je předpoklad, že následně dojde k potřebnému oddělení středního školství a školství terciárního a VOŠ se změní na studium bakalářské. Jeho obory však budou v České Třebové zachovány, takže velká práce spojená s rozvojem vyššího studia v České Třebové, která byla v minulých.letech vynaložena, se neztratí. Vyšší odborné studium  na VDA se tak stane základnou pro další rozvoj vysokého školství v našem městě.
Optimalizace se však týká také školství gymnaziálního, gymnázií je  našem kraji nadbytek a naplnění tříd dostatečným počtem kvalitních uchazečů dělá každý rok větší problémy. Z tohoto důvodu třeba většina škol upustila od přijímacích zkoušek a potíže dělá i naplnění tříd v osmiletém studiu.  Na výzvu hejtmana jednala o podpoře existence osmiletého gymnázia v České Třebové rada města, formu podpory sdělil starosta Jaroslav Zedník hejtmanovi Pardubického kraje Mgr. Radko Martínkovi dopisem. Výhled na další léta není pesimistický, demografická křivka na základních školách má do r. 2016 stoupající tendenci, zájem o studium by měl vzniknout  také  díky přílivu pracovních sil do České Třebové na nově vytvářená pracovní místa. Zájem žáků studovat na osmiletém gymnáziu budou podporovat výchovní poradci a učitelé na ZŠ formou schůzek rodičů žáků 5. tříd, také samo gymnázium zvýší propagaci školy. Tato skutečnost již byla v závěru června projednána na schůzce ředitelů všech základních škol. To by mělo zajistit aby v České Třebové ani v dalších letech, kdy bude třeba na všechny typy středních škol konat přijímací zkoušky nebyla existence gymnázia zpochybněna  nedostatkem uchazečů o studium. Českotřebovské  gymnázium má v regionu vysokou prestiž, má např. nejpestřejší jazykovou  výuku na okrese a vysokou úspěšnost při přechodu absolventů na prestižní vysoké školy.              Milan Mikolecký