Českotřebovský deník 249/210 (27.8.)                                    
Ceník pro stání silničních motorových vozidel dle Nařízení rady města č. 2/2010 o
placeném stání na místních komunikacích  

1) Parkovací místa na Starém náměstí:
• za každou započatou hodinu l O,- Kč,
• půlroční parkovací karta 750,-Kč,
• roční parkovací karta l,500,-Kč,
• roční parkovací karta pro fyzické osoby mající trvalý pobyt na Starém náměstí 500,- Kč.
 
2) Parkovací místa na parkovišti na ulici Nádražní (vedle budovy ČSOB):
• za každou započatou hodinu l O,- Kč,
• půlroční parkovací karta 750,-Kč,
roční parkovací karta 1,500,- Kč.
Parkovací karta pro parkování na Starém náměstí a parkoviště na ulici Nádražní je totožná, s výjimkou zvýhodněných parkovacích karet pro rezidenty a parkovacích karet poskytnutých zdarma. Parkovací kartu je možno také zakoupit na 6 měsíců. Parkovací karta se vždy vydává na kalendářní rok, nebo kalendářní pololetí. Parkovací karty zakoupené před účinností nařízení rady města č. 2/2010 o placeném stání na místních  komunikacích zůstávají v platností.
 
3) Parkovací místa na náměstí Jana Pernera:
prvních 20 minut zdarma, za 1. až 4. započatou hodinu 10,- Kč/hod., od započaté 5. hodiny do 12. hodiny 50,- Kč, od započaté 13. hodiny do 18. hodiny 80,- Kč, od započaté 19. hodiny do 24. hodiny 100,- Kč, za 24 hodin 100,-Kč, měsíční parkovací karta 800,-Kč, půlroční parkovací karta 4.000,-Kč, roční parkovací karta 6.000,-Kč.
Na parkovacích místech na Starém náměstí a parkovišti na ulici Nádražní mohou parkovat zdarma viditelně označená vozidla ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských sborů a zdravotnických služeb při plnění služebních povinností a vozidla označená symbolem 01 držitelů průkazu ZTP a ZTP-P při parkování za účelem nástupu či výstupu držitele průkazu ZTP a ZTP-P.
 
Parkovací kartu pro Staré náměstí bezplatně obdrží:
• města Brandýs nad Orlicí, Choceň, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Lanškroun, Letohrad, Ústí nad Orlicí (4x), Vysoké Mýto, Žamberk, Litomyšl, Svitavy,
• obce Přívrat, Rybník, Semanín, Třebovice,
• média OIK TV (2x), MF DNES, ČRo Pardubice, Českotřebovský zpravodaj.
 
Parkovací systém se tohoto parkoviště na Hrdličáku netýká, jde o parkoviště vyhrazené pro rezidenty z ulice Nádražní. Alespoň do té doby, do kdy jim nebude zpřístupněna možnost přijet a parkovat v zadních traktech svých domů. Potom bude i toto parkoviště uvedeno jako placené a bude pro veřejnost.  Bude to však jistě až někdy v příštím roce... Zatím tam neparkujte, městská policie opravdu kontroluje dodržování  značek a dává dost citelné pokuty....  Zákaz pro parkování veřejnosti je uveden na dopravní značce u vjezdu, každý si ji nemusí všimnout, zvláště když jedete odspodu z Nádražní tak  se nemusí dostat do vašeho zorného pole.
 
Pravidla pro vydávání povolení k stání v zóně zákazu stání  

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Česká Třebová vydá povolení k státní v zóně zákazu stání (barva červená) za současného splnění níže uvedených dvou podmínek.
1) Žadatel bude mít trvalý pobyt zapsaný v občanském průkazu, sídlo, místo podnikání či provozovnu v zóně zákazu stání nebo bude v zóně zákazu stání vlastnit nemovitost - budovu zapsanou v katastru nemovitostí.
2) Žadatel bude motorového vozidla, na jehož registrační značku bude vydáno povolení, vlastníkem či provozovatelem zapsaným v registru vozidel, nebo se bude jednat o „služební vozidlo používané k soukr. účelům". V případě, že žadatel bude žádat o povolení k stání na „služební vozidlo používané k soukr. účelům" doloží spolu s žádostí i prohlášení vlastníka či provozovatele (zapsaných v registru silničních vozidel) vozidla, že je žadatel jeho zaměstnancem a předmětné vozidlo je v souladu správními předpisy oprávněn používat k „soukromým účelům".
Jedno povolení k státní v zóně zákazu stání bude vydáváno bezplatně pro každou bytovou jednotku v domě. Každé další bude zpoplatněno částkou ve výši l .000,- Kč. Povolení neplatí po Nádražní ulici. Zde je nutno dodržet místní dopravní značení. Platnost povolení, pokud nedojde ke změně výše uvedených podmínek, je 2 roky. Žadatel odpovídá za čitelnost údajů na vydaném povolení. Pokud údaje na vydaném povolení nebudou přes sklo automobilu čitelné, bude povolení považováno za neplatné. (Nové povolená bude vystaveno za 100 Kč).
 
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA PŘIPRAVUJE HUDEBNÍ KURZY PRO DĚTI OD 4 MĚSÍCŮ...           

Hudební škola Yamaha v Září otevírá nové kurzy.Pro děti ve věku od 4 do 18 měsíců nabízíme výuku oboru Robátka: poznávání světa hudby se zřetelem k úrovni smyslových a senzomotorických zkušeností dětí,společný zpěv,hudebně-pohybové hry...Pro děti ve věku od 1,5 do 4 let První krůčky k hudbě: zpěv jednoduchých písní,hudebně-pohybové hry, rytmická cvičení,základy hry na rytmické nástroje...Pro děti ve věku od 4 do 6 let Rytmické krůčky: intonace,rytmus,hra na dětské hudební nástroje, základy hudební nauky,hra na flétnu... Výuka probíhá jednou týdně 45.minut pod vedením kvalifikovaného učitele na ZŠ Nádražní.
Pro žáky od 6let nabízíme výuku v oborech Klávesové nástroje, Zobcová flétna a Pop-zpěv. Podrobnější informace a přihlášku získáte na www.yamaha-skola.cz, nebo tel.603834800, info@yamaha-skola.cz.
 
V Ústí nad Orlicí se dějí věci - mozaika s rudou vlajkou na stěně Kulturního domě přemalována  (na povel starosty) na modro!


Měl jsem za to, že mozaika na stěně Kulturního domu v Ústí nad Orlicí je umělecké dílo, které nelze  měnit bez  souhlasu autora nebo bez jeho účasti. Mozaika vznikla v osmdesátých letech a má jistě v sobě "náboj této doby".  Celou dobu to nevadilo, ale nyní,  kdy se  chýlí k závěru  stavba sousedního placu, tzv.,Kociánky je třeba rudou, byť vybledlou barvu změnit. Však považte, na zahájení má přijet prezident Klaus a on by měl hovořit a někde na  pozadí by byla mozaika s rudým praporem. Taková ostuda! (?). Soudní lidé nad tím kroutí hlavou, ale Richardu Peškovi to asi nedalo spát. Byť je sám výtvarník, tak se nedal  do práce s přemalováním mozaiky sám, ale  použil na to  pracovníka vykonávající  Tzv. "veřejnou službu" pro ústeckou radnici. Podle mne to byl odvážný čin, protože zmíněný člověk, podle orlického deníku Petr Nunvář, nebyl v žádném právním vztahu s městem  a mohl tedy mozaiku  a tím i celé čelo Kulturního domu třeba i značně poškodit. Vlajka či prapor v mozaice, která byla v odstínech červené barvy, přemaloval do odstínů modré. Přijel jsem do Ústí do školy a hned mě hlásili, ať si to jdu vyfotografovat, co se to  děje. Nad počínáním starosty se totiž pozastavilo mnoho lidí.  Nejde totiž o žádnou odbornou restauraci, ale prostě o změnu barvy.   Nicméně to je vážný zásah do díla, v podstatě by se dalo říci i hanobení. Práci prý zadal starosta města Richard Pešek. Prý má jakési svolení, řekl starosta Pešek pro Orlický deník, ale  autor akademický malíř Václav Zeman ze Žďárce u Skutče zase pro tisk uvedl, že má jen informaci o tom, že má být jeho mozaika zakryta v souvislosti s plánovanou úpravou fasády. K úpravě fasády nedošlo, tak aspoň ta změna barvy  Dělat něco podobného bez vědomí autora je vždycky podivné. Pro jakýkoli zásah do díla musí být souhlas autora, proto byla porušena autorská práva. nebo mohl tuto úpravu udělat autor sám. Podle mého to je aféra, kterou si mohli ústečtí radní odpustit. Už i tak kontroverzní stavba placu Kociánka (parku neparku) má kolem sebe další kontroverzní kolorit, navíc s politickým podtextem. Vyčítali jsme komunistům odstraňování uměleckých děl a soch a nyní se chováme stejně.  Za zajímavé považuji i to, že mozaika je poškozená, některé její prvky chybí (viz fotografie), ale to již ústecké radnici nevadí, mohla se alespoň opravit, ale o opravu poškození nejde, pouze o tu "strašnou" rudou barvu....
 
 Mám určité srovnání s Českou Třebovou, kde se prováděla velká rekonstrukce a úprava nové fasády za 32 milionů korun na budově SOŠT na Skalce.  Ale pískovcový reliéf (neznámých autorů) znázorňující sepětí dělníků a rolníků, poplatný době padesátých let,  kdy byla budova postavena, zde zůstal beze změny.  Vyjadřuje právě dobu vzniku a.byla by škoda, kdyby  byl násilně odstraněn a rozbit. V České Třebové se tedy dokážeme chovat k uměleckému dílu z minulého režimu s citem i rozumem. Možná nedráždí červenou barvou, jako v Ústí, jde o pískovec.....(mm)
 
Jak vypadá Kociánka dnes je na dalších fotografiích.

Má-li to být park, tak nevím,  Naše dokončované náměstí Jana Pernera je daleko zelenější a žádný park to není.... Jak se vám líbí?
 
 
Ústeckoorlické nádraží bylo  definitivně prohlášeno kulturní památkou.

Výsledek rozkladového řízení, dvakrát zopakovaného podepsal nový ministr kultury. Tzv. "Stará dáma", jak se této budově přezdívá, je tedy definitivně zachráněna bez činností buldozerů a jiné  bourací techniky. Jedinou možností by bylo napadnout prohlášení u soudu, ale to platí o kterékoliv jiné kulturní památce a není opravdu pravděpodobné. Je to velké vítězství občanského sdružení Nádraží nedáme!, které pro to udělalo opravdu hodně. Nyní se snaží zajistit nové posouzení plánované stavby "Průjezd uzlem Ústí nad Orlicí" tak, aby se skutečně nestavěly žádné objekty na kerhartické straně nádraží (ani technického charakteru) a všechny  technické prostředky byly umístěny v historické budově. To by mělo stavbu udělat ekonomičtější, ,může jít o velké úspory. Existuje i možnost přímého  (a tedy nejkratšího) napojení nádraží od města, což by odstranilo i potřebu stavět nový most přes Tichou Orlici a její záplavové území. To je nejméně dalších 100 milionů.  Budou-li úspory, je pak  velká šance na to, aby se stavba rychle rozběhla.  velký otazník je také nad tunelovou variantou trasy koridoru do  Chocně, protože tříminutová úspora bude stát několik miliard korun a může znamenat vyschlé studny v některých obcích nad tunelem.
Ministr kultury Jiří Besser tedy zamítl stížnost Českých drah a potvrdil květnové rozhodnutí ministerstva, kterým byla budova železniční stanice Ústí nad Orlicí prohlášena za kulturní památku. Ministerstvo vedlo v uplynulých letech správní řízení, ve kterém prokázalo, že nádražní budova má památkové hodnoty, a to i přes nesouhlas vlastníka objektu, Českých drah. Podnět na prohlášení klasicistní budovy nádraží za kulturní památku podal na ministerstvo před třemi lety zakladatel sdružení Nádraží nedáme! Martin Kadrman. Historická nádražní budova v Ústí nad Orlicí měla ustoupit modernizaci železničního koridoru. Proti demolici se v internetové petici postavilo téměř 15 tisíc lidí. Podle Bessera byla prokázána možnost alternativního řešení příslušné části železničního koridoru v rámci jeho přestavby, které počítá se zachováním současné budovy nádraží. Klasicistní nádraží bylo postaveno v roce 1874.
Pekárna Lično zvítězila v soutěži Chléb roku

Zákazníci najdou vítězný chléb v obchodech Tesco na Pardubicku a Královéhradecku.
Pekárna Lično, kterou provozuje firma Beas, dostala prestižní ocenění za svou práci. Její chléb zvítězil v kategorii řemeslná výroba v soutěži O nejlepší chléb roku 2010, kterou každoročně pořádá Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů. Vítězný výrobek mohou ochutnat všichni zákazníci obchodů Tesco na Pardubicku a Královéhradecku, protože společnost jej v těchto regionech zařadila do svého sortimentu. „Naše pekárna v Ličně si zakládá na kvalitě a čerstvosti s použitím tradičních postupů výroby. Vítězný Ličenský chléb navazuje na více než sedmačtyřicetiletou pekařskou tradici a vyrábí se za použití vody z našeho vlastního hlubinného vrtu a bez jakýchkoliv konzervantů. Věříme, že takovou kvalitu zákazníci obchodů Tesco ocení a jsme rádi, že jim ji můžeme nabídnout,“  říká obchodní ředitelka společnosti Beas Miroslava Valovičová