Hudební produkce při „Týdnu sportu“

V Českotřebovském zpravodaji č. 8/2010 v článku věnovaném „Týdnu sportu“ na str. 67 autor Milan Mikolecký uvádí, že hudební produkce na náměstí při „Týdnu sportu“ porušily  Obecně závaznou vyhlášku Města Česká Třebová č. 4/2006 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku (dále jen „Vyhláška“), aniž by to městská policie zaznamenala. „Ta však má ze zákona na dodržování vyhlášek města dbát, je to její povinnost. Kdo jiný by si toho měl všimnout?  Bude to někdo řešit?  Městská policie má navíc zaznamenáno několik stížností od občanů města. Spolu výše uvedenými řádky to je podle mého názoru jasný podnět k zahájení správního řízení o přestupku. Nevím o tom, že by se tak stalo. Jako by pro období týdne sportu městské vyhlášky neplatily“ uvedl dále M. Mikolecký.

Jak pan M. Mikolecký jistě ví, správní i přestupkové řízení je neveřejné a správní orgány o nich nemohou poskytovat žádné informace s výjimkou případů v zákonech uvedených. To, že redaktor Českotřebovského zpravodaje neví, že by se předmětné porušení Vyhlášky na zdejším Městském úřadu řešilo, neznamená, že by „pro období Týdne sportu městské vyhlášky neplatily“, ale spíše to svědčí o tom, že pověření zaměstnanci města dodržují zákonem stanovenou mlčenlivost. Pro úplnost dodávám, že k projednání správního deliktu nebo přestupku ve věci porušení povinnosti stanovené právním předpisem obce je příslušný odbor právní Městského úřadu Česká Třebová. Není mi však známo, že by se někdo ptal, zda předmětné řízení vůbec vedeme.

Pořadatelem „Týdne sportu“ byl pan Lubomír Vašina. Je pravdou, že na hudební produkce ve dnech 21. 6. 2010 a 22. 6. 2010 nebyla udělena výjimka dle čl. 3 Vyhlášky. Pro ostatní hudební produkce však rada města svým usnesením č. 569/2010 předmětnou výjimku udělila.

Lubomír Vašina požádal o zveřejnění existence správního řízení včetně jeho výsledku, aby veřejnost byla informována, že ani on jako zastupitel nemá žádné neoprávněné výhody, předešlo se tak možným spekulacím o „podjatosti“ zdejšího Městského úřadu a došlo k informování veřejnosti o nestrannosti správního řízení. S ohledem na to, že zdejší správní orgán byl zbaven mlčenlivosti, jsem oprávněn sdělit, že s Lubomírem Vašinou bylo vedeno správní řízení ve věci spáchání správního deliktu dle § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve kterém byl uznán vinným. Rozhodnutí ve věci již nabylo právní moci.

Mgr. Karel Honl vedoucí odboru právního Městský úřad Česká Třebová