U rybníka Hvězda se chystá stavba výrobny živičných směsí. Je to dobře?         

V závěru června byl na web umístěn záměr na posouzení  vlivu na životní prostředí pro novou výstavbu výrobny živičných směsí, která má stát na katastru obce Třebovice ně místě bývalé silážní  haly  u rybníka Hvězda se snadným výjezdem na silnici I/43.  Více je popsáno na 90 stranách textu a tabulek v popisovaném záměru.  Předkladatelem je firma BISA, s.r.o. Hradec Králové.  Stručný výtah z oznámení tohoto záměru  je dále uveden.  Každý nechť si udělá nějaký závěr sám. 

Podle mého názoru je možné záměr hodnotit dvojznačně:  Kladný význam pro náš region je v tom, že blízká výrobna živičných směsí sníží náklady na dovoz tohoto výrobku do našeho města pro případné využití a umožní získat tento materiál třeba i snadněji a někdy i levněji, jsou situace, kdy bude nadvýroba. Na druhé straně je třeba si uvědomit negativní vliv spočívající ve zvýšení dopravy těžkými nákladními automobily dovážejícími kamenivo i výsledné živičné směsi (viz další záměr), které by zde prostě nejezdily, kdyby zde tato výrobna nebyla a dále mne osobně děsí velká blízkost rybníka Hvězdy a možnost jeho znečištění ropnými látkami, vždyť při přívalových deštích může v krátké době napršet tolik vody, že to žádné technologické zařízení  nezachytí. A takové situace jsou, zdá se čím dál častější.  A to by mělo  podle mého názoru převážit.   Výrobna živičných směsí by ovšem v regionu byla dobrá. nechápu ale  její umístění v tak velkého rybníka.  O kus dál je  na místě bývalé pily a okolí nevyužitý prostor poblíž křižovatky I/14 a I/43 "nad tunelem", kde by toto nebezpečí nebylo a kde by se "na skutečné střeše Evropy" mohla taková stavba realizovat. Ještě lepší by bylo, kdyby taková stavba byla povinně napojena na železniční vlečku, která by mohla do takové výrobny přivážet jak kamenivo, tak i asfaltové vstupy z pardubické výrobny v Paramu. Domnívám se, že to jsou v naší oblasti i na katastru obce Třebovice nebo v oblasti našeho železničního uzlu splnitelné podmínky.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI ZÁMĚRU:                                                                                              

Obchodní firma BISA, s.r.o.   IČ 25863258 Sídlo Pospíšilova 378/14, 500 03 Hradec Králové
Předmětem první etapy záměru je zavedení výrobny stavebních hmot – živičných směsí.

Pro projektovou přípravu ve fázi EIA je počítáno s výrobnou věžového provedení, s maximálním hodinovým výkonem 160 t/hod, výrobce např. firma Ammann SRN. Pro fázi přípravy DSP bude již  připravován konkrétní typ a to na základě provedeného výběru technologického dodavatele, což ovšem nemůže nijak zpochybnit poskytnuté technické podklady o zařízení v tomto oznámení, neboť základní vstupní a výstupní parametry, které mohou ovlivnit závěry uvedené v oznámení a proces  „umístění stavby“ se nijak zvlášť neliší u jednotlivých výrobců, kteří přicházejí pro tuto technologickou linku do úvahy. Jde o novou moderní výrobnu s parametry splňujícími kvalitativní i výkonové požadavky investora.Technologické zařízení využívá maximálně energie i suroviny, je vybaveno účinným odprašovacím zařízením, odsáváním znečišťujících látek, a garantuje požadované výstupní hodnoty na ochranu životního prostředí. Výrobní proces je řízen automaticky pomocí mikroprocesoru s možností záznamu a tisku technologických údajů. Teplota směsi je kontrolována instalací čidel. Pro zajištění provozu výrobny je v areálu kromě vlastního technologického zařízení navržen  provozně-sociální objekt nezbytného velikostního rozsahu, silniční mostová váha, skládky kameniva, zpevněné plochy, oplocení s vjezdem do areálu, přípojky a vnitřní rozvody inženýrských sítí, a dále pak regulační stanice plynu a bloková trafostanice pro zásobování výrobny energetickými medii. Jako zdroj tepla pro hořák sušícího bubnu bude používáno spalování zemního plynu. Lokalizace výrobny v této oblasti regionu je v přímé návaznosti na plánované výstavby či rekonstrukce pozemních komunikací. Předpokládá se, že z výrobny bude expedována směs na výstavbu a rekonstrukce povrchů vozovek, chodníků a jiných zpevněných ploch. Při hledání vhodné lokality byla jedním z rozhodujících kritérií lokalizace a vhodnost pozemku pro výstavbu výroby. Výrobna svým umístěním bude budována v území vyčleněném v katastru obce Třebovice. Stávající technologické zařízení se na této lokalitě nenachází, jedná se o výstavbu v bývalém prostoru zemědělské silážní haly.

Pozemek, na kterém bude umístěn areál výrobny má rozlohu 11 170 m2. Výrobní celek doplňují objekty nutné pro provoz výrobny. Předpokládané počty pracovníků Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě: Stavební dělník 3 Tesař, železobetonář 2 Obsluha stav strojů, řidič 4 Montážník, svářeč 2 Vedoucí čety 1 Celkem : 12 pracovníků

Celková plocha pozemků k zastavění 11 170 m2 - z toho: plocha zeleně - P3 /vody se volně vsakující/ 2 409 m2 plocha stavebně využívaná 8 761 m (plochy manipulační, sklady vstupních surovin, sklady hotových staveních hmot, areálové komunikace, plochy zastavěné) - plochy manipulační - P1 /vody budou čištěné od RL/ 1 252 m2 - plochy ostatní - P2 /volně vypouštěné do retenční nádrže/ 7 364 m2 - plochy se zelení - P3 /vody se volně vsakující/ 2 409 m2 - plochy technologické - P4 /vody se jímající a vyvážející/ 145 m2 Odvodněné manipulační plochy, ze kterých budou dešťové oplachové vody jako průmyslové čištěny od ropných látek, je o velikosti cca 1.252 m2.

Přístup na pozemky a k objektům: Příjezdová komunikace do areálu je navrhována v minimálním rozsahu, a to rozšířeným vjezdem na stávající státní silnici III.třídy č. 35849. Příjezd k areálu po stávající silnici III.třídy bude zásadně od severovýchodu směrem od státní silnice I/43. Navážení surovin a vyvážení asfaltové směsi je navrhováno od SV ze silniční sítě I.třídy č.14 a 43, rozšířeným vjezdem do areálu, kde bude v konečném stavebním stavu umístěna i mostová váha. Konstrukce příjezdové komunikace a manipulačních ploch bude provedena v živičné konstrukci s asfaltobetonovým kobercem

Výkon výrobny Výkon výrobny je dán jednak použitou velikostí a typem technologické linky, jednak druhem vyráběné stavební hmoty. Čím menší zrnitost směs má, tím obsahuje větší množství částeček, které je třeba obalit asfaltem, větší je i plocha a tím jsou kladeny i větší nároky na důkladné prohnětení a obalení všech ploch zrn i stejnoměrné rozptýlení ve směsi. Platí čím hrubozrnější je připravovaná směs, tím je doba její přípravy kratší a tím i roste výkon výrobny. Hlavním ukazatelem momentálního výrobního výkonu výrobny je však aktuální obsah vlhkosti v dávkovaném kamenivu, přičemž aktuální výrobní výkon při 6-ti procentní vlhkosti, což je ekonomické maximum vlhkosti pro sušení, klesá cca až o 20% z výkonu maximálního. Uvedená maximální výrobní kapacita za den odpovídá výrobě nejméně náročné asfaltové směsi - tzv. hrubozrnné směsi, která se používá jako podkladní vrstva pod vozovky a z celkové výrobní kapacity výrobny obvykle tvoří cca 10-20%. Při výrobě ostatních směsí je maximální denní produkce nižší. Reálný výkon výrobny se tak pohybuje okolo 85%, tj. 136 tun za hodinu. Při průměrné denní výrobní době 4,0 hodiny se denní produkce pohybuje okolo 550 tun/den.

Směnnost a pracovní doba

Roční časový fond zařízení
Pracovní dny v roce 2010: 253 dnů
Ztráty opravami 5% 13 dnů
Ztráty poruchami 5% 13 dnů
Ztráty sezónností výroby po měsících (10+21+21+21+10) 83 dnů
Celkem výrobních dnů v roce 144 dnů
Průměrná denní výrobní doba (uvažován vliv nepravidelnosti výroby, vliv nižších výkonů na začátku
a konci sezóny, při nepříznivých klimatických podmínkách a pod.) 4,5 hodiny denně.
Roční časový fond výrobního zařízení: 144 dnů ročně x 4,0 hodiny denně = 576 hodin / rok
Roční výrobní množství (576 * 136 t/hod) = do 80 tis.t / rok
Práce budou prováděny v jednosměnném (osmihodinovém) provozu s případnými prodlouženými
směnami v době nutnosti zajistit větší denní výrobní výkon výrobny.
Z celkového počtu pracovních hodin připadá:
- 1 hodina náběh výrobny
- 1 hodina konec provozu, chladnutí a čištění
- ostatní hodiny produkce asfaltové směsi
 
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení přípravy : 04/2010
Zahájení stavby : 06/2011
Dokončení I. etapy : 04/2012
(bez definitivních zpevněných ploch a konstrukce zastřešení skladů)
Dokončení II.etapy : 12/2012
Charakter stavby : novostavba
 
Doprava surovin - kamenivo, drť, sypké a tekuté přísady, ropný asfalt
1) Pro dodávky kameniva frakce do 4mm (= štěrkovny), což je drcené jemné kamenivo
a štěrkopísek a pro kamenivo frakce od 4 mm (= kamenolomy) je využitelných několik
provozů v nejbližším okolí:
- s dovozní vzdáleností do cca 30km (lomy Bystřec, Mistrovice, Jablonné nad Orlicí) a to po
silnici ze směru od Jablonného n.Orlicí a Lanškrouna (po č. I/43 od severu),
- s dovozní vzdáleností do cca 35 km od jihu (lom Budislav) a to po silnici ze směru od
Litomyšle (po č. I/43 od jihu).
Rafinerie Paramo Pardubice /silniční ropný asfalt – živice/ :
Doprava je uskutečňována v uzavřených vozech s nádržemi pro tekuté hmoty, speciálně
určené pro asfalt, s nosností 20 – 22 t,
Z rafinerie z Pardubic – po silnicích I.třídy I/35 do Litomyšle, dále vlevo po silnici I/14 přes
obchvat Opatova směrem na Lanškroun, odbočit vlevo na silnici III/35849.

 

3) Odvoz hotové asfaltové směsi :
Odvoz hotové směsi z výrobny je závislý na lokalizaci staveb v regionu. Dovoz směsi je
prováděn do okruhu cca 40 - 60 km po celém okolí od výrobny, hlavně pak pro rychlostní
komunikace a silnice I. a II. třídy.

Dopravní hluk vyvolaný realizací záměru – průměrný

Silnice Sčítací úsek OA TNA Začátek úseku Konec úseku

I/43 5-0688 10** 50** vyús. z 35 hr. okr. Svitavy a Ústí n.O.

I/43 5-0700 5*** 25*** Třebovice, zaús.14 Lanškroun z.z.

I/14 5-0750 5*** 25*** Česká Třebová k.z. Třebovice, zaús. do 43

**směrovost dopravy příjezdů a odjezdů vozidel z/do předmětného areálu po komunikaci I/43 se předpokládá

50% ze severní strany a 50 % z jižní strany.

***směrovost dopravy severní větve silnice I/43 se dále dělí na I/14 a I/43 opět rovnoměrně po 25%.

Ochrana vod

Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí. Na stavbě nebude skladováno větší množství látek závadných vodám. Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny ocelové vany s objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly, použité pomůcky, zbylý materiál  apod. budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými právními předpisy

ZÁVĚR

Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality jednotlivých složek životního prostředí ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. Emise škodlivin do  ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti (viz. „Výpočet imisní zátěže území“). Současně nedojde k negativnímu ovlivnění hlukové zátěže venkovního prostředí v dotčené lokalitě (viz. „Hluková studie“).  Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno zejména realizovanými stavebními opatřeními (izolace, dispoziční uspořádání hygienických smyček, záchytné vany odpadní vody z laboratoří pracujících s ionizujícím zářením,...),

technickými opatřeními (digestoře, laminární boxy, zabezpečení obalů na materiály a odpady,

práce s velmi malými objemy rizikových látek, apod.),

organizačními opatřeními (odborná způsobilost pracovníků, atd.).

Ve fázi výstavby by měla být realizována opatření minimalizující vliv emisí a hluku na okolní prostředí. Doporučuje se aplikovat:

Opatření na snížení prašnosti při výstavbě (skrápění, stavební zástěny,...).

Používat zdroje hluku pouze v době od 7 do 21 hod. v pracovní dny.

Opatření na snížení rizika havárií – záchytné vany pod nádobami s látkami závadnými vodám.

Minimalizovat celkové aktuální množství látek závadných vodám v lokalitě – správná a důsledná logistika.

Použití strojů a dopravních jednotek v bezvadném technickém stavu.

Ve fázi provozu by měla být realizována technická a technologická opatření. Doporučuje se aplikovat:

Odpady

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou  č. 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou  využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.

Odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny  obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí.

Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění shromažďovány v centrálním shromažďovacím místě. Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů.

Navržené shromažďování odpadů bude odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního prostředí.

Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska  chemického, fyzikálního (skupenství) a požárního.

Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto  osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů.

Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy (souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).

Ochrana vod

Udržovat v dobrém technickém a provozuschopném stavu čistírnu odpadních vod, odlučovač ropných látek, areálovou kanalizační sít, propojení mezi areálovou kanalizací a výpustí.

Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky, udržovat v takovém technickém stavu a provozovat tak, aby bylo zabráněno  úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení  s odpadními nebo srážkovými vodami.

Provádět 1 x za 5 let zkoušky vodotěsnosti jímky na odpadní technologické vody, jímek na hnojůvku podle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, podle ČSN 75 0905, ČSN 65 02 01 a ČSN 75 3415.

Vést evidenci vizuálních kontrol jímek prováděných nejméně 1 x za 6 měsíců v souladu s § 39  odst. 4 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění.

V případě havárie bude postupováno dle schválených havarijních plánů.

Pravidelně aktualizovat schválený havarijní plán.

Ochrana ovzduší

Definovat a zajišťovat postupy pro kontrolu filtračního zařízení (kapsového látkového filtru) tak, aby byla zajištěna jeho správná funkce a bylo dosaženo koncentrace tuhých znečišťujících  látek na výstupu z filtračního zařízení nepřevyšující specifický emisní limit 20 mg/m3,

na sila fileru umístit takový filtr s oklepem, aby byla dostatečně snížena koncentrace tuhých znečišťujících látek,

Omezovat sekundární prašnost v areálu skrápěním komunikací v době nadměrného sucha,

Po výsypu hotové obalené směsí na korbu nákladního automobilu neprodleně toto vozidlo zaplachtovat.

Vést provozní evidenci velkého zdroje znečišťování ovzduší, a to včetně dokladů  umožňujících prokázat správnost těchto údajů. Zpracovat souhrnnou provozní evidenci za  uplynulý kalendářní rok a předávat ji v termínu stanoveném platnou právní úpravou  příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.