Reakce hejtmana Pardubického kraje a 1. místopředsedy Rady Asociace krajů Mgr. Radko Martínka na rozhodnutí Vlády ČR o přerušení kofinancování Regionálních operačních programů  

Nečasova vláda na svém středečním zasedání krajům od roku 2011 škrtla 7,5 procentní kofinancování projektů z Regionálních operačních programů státem. Vláda ČR tento krok udělala bez předcházejícího varování či diskuze s kraji. S tímto usnesením zásadně nesouhlasím a připomínám několik faktů.
 
Regionální operační programy jsou nelépe čerpající programy ze strukturálních fondů, jejichž prostřednictvím se investují prostředky do rozvoje měst, obcí, silniční sítě, ale i cestovního ruchu.
 
Díky těmto investičním aktivitám dochází bezprostředně k menšímu útlumu hospodářské činnosti, je podporována stavební činnost a s ní spojené subdodavatelské vztahy. Dochází také ke zmírnění nárůstu nezaměstnanosti. Zároveň jde o aktivity, které podporují budoucí rozvoj celého území a bez nichž bude příští růst ekonomiky podvázán a omezen.
 
Regionální operační programy disponují „Rámcovým rozhodnutím o poskytování dotací v období 2007 – 2013“, které podepsal tehdejší ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Stát by tak měl být zavázán, že poskytne prostředky na kofinancování projektů každý rok v tomto programovém období ve výši 7,5 %.
 
Rozhodnutí Vlády ČR je tak neseriózní využití možnosti modifikace tohoto rozhodnutí, které může mít nedozírné následky. Smlouvy na projekty z ROP jsou totiž již podepsány a příjemci tak mají smluvně zajištěno, že po realizaci svého projektu dostanou částku, která zahrnuje i 7,5% ze státního rozpočtu. Pro příští rok se jedná o částky, které se mohou pohybovat na hranici 0,5 mld. Kč za region soudržnosti (pro představu - odhadujeme, že pro Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj se jedná o částku 442,5 mil. Kč). Tyto peníze buď budou muset zaplatit sami žadatelé (obce, města, neziskový sektor i podnikatelé), nebo by ji musely pokrýt kraje, které však takovými částkami ve svých rozpočtech nedisponují. Vláda ČR tak ponese plnou zodpovědnost za případné zpomalení či zastavení čerpání prostředků ze strukturálních fondů prostřednictvím ROP, které doposud bylo rychlé a přinášelo do území žádoucí efekty. Upozorňujeme, že prostřednictvím ROP čerpají prostředky v největší míře obce, města, nestátní neziskové organizace a podnikatelé a tak toto opatření dopadne především na tyto subjekty. Kraje se na čerpání z těchto programů podílí pouze cca 25 – 30 %.
 
Národní strategický referenční rámec, který byl schválen Evropskou komisí, uvádí, že „MF pravidelně analyzuje schopnost veřejných rozpočtů zajistit dostatek prostředků na spolufinancování SF a FS. Na základě takové analýzy rozhodla vláda dne 14. prosince 2005 (usnesení vlády č. 1618), že spolufinancování je prioritou při přípravě rozpočtů.“
 
Rozhodnutí Vlády ČR lze tedy považovat i za nedodržení přístupu, ke kterému se České republika Evropské komisi v tomto dokumentu zavázala se všemi důsledky, které z toho mohou vyplývat.