BILANCE VOLEBNÍHO OBDOBÍ    

Volební období 2006 - 2010 pomalu končí, na říjen se připravují se nové komunální volby. V této souvislosti jsem byl požádán o určitou bilanci posledních čtyř let, kterou na dalších řádcích předkládám. Mimo jiné ukazuje, že v rámci města se řeší problematika poměrně široká a překvapivě různorodá.

Práce zastupitelstva města. Složení městského zastupitelstva odpovídalo posledním volbám a během celého období se nezměnilo. Vznikla početná radniční koalice s velkou podporou. Výsledek byl cenný, koalice pracovala zodpovědně a snažila se nalézt ta nejlepší řešení pro naše město a to v oblasti hledání priorit i finančních zdrojů. Jednání zastupitelů se tak stalo velice efektivní. Z vedení města jsme se snažili připravovat zastupitelům podkladové materiály co nejpeč- livěji a pokud to bylo možné, tak s dostatečným předstihem. Za aktivní spolupráci bych chtěl všem zastupitelům velmi poděkovat.

Práce rady města. Rada města se schází pravidelně každý týden s výjimkou prázdnin, průměrně 45 x ročně. V radě města zasedli zástupci čtyř volebních seskupení (Nestraníci, ODS, ČSSD a KDU - ČSL). Atmosféra při jednáních byla pracovní, k některým problémům jsme se vraceli opakovaně ve snaze nic neuspěchat, myslím, že se to vyplatilo. Tak např. radou města připravená majetková usnesení byla prakticky beze zbytku v zastupitelstvu akceptována, podobně připravené obecně závazné vyhlášky města. Pečlivě jsme přistupovali k přípravě rozpočtu města a jeho změn.

Práce městského úřadu. Řada občanů vnímá práci samosprávy také přes úředníky měst- ského úřadu. Snažíme se, aby městský úřad pracoval hospodárně, efektivně a vždy s přirozeným respektem k občanům města. Stížností na chod městského úřadu a jeho úředníky bylo opravdu minimum.

Městské společnosti. Tím se částečně vracím k práci rady města, která pro naše městské společnosti Eko Bi, TEZA, Vodárenská společnost, plní funkci valné hromady. S prací a řízením městských společností jsou již dostatečné zkušenosti, byly založeny již ve volebním období 1994 - 98. Nejširší spektrum činností řeší především společnost Eko Bi, je to např. odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, údržba zeleně, ale také chodníků a komunikací, sportovní divize společnosti se stará o zimní stadion, krytý bazén a areál Peklák. Díky takto širokému pojetí činností se nám daří omezit dotace z městského rozpočtu na krytí ztrát sportovních zařízení na minimum. Vodárenská společnost nyní připravuje velkou investici do rekonstrukce čističky odpadních vod, která by se měla pohybovat ve výši cca 150 mil. Kč a neměla by podstatně změnit cenu stočného. Město Česká Třebová má mezi městy v okolí stále nejnižší cenu vodného a stočného a mělo by to tomu být tak i nadále.

Příspěvkové organizace ve školství. Město zřizuje v oblasti školství čtyři mateřské školy a tři školy základní, zajišťujeme jejich provoz a staráme se o školní budovy a areály. V uplynulém období se podařilo kompletně zmodernizovat ZŠ Nádražní a ZŠ Parník, zde je třeba ještě modernizovat venkovní sportoviště. Zahájili jsme také po etapách modernizaci ZŠ Habrmanova. Potom nás čekají budovy mateřských škol, kde připravujeme využití programu Zelená úsporám. Sledujeme využití mateřských škol, v případě potřeby je město připraveno otevřít další třídy, kapacitu je tak možno zvětšovat.

Příspěvkové organizace v kultuře.  Z rozpočtu města věnujeme každý rok poměrně velké prostředky na zajištění provozu Kulturního centra, Městské knihovny a Městského muzea. Na kultuře nelze vydělávat a zajištění provozu znamená každoročně počítat např. s nárůstem cen energií. Z přehledu o činnosti uvedených zařízení lze vyčíst, že prostředky zde věnované byly velmi dobře využity. V Kulturním centru a Malé scéně se také odehrává řada akcí pro základní školy, využívá je i Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže. Snažíme se, aby nestrádala ani městská knihovna, i když jsem si vědom i toho, že potřebuje prostory, ve kterých působí dvacet let, podstatně rozšířit. Na řadě akcí jsme se mohli přesvědčit, že Městské muzeum dokáže vždy připravit výborné výstavy, vernisáže a semináře. Dobře funguje expozice v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově.

Sportovní organizace města a jejich podpora. Město Česká Třebová má ve svých dokumentech rozpracovanou širokou podporu sportu a volnočasových aktivit zejména pro mládež. Tuto podporu považuji za velmi důležitou, jde o zapojení mládeže do sportovních aktivit pod vedením kvalifikovaných trenérů. Nové možnosti pro naše mladé sportovce umožňuje také spolupráce s našimi partnerskými městy.

Partnerská města. V letošním roce jsme si připomněli pětileté trvání partnerství s italským Agrate Brianza a pět let od obnovení družby s městem Svit, Olawa je našim partnerským městem již desátým rokem. Těžiště spolupráce se přesunulo do konkrétních výměn mezi sportovními kluby a kulturními soubory. Od velkých společných akcí, kterých se účastnily stovky našich hostů, ustupujeme. Soustředíme se na konkrétní výměny mezi zájmovými organizacemi ve městě, základními školami a středními školami.

Investiční činnost. Volné prostředky, které zůstanou v rozpočtu po zajištění všech tzv. mandatorních výdajů se snažíme smysluplně věnovat do oblastí, kde jsou nejvíce potřeba. Naší snahou je maximálně využít všechny dostupné fondy (Evropské fondy, státní fondy,krajské dotace) tak, abychom z vlastních zdrojů pouze dofinancovávali tyto dotační tituly a tak efektivně vynakládali naše finanční zdroje. Postupně jsme realizovali v České Třebové řadu nových investic a současně realizujeme úpravy ulic a chodníků. Z posledních let jde především o investice ve školství - Základní škola Ústecká (kompletní rekonstrukce, zateplení a výměna oken a kompletní nový topný systém), Základní škola Habrmanova (částečná rekonstrukce, výměna oken, příprava na kompletní výměnu topného zařízení, vnitřní úpravy), II. etapu zimního stadionu, rekonstrukci Malé scény, výstavba multifunkčního dopravního terminálu Jana Pernera. Podařilo se dostavět obytný soubor 32 bytů na Trubech a zainvestovat cca 20 pozemků v lokalitě V Břízkách. Dále jsme investovali do infrastruktury sídliště Lhotka rozšířením parkovacích ploch a novými chodníky. Postavili jsme i dětská hřiště Pod Jelenicí a u Tesca, podpořili jsme investice na dalších sportovištích (kuželna, fotbalová tribuna, nové šatny, rozšíření areálu Peklák, lanový park, dětská sjezdovka). Rekonstrukcí prošla ulice Úzká u Javorky, okolí nového bytového souboru Truby, na Skalce, přestavěli jsme most v Husově ulici na Parníku, Nádražní ulici, začíná přestavba Splavu. Nové chodníky závisí na vyřešení inženýrských sítí, jsou nyní v ulici Litomyšlské, Moravské, Nádražní, Sadové, také v ulici Masarykově, Krátké, na Trávníku . Nesmím zapomenout ani na novou cyklostezku na Lhotce.

Dotace EU. V uplynulém volebním období jsme čerpali velkou dotaci ve výši 174 mil. Kč z ROP pro oblast dopravní infrastruktury na dopravní terminál Pernerovo náměstí. Takovou investici bychom sami bez dotace nemohli nikdy realizovat. Akce nyní vrcholí a předává se. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem občanům z této lokality za toleranci a trpělivost při výstavbě. V letech 2009 a 10 jsme proto museli přijmout řadu omezení. Nyní již budeme terminál využívat a změní se poměry ve městě, především v oblasti parkování. Zavádíme městskou kartu, pomocí které budeme moci platit nejenom parkování u nádraží, vstup na městská sportoviště a v budoucnu po zavedení městské hromadné dopravy budeme moci touto kartou platit i jízdné. Rádi bychom tuto kartu začlenili do integrovaného dopravního systému Pardubického kraje.

Rozpracované nebo připravované investiční akce. Podali jsme i další žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí na stavbu nového sběrného dvora (oblast nakládání s odpady) a žádost z ROP pro oblast infrastruktura cestovního ruchu na dostavbu a rekonstrukci Městského muzea. Vodárenská společnost pak byla úspěšná při přidělení vysoké dotace na rekonstrukci ČOV na Lhotce. Tyto dotace podpoří investice v příštím volebním období. Jejich dofinancování nebude pro město velkým problémem. Další akce již budou realizovány podle rozhodnutí nového zastupitelstva . Další akce se připravuje ve spolupráci s Pardubickým krajem, jde o energetické využití bioodpadů, které nemusí končit na skládce. V České Třebové by tak mělo vzniknout oblastní centrum pro nakládání s odpady. Tato akce by se realizovala bez dofinancování městem.

Komunikace. Občané právem poukazují na potřebu zlepšování stavu městských komunikací a chodníků. Přestože se v této oblasti hodně udělalo, tak problémů jako by neubývalo. Logické však je, že se postupuje z centra do okrajových částí. Rekonstrukce také závisí na připravenosti síťařů. Bez rekonstrukce sítí nemá smysl investice do komunikací zahajovat. V současné době se připravují plány na zvýšení parkovacích ploch jak na sídlištích, v oblastech rodinných domků tak i v samotném centru města. Parkování je problém, jehož řešení se žádné z dalších zastupitelstev nevyhne.

Od čeho jsme ustoupili. Vzhledem k nedorozumění s přidělením dotace Nadací Proměny, která vybrala Park Benátky sama jako svůj projekt, připravila architektonickou soutěž, sama nám vybrala, jak má budoucí park vypadat, aby pak od projektu ustoupila. Město v současné době připravuje samostatný projekt parku Benátky a zpracovává případné dokumenty pro žádost na Ministerstvo životního prostředí tak, aby se daly využít ještě dotační tituly z Evropské unie na rozvoj zelených ploch ve městě. Bude v kompetenci nového zastupitelstva, zda tuto investici prosadí. Podobně nebudeme pokračovat v přípravě investice do větrných elektráren, občané tomu to projektu nejsou nakloněni. Budeme hledat jiné dotační fondy mimo ROP na osvětlení lyžařských okruhů. Projekt je připraven je možné ho využít v rámci vhodného dotačního programu pro rozšíření sportovních možností v regionu Č. Třebová - Ústí n.O. - Litomyšl.

Podpora podnikání a zaměstnanosti. Město podporuje vznik kontejnerového logistického terminálu firmy Metrans a.s. a přilehlé průmyslové zóny, také rozšíření výrobních kapacit dalších firem v našem městě. Za tím je ovšem třeba vidět spoustu hodin jednání na nejrůznějších úrovních. Město totiž bylo v nelehké úloze zprostředkovatele mezi investorem na straně jedné a na druhé straně Českými drahami a SŽDC. Investor již vykoupil 20 ha pozemků a tím jasně vymezil svůj zájem vybudovat v České Třebové významné logistické centrum, které k sobě přitáhne i další investory. I na to jsme připraveni. Vysoká nezaměstnanost v našem městě a okolí takové investory velmi potřebuje. Firma Metrans by měla přivést do České Třebové i vy- sokoškoláky, v tom je její zvláštní význam a odlišnost od budování např. montážních závodů, velkoskladů nebo marketů. Důležitá je také podpora středního a drobného podnikání. Proto se vedení města pravidelně schází s místními podnikateli, vzájemně se informujeme o aktuální situaci. Máme tak k sobě blíž, než přes telefony nebo elektronická média

Zdroje města současnost a výhled. Město Česká Třebová má své zdroje dány daňovou výtěžností, rozpočtovým určením daní a počtem obyvatel. Hospodářskou činnost město samo nemá, pouze vlastní tři městské obchodní společnosti.

Připojené obce a osadní výbory. Ve všech připojených částech města působí dlouhodobě osadní výbory. Spolupráce s nimi je již velmi dobrá . Každý osadní výbor dostává z městského rozpočtu finanční obnos, s kterým samostatně hospodaří v rámci rozpočtu města. Postupně se daří realizovat i větší akce, např. ve Skuhrově oprava restaurace a knihovny, v Kozlově byl opraven sál a vybudováno nové dětské hřiště, letos byla dokončena rekonstrukce bývalé školy ve Svinné. Na Staré Lhotce se ukazuje nyní jako hlavní problém komunikace, proto se na ně přednostně zaměříme. Ve všech připojených obcích pracují pobočky městské knihovny a také dobrovolné organizace hasičů. Pořádají se společenské, kulturní a sportovní akce.

Městská policie. Pro zvýšení bezpečnosti v našem městě byl v uplynulém období především rozšířen městský dohlížecí kamerový systém, který je plně funkční a využívá se. 11 kamerových bodů bylo instalováno s dotací MV ČR. Při využití systému spolupracujeme s Policií ČR. Pro občany je důležité, že nedochází k žádnému zneužívání zaznamenaných dat.

Propagace města a spolupráce v regionu. Město Česká Třebová je členem Regionu Orlicko-Třebovsko a podílí se na jeho činnosti a je také zakládajícím členem velkého destinační společnosti Orlické hory a Podorlicka. Starosta Města Česká Třebová je členem jeho správní rady. Tímto způsobem lze získat přístup k některým specifickým dotacím. Město vydává pravidelně svoje vlastní propagační materiály a každý rok se účastní středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holliday World v Praze a myslím si, že velmi úspěšně.

Co předat novému zastupitelstvu? Myslím si, že nenecháváme prázdný stůl, jde jen o to být připraven pracovat pro město. V současné době je rozpracováno několik projektů, které budou schvalovány v novém zastupitelstvu a nové zastupitelstvo by mělo stanovit priority v rámci potřebnosti pro naše město a to i s ohledem na čerpání evropských dotací. Dalším úkolem bude jistě plně využít nově dokončený dopravní terminál , aby na něho navazovaly další městské a příměstské spoje a byly následně zapracovány do integrovaného dopravního systému Pardubického kraje.

Jaroslav Zedník, starosta města