Českotřebovský deník 223/2010 (2.8.)                                    

Nádražní ulice měla být v hrubé stavbě dokončena k 31. červenci a v podstatě se tak stalo. Dlažba je položena včetně dlážděných prahů, jsou  instalovány i dopravní značky, docela v překvapivém počtu.Do ulice již nyní mohou vjíždět také vozidla dopravní obsluhy, tedy zde bydlících a garážujících občanů, zásobování prodejen a také vozidla nakupujících zákazníků, tak aby odtud mohli pohodlně  odvézt zakoupené zboží. Nádražní ulicí již prošlo (navzdory doporučení o obchůzce) mnoho lidí. někteří se divit instalovaným zatáčkám či šikanám, nutné podat vysvětlení že umožní zajíždět a vyjíždět do garáží a vjezdů a také před Kulturním centrem a restaurací Esperanto vznikne místo na propagační panely, shromažďování lidí před kulturními pořady  a pro venkovní zahrádku.  Celé trápení trvalo  celé dva měsíce a myslím, že stálo za to. Ulice nebude zaplněna parkujícími auty,  zde bydlící  a podnikající občané mají k dispozici cca 23 nově upravených parkovacích míst nahoře Hrdličáku, přičemž toto parkoviště bude ostatním  uzavřeno.  Ulici dotvoří ještě veřejné osvětlení a zeleň.

Horolezecká stěna je v plné permanenci téměř každý podvečer.                                                                                            

Myslím, že to bylo moudré rozhodnutí propůjčit instalovanou venkovní lezeckou stěnu zdejšímu horolezeckému oddílu. Zájemců o lezení je dostatek a rozhodně nelze říci, že by toto sportoviště nebylo nyní využito.
 
Vašek a Eva opět v Dlouhé Třebové                                                                                                                                           

Populární dvojice opět zavítá na Staré hřiště v Dlouhé Třebové. Vystoupení se koná 7.8.2010 v 19 hodin. Vstupné 50 Kč.
Od 17 hodin pro Vás bude připraveno bohaté občerstvení. Na Vaši účast se těší pořadatelé. jedná se již o druhou velkou letní akci v Dlouhé Třebové, začátkem července zde vystoupil Jiří Zonyga.
 Ty strašné zákony  jsou základem byrokracie                                                                                                                           
jedním z nich je zákon stavební.  Svědčí o tom, třeba to, když chtějí majitelé postavit na svém pozemku u rodinného domku dřevěnou pergolu, musí se  proto konat  řízení o umístění stavby, snad jen proto, že bude(jen) 1 metr od hranice pozemku.  Díky tomu musel odbor výstavby vydat sedmistránkovou veřejnou vyhlášku. Další zajímavostí ovšem je, že součástí této vyhlášky jsou i plná jména a adresy  stavebníků a dalších účastníků řízení (tedy sousedů), kteří třeba o to ani nestojí, ale prostě to tak musí být. Podobně to je u dalších "veřejných vyhlášek", které se např. vztahují pásmům ochrany vodního zdroje atd. V této souvislosti nejsou jména a adresy osob žádné citlivé údaje a jsou volně zveřejnitelné?  Když však čteme zápis z veřejného jednání městského zastupitelstva, tak v něm jsou všechna jména přeměněna na iniciály, i když se třeba jedná o příjemce prostředků veřejné podpory, tedy dotací z rozpočtu města. Zde se veřejnost nemá možnost tato jména dozvědět, i když jde o osoby, kteří sami  o dotaci žádají a měli by tedy počítat s tím, že je ve veřejném zájmu, aby byla jejich jména (třeba bez adresy) zveřejněna.  (A zařídit by se to dalo podepsáním  souhlasu na žádosti o dotaci). (mm)
Naplaveniny  u jezu na Zámostí jsou prakticky trvale, nikdo je neodstraňuje a je v nich materiál jako na skládkách s tím rozdílem, že jej nepřinesli lidé, ale voda.  I tak by měly být zlikvidovány, mohou se zase snadno do vody zpátky dostat  a způsobit potíže nehledě na to, že pohled všech, kteří tudy musí kolem chodit na takovéto naplaveniny není vůbec hezký. Jinde zametáme ulice a chodníky, měli bychom proto uklidit i tyto naplaveniny. Problém je možná v tom, komu tento úkol patří, protože to není veřejná komunikace, ale součást vodního toku, za který odpovídá Povodí Labe. Není to ale zase tolik práce a  máme-li ve městě party pracovníků, kteří uklízí město, jistě by se nic nestalo, kdyby jedna z těchto čet  uklidila i  tyto šeredné věci. (mm)

 

Nástěnný kalendář 2011 Harley Davidson  - kalendář, který musíte mít                                                                                

Všem milovníkům silných motorek Harley Davidson nabízí agentura ADONAI vyjímečný kalendář na rok 2011 z produkce vydavatelství KORSCH. Kalendář obsahuje 12 fotografií těchto legendárních strojů ve výborné kvalitě v netradičním pojetí ve velikosti 55 x 46 cm. Prohlédněte si ho na www.adonai.cz, neodoláte jeho kouzlu. Kalendář je dodáván v provedení se spirálou nebo vrchní lištou určenou pro potisk. Před titulní stranou je ochranná plexi fólie. Podle vašeho přání vytiskne agentura ADONAI vaše logo, adresu atd. buď na vrchní lištu nebo na plexi fólii.
 
Aerobik klub Mgr. Anny Mlynářové Dobrovské „MIX FIT“ Vás zve   od září 2010                                                             

Pondělí 19,00-20,00 hod. bodystyling – posilování problémových partií těla
Úterý 19,30-20,30 hod. balanční cvičení – posilování a protahování na overballech
Středa 18,00-19,00 hod. pilates – pomalé protahovací a posilovací cvičení
Čtvrtek 19,00-20,00 hod. bodystyling - posilování problémových partií těla
Gymnastický sál VDA . Bližší informace: tel: 774838445 nebo web: www.cvicimesanou.wbs.cz
 
Dotace na sběrné dvory zajišťuje MŽP - oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady               

V oblasti podpory 4.1 bude podpora z Fondu Soudržnosti rozdělena mezi jednotlivé typy (kategorie) projektů v poměru požadovaných prostředků ze zdrojů EU ku stanovené alokaci (1,5 mld. Kč). Kategorie projektů kompostáren, bioplynových stanic a kombinovaných projektů bude bonifikována koeficientem 1,5.  Omezení v rámci výzvy:  Maximální výše podpory v oblasti podpory 4.1 je 50 mil. Kč na projekt a žadatele (omezení neplatí pro obce a města, svazky obcí a kraje).  V této oblasti podpory žádá také město Česká Třebová dotaci na stavbu nového sběrného dvora. Na spolufinancování osy se podílí EU 85%, SR 1,65%, SFŽP 3,35% a konečný příjemce 10%.                                           

Podporované aktivity (typy projektů):
 • systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), projekty rozmístění kompostérů nebo systémy pro separaci a svoz BRKO
 • systémy pro separaci a svoz ostatních složek KO - papír, plast, sklo a nápojové kartony
 • kompostárny, které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění)
 • bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů - projekty
  s minimálně 20 % vsázky BRKO, které zahrnují další systémové prvky svozu
  a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění)
 • sběrné dvory
 • rekultivace starých skládek
 • odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech
Devatenáctá výzva - pro osu 4.1 (byla uzavřena 2. 6. 2010)                                                                                                         

Statni fond životniho prostředí ČR při příjmu a hodnocení žádosti podaných v ramci XIX. výzvy OPŽP v oblasti podpory 4.1 i 4.2 akceptoval všechny dokumenty, které žadatelé podali opakovaně (opětovně předložene dokumenty mohly být starši 6 měsiců, musely však být aktuální a pravdivé). Přehled projektů, které byly  v oblasti ŽP schváleny do 21.7. je uveden ZDE .

Ekologická a technická kriteria hodnocení projektu

Ekologicka relevance projektu – vaha 50 %Systemy odděleneho sběru, sběrne dvory
1. Indikator – Plněni cilů nařizeni vlady č. 197/2003 Sb. o Planu odpadoveho hospodařstvi (dale tež „OPŽP“)
Počt bodůProjekt se podili na plněni některeho z cilů POH ČR, POH kraje nebo POH obce vyznamně                             15
Projekt se podili na plněni některeho z cilů POH ČR, POH kraje nebo POH obce častečně                                                 5

 

2. Indikator – nasledne nakladani s odpady (převažujici materialovy tok) Počet bodů
Zajištěno k předani k materialovemu využiti                                                                                                                        20
Zajištěno k předani k převažně materialovemu využiti (zbytek převažně k energetickemu využiti)                                         15
Zajištěno k předani k převažně energetickemu využiti  (zbytek převažně k materialovemu využiti)                                        10
Zajištěno předani k energetickemu využiti (popř. minimalně  ze 2/3 k energetickemu využiti a zbytek bez využiti)                   5
Odstraněno (např. odvoz na skladku, spalovna bez energetickeho využiti)                                                                            0

 

3. Indikator – nakladani s odpady (druh odpadu) Počet bodů
NO, O                                                                                                                                                                             15
pouze O                                                                                                                                                                             5
 
Týden hudby ve Vysokém Mýtě   

je tradiční akce, pořádá se již po jedenácté.  Program uvádím jako příklad pro porovnání s naším "Týdnem sportu". Je jistě také zajímavý, jsitě není až tak drahý a jsitě nebude končit tak pozdě jako v České Třebové, neporušuje dobu nočního klidu.  Také pořadatelé jsou snadno identifiovatelní _ město Vysoké Mýto a jeho organizace. 

Je to současně pozvání k tomu zajet se do Vysokého Mýta podívat ...